Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta 2021- 2025

18.3.2022

#2472

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2022
Kokouspäivä 18.3.2022
Kokouksen alkuaika 15:00
Kokouksen päättymisaika 16:05
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 18.3.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 21.03.2022 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 22 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Arsi Haapamäki ja Sirpa Kaikkonen. Pöytäkirja tarkastetaan 18.03.2022 ja pidetään nähtävänä 21.03.2022 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arsi Haapamäki ja Sirpa Kaikkonen.

§ 23 Sivistyslautakunnan toimintakertomus 2021

Lautakunnan on laadittava toiminnastaan kertomus kultakin kalenterivuodelta. Liitteenä nro 1 on sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2021.

Esityslistan liitteet:

Sivistyslautakunnan toimintakertomus 2021, liite 1

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2021.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 24 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot sivistyslautakunnalle tiedoksi

Kihniön koulutoimen arviointisuunnitelman mukaan sivistyslautakunnalle tiedotetaan vuosittain oppilasmäärät, oppilasennusteet, opettajatilanne sekä opetusryhmien koko.

Kihniön kunnan oppilasennuste on vuoden 2021 toimintakertomuksessa, liite 1

Luokanopettajat, esiopettajat ja aineenopettajat ovat neljää lukuun ottamatta päteviä. Luokanopettajat ovat yhtä lukuunottamatta vakinaisia. Kaikki aineenopettajat ovat vakinaisia lukuun ottamatta biologian, maantiedon, terveystiedon ja kuvataiteen aineenopettajaa, matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajaa ja käsityön aineenopettajaa.

Laaja-alainen erityisopettaja keskittyy alempien luokkien oppilaiden puhe- ja lukitaitojen harjaannuttamiseen. Hänellä on oma luokkatila yläkoululla. Laaja-alainen erityisopettaja on varannut myös esioppilaita varten tunteja tarpeen mukaan.

Erityisopetuksen pienryhmissä työskentelee kaksi erityisluokanopettaja. Toinen heistä on vakituinen ja pätevä tehtäväänsä. Toinen erityisluokanopettajista toimii myös varhaiskasvatuksen erityisopettajana.

Alakoulun puolella opetusryhmien koko vaihtelee välillä 8-23 oppilasta. Yläkoulun puolella opetusryhmien koon vaihteluväli on 8-18.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee arviointisuunnitelman mukaiset asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 25 Vapaa-aikaohjaajan irtisanoutuminen ja tehtävän aukijulistaminen

Vapaa-aikaohjaaja Jyrki Järventausta on toimittamallaan ilmoituksella irtisanoutunut tehtävästään 31.07.2022 lukien.

Vapaa-aikatoimenohjaajan tehtäviin kuuluu liikuntatoimen, nuorisotoimen ja kulttuuritoimen tehtävien hoitaminen. Liikuntatoimen ja nuorisotoimen tehtävien osuus on 90 %, suunnilleen puoliksi jakautuen. Kulttuuritoimen osuus on 10 %. Vapaa-aikaohjaaja toimii liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen lähiesimiehenä ja hankevastaavana sekä vastaa niiden taloudesta.

Toimi tulisi laittaa hakuun kokoaikaisena ja toistaiseksi voimassaolevana 01.08.2022 alkaen. Tehtävää voisi hoitaa määräaikaisena jo 30.05.2022 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on liikunta- ja nuorisotoimeen liittyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen.

Kihniön kunnan halllintosäännön 50 §:n mukaan sivistyslautakunta päättää vapaa-aikaohjaajan valitsemisesta.


Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää

1. myöntää eron Jyrki Järventaustalle vapaa-aikatoimen ohjaajan tehtävästä 1.8.2022 alkaen.

2. laittaa vapaa-aikaohjaajan toimen auki 01.08.2022 toistaiseksi. Hakijoilla on mahdollisuus esittää toiveita tehtävänkuvasta ja sen laajuudesta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 26 Koulukuljetuskustannusten nousun kompensoiminen

Uudet koulukuljetussopimukset tulivat voimaan 1.8.2021. Vuoden 2022 puolella maailman tilanne on muuttunut radikaalisti ja mm. polttonesteiden hinnat ovat kohonneet reilusti. Koulukuljetusyrittäjien puolelta on tullut kyselyitä, voisiko kunta kompensoida nousseita kuljetuskustannuksia. Vaikka kilpailutukseen ja tarjouksiin aina kuuluu ns. yrittäjän riski, voidaan katsoa, että tällaisiin hinnankorotuksiin ei ole kukaan voinut varautua. Kustannusten nousun kompensointi on siis aiheellista.

Lähtöajatus on, että kunta ja yrittäjät tasaavat nyt tulleen polttoaineiden nousun riskin puoliksi ajalla 01.03. - 04.06.2022. Koulukuljetusyrittäjien tulee esittää sivistystoimenjohtajalle kustannusten noususta selvitys.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että Kihniön yhtenäiskoulun koulukuljetusta hoitaville yrittäjille korvataan puolet koulukuljetuksesta johtuvien polttonestekulujen hinnan noususta erillisen laskun mukaan ajalla 01.03. - 04.06.2022.

Esteellisyys Mikael Koivukoski
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 27 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.01.2022

Sivistyslautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 19,8 ja menojen toteutumaprosentti on 6,5. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 3,7.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 28 Viranhaltijapäätökset
  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 23.02.2022 – 10.03.2022
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 23.02.2022 - 10.03.2022
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 29 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Uuden kuntosalin avajaiset pidettiin pe 11.03.2022
  • Korkeimman hallinto-oikeuden päätös H762/2022
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Nevanperä Mikko Varapuheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Haapamäki Arsi Tarkastajat
Kaikkonen Sirpa Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Kaikkonen Sirpa Osallistujat
Koivukoski Mikael Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Leino Lotta Muu osallistujat
Nuorisovaltuuston edustaja
Shemeikka Mika Muu osallistujat
Kunnanhallituksen edustaja