Kunnanvaltuusto 2021-2025

Puheenjohtaja
Markkola Juha-Matti
Varapuheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
2. Varapuheenjohtaja
Pusa Leila
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Koivistoinen Hannu, Koskinen Jari
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Jokioja Tiina, Jytilä Kirsi, Kärkelä Pilvi, Kivioja Antti, Koivisto Juha, Koivistoinen Hannu, Koskinen Jari, Niemelä Matti, Niemi Marjo, Ojala Janne, Oksanen Silja, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Toivonen Katri, Törmä Leila
Varajäsenet
Aho Timo, Haapamäki Arsi, Kaikkonen Sirpa, Korhonen Annamaria, Leinonen-Jokioja Sami, Malin Marketta, Myllyniemi Tuula, Nevanperä Mikko, Niemenmaa Nina, Sillanpää Niina, Soininen Kalle, Tarsia Matti, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Liukku Petri, Perälä Anne, Sillanpää Matti, Yli-Kärkelä Minka
Kokousnumero
1/2022
Kokouspäivä
21.2.2022
Kokouksen alkuaika
18:00
Kokouksen päättymisaika
19:00
Kokouspaikka
Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 21.2.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 22.2.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 15 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Koivistoinen Hannu ja Koskinen Jari. Pöytäkirja tarkastetaan 21.2.2022 ja pidetään nähtävänä 22.2.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Koivistoinen ja Jari Koskinen.

§ 3 Laajan hyvinvointikertomuksen painopistealueiden asettaminen

Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esittelee asiaa kokouksessa.

Liite 1 koonti tunnuslukupaketista

Muut osallistujat
Perälä Anne
Edeltävä kohta
§ 21 Laajan hyvinvointikertomuksen painopistealueiden asettaminen
Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustokauden 2021-2024 laajan hyvinvointikertomuksen työn painopisteiksi Kihniön kunnassa asetetaan:

  • Terveellisten elintapojen edistäminen
  • Osallisuus ja vaikuttaminen
  • Turvallinen elinympäristö
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Hyvinvointikoordinaattori esitteli asiaa kokouksessa.

§ 4 Lakisääteisen selvityksen antaminen koskien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävien ja tietojen siirtoa Pirkanmaan hyvinvointialueelle

Valmistelija
Mäkelä Kristiina
Edeltävä kohta
§ 22 Lakisääteisen selvityksen antaminen koskien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen t...
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että se:

1. hyväksyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle annettavan sosiaali- ja terveystoimea ja pelastuslaitosta koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukaisen selvityksen siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja vuokrattavista tiloista (liite nro 2).

2. oikeuttaa Kihniön kunnan talous- ja hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen 30.6.2022 mennessä vaadittavat täydennykset.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

Valtuusto keskusteli asiasta ja päätti lisätä asiakohdan liitteenä olevan koontisivun liitteeseen 11. Muut esille nostettavat asiat: PSHP:n peruspääoman (0,53%) siirtymisen hyvinvointialueelle ( pääoma 803.456,33 €)

Tiedoksi
Hyvinvointialue

§ 5 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee muut asiat tiedokseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.