Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta 2021-2025

21.1.2022

#2276

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2022
Kokouspäivä 21.1.2022
Kokouksen alkuaika 19:00
Kokouksen päättymisaika 19:50
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 21.1.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 24.1.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Jussi Hellgrén ja Matti Tarsia. Pöytäkirja tarkastetaan 21.1.2022 ja pidetään nähtävänä 24.1.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 3 Aluevaalien ennakkoäänestys- ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Aluevaalien ennakkoäänestys päättyy 18.1.2022. Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että perjantaina 21.1.2022 ennen klo 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä.

Ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavasta tarkastuksesta keskusvaalilautakunta päätti 16.12.2021.

Oikeusminsteriön vaaliohjeen mukaan tarkastetaan, että

-keltaisen lähetekuoren sisällä oleva ruskea vaalikuori on suljettu ja että siihen ei ole tehty äänestäjää tai ehdokasta koskevaa tai muuta asiatonta merkintää.

- lähetekirjeessä on äänestäjän allekirjoitus ja vaalitoimitsijan allekirjoitus.

Jos vaalikuori on avonainen, keskusvaalilautakunnan on suljettava se vaalisalaisuus säilyttäen.

Ennakkoäänestys on jätettävä ottamatta huomioon, jos:

  • Ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;
  • Vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä;
  • Lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt;
  • Kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta täyttäneen henkilön nimikirjoitus.

Jos edellä mainitut huomioon ottamatta jättämisen perusteet eivät täyty, ennakkoäänestys on hyväksyttävä. Hyväksytty vaalikuori on erotettava lähetekirjeestä.

Kirjeäänestys on vaalilain 63 §:n 1–3 momentissa tarkoitettujen syiden lisäksi jätettävä huomioon ottamatta, jos:

1) kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta;

2) kirjeäänestyksen vaalikuori on avonainen ja voidaan päätellä, että avonaisuus johtuu muusta kuin vaalikuoren teknisestä toimimattomuudesta, tai muutoin sellainen, ettei varmasti voida vakuuttua, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin;

3) kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat 66 d §:n 5 momentissa tarkoitettujen kirjeäänestyksen todistajien allekirjoitukset.

Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen jälkeen keskusvaalilautakunnan on vaalisalaisuus säilyttäen avattava hyväksytyt kirjeäänestyksen vaalikuoret, leimattava niissä olevat äänestysliput ja suljettava leimatut äänestysliput 50 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin vaalikuoriin. Leimaaminen ja uudelleen kuoritus on tehtävä muissa kuin kuntavaaleissa ennen kuin vaalikuoret toimitetaan 64 §:n mukaisesti vaalipiirilautakunnalle ja kuntavaaleissa viimeistään vaalipäivää edeltävänä lauantaina ennen kello 15:tä.

Kun äänestys jätetään ottamatta huomioon, on siitä tehtävä merkintä keskusvaalilautakunnan kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan. Vaalikuorta ei saa avata. Huomioon ottamatta jätetty avaamaton vaalikuori on lähetekirjeineen ja -kuorineen liitettävä pöytäkirjaan.

Keskusvaalilautakunnan on laskettava hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä ja todettava äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri vie tiedot vaalijärjestelmään.

Hyväksytyt vaalikuoret säilytetään varmassa tallessa äänestysalueittain lajiteltuina vaalipäivänä sunnuntaina tapahtuvaa ääntenlaskentaa varten.

Liite 1 äänioikeutettujen määrä

Liite 2 ennakkoäänestyksen yhteenvetolista

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta suorittaa ennakko- ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen ja päättää niiden hyväksymisestä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Ennakkoon äänestäneitä oli äänioikeusrekisterin mukaan 247 miestä ja 299 naista, yhteensä 546. Äänioikeutettujen kokonaismäärä kunnassa on 1550, niin ennakkoäänestyksen äänestysprosentiksi muodostui 35,2 %.

Ennakkoäänestysasiakirjat tarkastettiin oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti vaalikuoria avaamatta. Todettiin, että kuntaan oli saapunut ennakkoäänestysasiakirjoja 546 kpl, jotka kaikki hyväksyttiin. Ennakkoäänestysten määrä oli sama äänioikeusrekisterin ja vaalikuorten mukaan.

Kirjeäänestysasiakirjoja ei tullut yhtään kpl.

Vaalikuoret 546 kpl paketoitiin ja sinetöitiin sekä talletettiin odottamaan sunnuntaina 23.1.2022 tapahtuvaa ennakkoäänten laskentaa.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Kaikkonen Sirpa Puheenjohtaja
Hellgren Jussi Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Hellgren Jussi Tarkastajat
Tarsia Matti Tarkastajat
Marttila Salme Osallistujat
Talasoja Timo Osallistujat
Tarsia Matti Varajäsenet