Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta 2021-2025

16.12.2021

#2260

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 11/2021
Kokouspäivä 16.12.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 17:30
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 16.12.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 17.12.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 55 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Salme Marttila ja Timo Talasoja. Pöytäkirja tarkastetaan 16.12. ja pidetään nähtävänä 17.12. kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 56 Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden määrääminen

Vaalilain 17 §:n mukaisesti keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijan, vaalilautakunnan tai –toimikunnan jäsenen ei ole suositeltavaa olla keskusvaalilautakunnassa, koska keskusvaalilautakunta toimii laillisuuden arviojana.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00 puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle puh. 03-44 411,os. Kihniöntie 46, 39820 Kihniö. Sähköpostitse osoitteella kihnio@kihnio.fi Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestysilmoituslomakkeita on saatavana kunnanvirastosta tai kunnan www.sivuilta. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen aikana. Ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle erikseen.

  • Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä.

Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja re­kisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan tai vaalitoimitsijaksi.

Aikaisemmin kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi voitiin määrätä vain vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäseniä. Estettä ei ole nykyisinkään sille, että keskusvaalilautakunta määrää heitä edelleenkin tähän tehtävään.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on määrättävä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoista ne, jotka kussakin yksittäistapauksessa huolehtivat vaalitoimitsijoina äänestäjän luona.

Kunnanhallitus on valinnut vaalitoimikuntaan seuraavat jäsenet:

Mikael Koivukoski, Sinikka Taupila ja Ulla Vierre. Puheenjohtajaksi valittiin Mikael Koivukoski ja varapuheenjohtajaksi Sinikka Taupila.

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1. Mirka Koivukoski 2. Anita Korkiakoski 3. Antti Kivioja

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta valitsee kotiäänestyksen toimittamista varten seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Mikael Koivukoski, Sinikka Taupila ja Ulla Vierre

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1. Mirka Koivukoski 2. Anita Korkiakoski 3. Antti Kivioja

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 57 Ennakkoäänien tarkastuksen ja laskennan järjestäminen

Vaalilain 62 §:n mukaan kotimaan yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan on viipymättä huolehdittava siitä, että oman kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetut lähetekuoret toimitetaan keskusvaalilautakunnalle sen määräämällä tavalla sekä siitä, että muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähetekuoret toimitetaan keskusvaalilautakunnille postitse tai muulla luotettavalla tavalla. Vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan on otettava kuittaus lähetekuorten vastaanottamisesta siltä, jolle kuoret luovutetaan.

Muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähetekuoret toimitetaan aina postitse 1. luokan kirjeinä eteenpäin. Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestys- ja kirjeäänestyasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on aluevaalissa 2022 pidettävä siten, että perjantaina 21.1.2022 ennen kello 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä.

Ennakkoäänestyasiakirjat ja kirjeäänestysasiakirjat tulee tarkastaa omina kokonaisuuksinaan.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää ennakkoäänestys- ja kotiäänestysasiakirjojen säilyttämisestä.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että:

1. keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin ja hallinnon sihteerin avaamaan lähetekuoret ja alustavasti tarkastamaan lähetekirjeet mm. niin, että väärälle vaaliviranomaiselle mahdollisesti tulleet asiakirjat ehditään toimittamaan oikeaan osoitteeseen.

2. keskusvaalilautakunnan sihteeri huolehtii siitä, että ennakkoäänestyksessä päivittäin äänestyksen päätyttyä lähetekuoret siirretään kunnanviraston lukittuun lähiarkistoon säilytettäväksi ja edelleen keskusvaalilautakunnalle toimitettavaksi.

3. laitosäänestyksessä vaalitoimikunta ja kotiäänestyksessä vaalitoimitsija tuovat lähetekuoret kunkin äänestyskierroksen päätyttyä keskusvaalilautakunnan sihteerille, joka toimittaa ne säilytykseen lukittuun lähiarkistoon ja edelleen keskusvaalilautakunnalle.

4. keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalipäivänä 23.1.2022 kello 17.00 laskemaan ennakkoääniä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 58 Perussuomalaisten valtuustoryhmän täydentäminen
Edeltävä kohta § 65 Eronpyyntö luottamustoimista

Perussuomalaisten valtuustoryhmän muodostaa kahdeksan valtuutettua ja kahdeksan varavaltuutettua. Varavaltuutettu Jaakko Rytilälle on myönnetty ero luottamustoimista. Valtuustoryhmä on jäänyt vajaaksi varavaltuutettujen osalta.

Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuuettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Varavaltuutetuksi tulee määrätä kuntavaalin perusteella seuraavaksi suurimman vertausluvun saanut ehdokas. Perussuomalaisten kahdeksanneksi varavaltuutetuksi tulee määrätä vaalituloksen perusteella Jaana Rahkola.

Päätösehdotus

Valtuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Perussuomalaisten kolmanneksi varavaltuutetuksi ja täydentämään varavaltuutettujen määrää jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Perussuomalaisten valtuustoryhmään on määrättävä kolmanneksi varavaltuutetuksi kuntavaaleissa 2021 Rytilän jälkeen seuraavaksi suurimman äänimäärän saanut Ulla Vierre, äänimäärä 10 ja vertausluku 29,000. Muiden varavaltuutettujen sijaantulojärjestys muuttuu myös tämän myötä. ( 4. Niemenmaa Nina, 5. Leinonen-Jokioja Sami, 6. Tarsia Matti 7. Joensuu Mirkka)

Uudet varavaltuutetut tulevat sijaantulojärjestyksessä viimeiseksi.

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä Perussuomalaisten 8. varavaltuutetuksi Jaana Rahkolan (äänet 4, vertausluku 20,471)

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Kaikkonen Sirpa Puheenjohtaja
Hellgren Jussi Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Marttila Salme Tarkastajat
Talasoja Timo Tarkastajat
Alkkiomäki Mervi Osallistujat
Marttila Salme Osallistujat
Talasoja Timo Osallistujat