Tekninen lautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
Varapuheenjohtaja
Sillanpää Niina
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Tarkastajat
Aho Timo, Kivioja Antti
Osallistujat
Aho Timo, Kivioja Antti, Silvennoinen Erja, Vierre Ulla
Varajäsenet
Rahkola Jaana, Soininen Kalle
Muu osallistujat
Ojala Janne, Shemeikka Olivia
Kokousnumero
7/2021
Kokouspäivä
14.9.2021
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
19:33
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 14.9.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 15.9.2021
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja

§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Timo Aho ja Tiina Jokioja. Pöytäkirja tarkastetaan 14.9.2021 ja pidetään nähtävänä 15.9.2021 alkaen kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Aho ja Antti Kivioja.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 58 Teknisen lautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2021

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Päätösehdotus

Teknisen lautakunnan vuoden 2021 kokoukset pidetään tarvittaessa ja kokouspäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Kokouspaikka on yleensä kunnanviraston kokoushuone ja kokoukset alkavat kello 17.00.

Kokouskutsuna toimitetaan esityslista, joka pyritään postittamaan viimeistään neljä päivää ennen kokouspäivää. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää myös sähköpostilla. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua koolle myös puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Asian kokouskäsittely

Kokoukset alkavat klo 16.30.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 59 Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pitäminen

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön mukaan kokouksesta kirjoittaa pöytäkirjan puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla.

Päätösehdotus

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjat tarkastaa kussakin kokouksessa erikseen valittavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa viimeistään esityslistaan merkittyyn nähtävilläolopäivään mennessä.

Kokouspöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävillä kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 60 Lausunto tarkastuslautakunnalle huomioista tarkastuskertomuksessa

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2020 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Teknisen lautakunnan osalta tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota kiinteistökartoituksen ja kiinteistöjen luokittelun jatkamiseen, sähköisiin toimintatapoihin sekä koronapandemian vaikutuksiin tulevaisuuteen.

Kiinteistökartoitusta jatketaan yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Kiinteistörekisteriä päivitetään koko ajan sieltä puuttuvien rakennusten osalta. Kiinteistöjen omistajat ovat myös ilmoitelleet puuttuvia rakennuksia ja hakeneet lupia rakennuksille. Kiinteistökartoituksen avuksi suoritettiin ilmakuvaus.

Koronapandemia ja sen tuomat muutokset ovat ohjanneet myös teknisessä toimessa sähköisten toimintatapojen ja digitaalisuuden aktiiviseen opiskeluun ja niiden hyödyntämiseen työyhteisössä ja muussakin kanssakäymisessä. Opitut toimintatavat ovat tulleet jäädäkseen työntekijöiden arkeen. Myös etäneuvottelut ja etätyöt kaikkine puutteineenkin mahdollistavat työajan käyttämisen tehokkaammin.

Teknisen toimen alueella ei talouteen vaikuttavia kertaeriä tai vastaavia korvauksia pandemian vuoksi ole. Talousarviota laadittaessa tulee kuitenkin huomioida kustannusten yleinen nousu toiminnoissa ja tarvikkeissa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa oheisen lausunnon tarkastuslautakunnalle.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta

§ 61 Talouden osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2021

Talousyksikkökohtaisen toteumaraportin 30.6.2021 mukaan koko teknisen lautakunnan toimintakulujen toteumaprosentti on 58,4 % ja toimintatuottojen toteumaprosentti 55,3%.

Liite 1

Käsitellään myös Kihniön kunnan omistamien taloyhtiöiden osavuosikatsaukset.

Liite 2

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion osavuosikatsauksen 01.01. - 30.06.2021 tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston tietoon.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

§ 62 Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteli 71, tontti 1

§ 58 Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 71, tontti 1 on valmis. Kaavan laatija on tehnyt kaava-aineistoon tarvittavat lisäykset ja muutokset ja esittää kaavamuutosta hyväksyttäväksi.

Liite 3

Edeltävä kohta
§ 112 Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteli 71, tontti 1, § 50 Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteli 71, tontti 1
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun kaavamuutoksen ja esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

§ 63 Poikkeamishakemus

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on 5759 m2 suuruinen kiinteistö, jonka kiinteistötunnus 250-401-11-14. Rakennuspaikka rajoittuu Kankarinjärveen noin 280 metrin matkalla.

Oheismateriaalina: asemapiirustus

Esitetty toimenpide:

Poikkeusta haetaan kaavamääräyksestä poikkeamiselle. Karin ranta-asemakaavassa erillisen saunarakennuksen suurin sallittu koko on määritelty 20 m2. Hakija haluaa ylittää kaavamääräyksen mukaisen enimmäiskoon siten, että rakennettavan saunarakennuksen koko olisi 36 m2.

Rakentamistilanne:

Kiinteistö on rakentamaton.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

Alueella on voimassa Karin ranta-asemakaava, jonka mukaan rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon sauna-ja talousrakennuksineen. Yhteen laskettu kerrosala saa olla rakennuspaikkaa kohden enintään 100 k-m2. Lisäksi saa rakentaa kylmää varastotilaa 30 m2. Erillisen saunarakennuksen, jonka pohjapinta-ala on enintään 20 m2, saa sijoittaa vahvistuvan rakennusalan ulkopuolelle kuitenkin vähintään 10 metrin etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta.

Naapureiden kuuleminen:

Naapureiden kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta.

Poikkeamisen edellytyksen perustelut:

MRL 171§ mukaisesti poikkeamisvalta on kunnalla.

Rakennuspaikka sijaitsee Karin ranta-asemakaavan alueella. Kaavamääräysten mukaan rakennuspaikalle saa rakentaa vapaa-ajanrakennuksen sauna ja talousrakennuksineen enintään 100 m2 + 30 m2 kylmää varastotilaa. Erillinen saunarakennus saa olla enintään 20 m2.

Aiottu saunarakennus sijaitsisi idästä päin katsottuna 10 metrin päässä rannasta ja etelästä katsottuna noin 23 metrin päässä rannasta. Idän suunnassa sijaitsee saari, joka estää suoran näkymisen järvelle. Poikkeaminen ei aiheuta merkittävää haittaa luonnon– ja vesiensuojelulle. Poikkeaminen ei myöskään aiheuta haittaa kaavoitukselle, koska ylitys voidaan huomioida rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeudessa. Rannan maisema-arvot tulee rakentamisessa huomioida siten, että rakennus rakennetaan luonnon ympäristöön sopivaksi väritykseltään. Maisemallisia arvoja tulee varjella myös siten, että rannan ja vapaa-ajanrakennuksen väliselle alueelle on jätettävä suojaava puusto/kasvillisuus.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että poikkeamiseen suostuttaisiin ja lähettää päätöksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Poikkeamispäätös on voimassa yhden vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamispäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 64 Poikkeamishakemus

Rakennuspaikka –ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on 3010 m2 suuruinen kiinteistö Kiikkala Helaanniemessä. Kiinteistönumero 250-407-2-96. Kiinteistö rajoittuu Nerkoo-järveen noin 41 metrin matkalla.

Oheismateriaalina: asemapiirustus

Esitetty toimenpide:

Hakija haluaa purkaa kiinteistöllä olevat vanhat rakennukset, vapaa-ajanrakennuksen 36 m2 ja talousrakennuksen 8 m2 ja rakentaa niiden tilalle uuden vapaa-ajanrakennuksen ja saunan 125 m2, kylmän talousrakennuksen 30 m2, katosta 30 m2 sekä savusaunan 15 m2.

Rakentamistilanne:

Kiinteistöllä on vapaa-ajanrakennus 36 m2 ja talousrakennus 8 m2.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

Rakennuspaikka sijaitsee kaavoittamattomalla ranta-alueella. Kun kaavoittamattomalta ranta-alueelta puretaan pois rakennuspaikan muodostava vanha vapaa-ajanrakennus, ei kyseiselle alueelle voida myöntää suoraa rakennuslupaa. Ennen rakennusluvan käsittelyä, tulee hakea poikkeamislupa perustuen MRL :n 72 § määräykseen; meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Naapureiden kuuleminen:

Hakija on kuullut naapurit, joilla ei ole huomauttamista asiaan.

Poikkeamisen edellytykset:

Kyseisen rakennuspaikan rakennusoikeus määräytyy Kihniön kunnan rakennusjärjestyksen mukaan, joka alle 5000 m2 kiinteistöllä on 125 m2 lämmintä kerrosalaa, 30 m2 kylmää varastotilaa+ 30 m2 katosta sekä savusauna 16 m2. Suunniteltu kokonaisuus noudattaa rakennusjärjestyksen määräyksiä niin rakennusten koon kuin etäisyyksienkin suhteen. Rakentamisen ei arvioida aiheuttavan merkittävää haittaa luonnon –ja vesiensuojelulle. Poikkeaminen ei myöskään aiheuta haittaa kaavoitukselle, kyseessä on aiemmin olemassa oleva rakennuspaikka. Rannan maisema-arvot tulee rakentamisessa huomioida siten, että rakennus sovitetaan ympäristöön sopivaksi niin värityksen kuin muodon suhteen. Maisemallisia arvoja tulee varjella myös siten, että rannan ja vapaa-ajanrakennuksen väliselle alueelle on jätettävä suojaava puusto/kasvillisuus.

Valmistelija: Raisa Karinsalo-Manninen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että poikkeamiseen suostuttaisiin ja lähettää päätöksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Poikkeamispäätös on voimassa yhden vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamispäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 65 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

- Pienteollisuushalli
- Investointien tilanne

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Elinvoimatoimikunta

§ 66 Muut asiat

- Rakennustarkastajan päätökset 6.8. - 8.9.2021, liite 4

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Asian kokouskäsittely

Käytiin katselmoimassa kosteusvaurioiden vaikutuksia punttisalilla, koulun vanhan ja uuden osan liitoskohta, jossa ollut vesivuoto ja teknisen työn siiven alakerrassa teknisissä tiloissa.

Punttisalille tehdään sisäilmatutkimus.

Keskusteltiin teknisen toimen tilasta.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.