Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 14.9.2021

14.9.2021

#2047

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2021
Kokouspäivä 14.9.2021
Kokouksen alkuaika 16:00
Kokouksen päättymisaika 17:27
Kokouspaikka Etäkokous
§ 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Nuorisovaltuuston kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun puheenjohtajan lisäksi 1/3 jäsenistä on paikalla.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 25 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Nuorisovaltuuston pöytäkirjan tarkastaa yksi pöytäkirjantarkastaja. Tarkastaja valitaan kokouksessa aiemmin sovitulla tavalla.

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti Minka Yli-Kärkelä. Pöytäkirja tarkastetaan 15.9.2021 ja pidetään nähtävänä 16.9.2021 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 26 Kangasalan nuorisovaltuustolle vastaaminen

Kangasalan nuorisovaltuusto lähestyi Kihniön nuorisovaltuustoa ja muita Pirkanmaan nuorisovaltuustoja sähköpostilla. Sähköpostin tarkoituksen keerätä nuorisovaltuustojen ajatuksia äänestysikärajan laskemista 16- vuoteen koskevan aloitteen valmistelussa. Aloite koskee kunta- ja aluevaaleja. Kangasalan nuorisovaltuutso pyytää kannanottoa asiaan. Aloitetta ei ole vielä jätetty.


Perustelukirjeessään Kangasalan nuorisovaltuusto toteaa seuraavaa:

Aloite äänestysikärajan muuttamisesta 16-vuoteen

Miksi äänioikeus 16-vuotiaille olisi hyvä asia:

-Koska kuntatasolla tehdyt päätökset vaikuttavat eniten nuoriin
- Nuorten ääniä ei kuunnella kunnallispolitiikassa tarpeeksi
- Demokratiakasvatus edustukselliseen järjestelmään sidotut mahdollisuudet nostaa nuorten ääntä esiin ja päästä vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin luo luottamusta yhteiskuntaan ja omaan kaupunkiin kokonaisuudessaan.
- Kolmasosa äänestysikäisistä on eläkeläisiä. Sen vuoksi puolueille on antoisaa ajaa heidän oikeuksiaan. Vaaraksi jää, ettei nuorten asioiden, kuten koulutusleikkausten torjumisen, eteen tehdä riittävästi töitä. Jos ikärajaan tehtäisiin muutos, nuoret tulisivat kuulluiksi ja puolueet ottaisivat todennäköisemmin huomioon heitä koskevat asiat.
- Äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden ei tarvitsisi kulkea käsi kädessä, eikääänestysikärajan laskeminen näin ollen edellyttäisi täysi-ikäisyyden määritelmänmuuttamista.
- Nyt tehtävillä päätöksillä sen sijaan on kauaskantoiset seuraukset, jotka vaikuttavat eniten juuri nuorten tulevaisuuteen. Esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja ympäristönsuojeluun liittyvät päätökset on tehtävä niin, että maapallo säilyy elinkelpoisena mahdollisimman pitkään. Äänioikeuden myöntäminen 16 vuotta täyttäneille ja sen myötä heidän osallistamisensa päätöksentekoon parantaisi nuorten mahdollisuuksia osallistua tulevaisuutensa rakentamiseen.
- Äänestysikärajan alentamisen esimerkkiä näyttää Itävalta, joka ensimmäisenä Euroopan valtiona laski äänestysikärajan kaikissa vaaleissa 16 ikävuoteen vuonna 2007. Virossa 16 vuotta täyttäneillä on äänioikeus paikallisvaaleissa, ja sama käytäntö on voimassa myös esimerkiksi joillakin Saksan ja Sveitsin alueilla. Suomella olisi nyt hyvä mahdollisuus toimia yhtenä edelläkävijävaltiona ja ensimmäisten joukossa edistää väestön eri ikäryhmien välistä tasa-arvoa päätöksenteossa antamalla äänioikeus 16-vuotta täyttäneille paikallisvaaleihin, ja parantaa Suomen jo valmiiksi hyvää kansainvälistä mainetta.


Kannanottoa pyydetään seuraaviin kysymyksiin:

1. Kannatatteko nuorisovaltuustona 16-vuoden äänestysikärajaa?

2. Perusteluja, jos kannatatte nykyistä 18-vuoden ikärajaa.

3. Jos kannatatte 16-vuoden ikärajaa, niin olisiko vielä lisäperusteluita, mitä aloitepohjaan ei ole kirjoitettu.

4. Onko teillä tiedossa perusteluiden tueksi esim. tutkimuksia ja kyselyitä äänestysikärajoihin liittyen? Taustamateriaalia voisi liittää linkkinä aloitteeseen.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto ottaa kantaa aloitteeseen äänestysiän laskemisesta 16- vuotta täyttäneisiin ja vastaa annettuhin kysymyksiin sekä toimittaa vastauksensa sähköpostilla annettuun osoitteeseen.

Asian kokouskäsittely

1. Kannatatteko nuorisovaltuustona 16-vuoden äänestysikärajaa?

Kihniön nuorisovaltuusto kannattaa äänestysiän laskemista kuntavaaleissa.

3. Jos kannatatte 16-vuoden ikärajaa, niin olisiko vielä lisäperusteluita, mitä aloitepohjaan ei ole kirjoitettu.

Kihniön nuorisovaltuuston mielestä äänestysiän laskeminen mahdollistaa nuorten läpimenoa vaaleissa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 27 Kannanottoja kunnan talousarvioon

Kuntalain 110§ (10.4.2015/410) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Talousarvio on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kuntien tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnantavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto käy keskustelun talousarvioon liittyen ja evästää edustajiaan lautakuntiin asian tiimoilta. Tarvittaessa nuorisovaltuusto esittää lautakunnille kirjallisena esityksiään talousarvioon. Nuorisovaltuusto käy keskustelun omasta budjetistaan ja esittää sen hallinto-osastolle.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto toivoo budjetikseen edellisen vuoden kaltaista summaa.

Nuorisovaltuusto on tyytyväinen palveluiden rahoitukseen, erityisesti kirjaston satsauksiin. Liikuntapaikkojen rakennus ja kunnostus on hyvä pitää mielessä talousarviota laadittaessa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 28 Tapahtumien järjestäminen

Nuorisovaltuusto keskustelee ja tekee päätökset mahdollisista järjestettävistä tapahtumista, tempauksista jne.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuuusto käy keskustelut ja ideoi sekä tarvittaessa päättää tapahtumien toteuttamisesta.

Asian kokouskäsittely

Kihniön kirjasto on toivonut yhteistyötä peli-illan järjestämisestä Kansallisella peliviikkolla (vko 45). Nuva päättää olla mukana järjestämässä peli-iltaa. Sovitaan käytännön järjestelyistä myöhemmin.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 29 Kolmostien terveyden asiakasraati

Kolmostien Terveyden aikeena on perustaa asiakasraati Parkano-Kihniö yhteistoiminta-alueelle. Asiakasraadin tehtävänä on tuoda esiin sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden näkemyksiä palveluiden toteutumisesta ja osallisuudesta. Lisäksi se ideoi ja antaa palautetta. Raadin antama palaute kerrotaan ja jaetaan Kolmostien Terveys Oy:n yksiköille.
Tavoitteena on palveluiden kehittyminen asiakaskeskiseen suuntaan ja asiakastyytyväisyyden lisääminen.

Raatiin valitaan edustajia mm. yhdistyksistä sekä kunnan vammais- ja vanhusneuvostosta. Kihniön nuorisovaltuustolla on mahdollisuus valita oma edustajansa asiakasraatiin.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee asiakasraatiin edustajan sekä mahdollisesti varaedustajan.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto jää odottamaan vastauksia lisäkysymyksiin mm. etäosallistumismahdollisuudesta.

Päätös Asia jätettiin pöydälle.
Tiedoksi Marika Nevanpää, Kolmostien Terveys Oy
§ 30 Muut asiat

Käydään keskustelu muista asioista.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto käy tarvittavat keskustelut muista esille tulevista asioista.

Asian kokouskäsittely

Harrastamisen suomen malli- hanke on käynnissä ja nuorisovaltuusto kirjaa ylös ehdotuksiaan harrastuksiin. Nuorille tärkeää on kerhon ikäjakauma niin, että kerhot olisi tarkoitettu vain nuorille. Nuorisovaltuusto esittää mm. seuraavia ideoita: Nuorten urheilukerho (jooga, punttisali, vesijuoksu tms.), Musiikkikerho (soiton opettelua yhdessä ja rennolla otteella), Erilaiset kurssit, joissa voi opetella taitoja esim. hieronta, DIY- kerho.

Nuorisovaltuusto toivoo hybridikokousten mahdollisuuden lisäämistä lautakunnissa mahdollistamaan joustavaa osallistumista kokouksiin.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Toivonen Katri Pöytäkirjanpitäjä
Kärkelä Emilia Osallistujat
Leino Lotta Osallistujat
Shemeikka Olivia Osallistujat
Virtanen Vili Osallistujat
Yli-Kärkelä Minka Osallistujat