Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

27.9.2021

#2029

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 10/2021
Kokouspäivä 27.9.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:55
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 27.9.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 28.9.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 178 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Nina Niemenmaa ja Marjo Niemi. Pöytäkirja tarkastetaan 27.9. ja pidetään nähtävänä 28.9. kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Ojala ja Marjo Niemi.

§ 179 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.6.2021 mukaan

Esityslistan oheismateriaalina on yleishallinnon, sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan osalta laaditut talousarvion toteutumisen osavuosikatsaukset 30.6.2021 tilanteen mukaan sekä perusturvalautakunnan Kihniön palvelutuotannon toteutumisen seuranta. Konsernivalvonnan osalta esitetään kuntakonsernin yhtiöiden toimintaraportit.

Osastopäälliköt esittelevät oman toimialueensa raportit

Liite 1 osavuosikatsaukset

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsaukset tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne myös valtuustolle tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Osastopäälliköt esittelivät osavuosikatsauksen hallintokuntansa osalta.

Tiedoksi Kunnanvaltuusto
§ 180 Talousarvion 2022 laadintaohjeet

Kuntalain 110§ (10.4.2015/410) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi).

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kuntien tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan taloussuunnitelmassa tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna jaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnantavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto-tai nettomääräisenä. Kihniön kunnassa käytetään nettobudjetointia. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Talousarvio tehdään sähköisesti talousohjelman budjettipohjalle.

Verot ja valtionosuudet

Verotulojen ja valtionosuuksien budjetoinnissa käytetään Kuntaliiton ja vero- hallinnon ennusteita. Verotuloja ennustetaan kertyväksi 6.255.000 € (5.860.000 TP 2020). Valtionosuudeksi 7.165.00 €. Suunnitelma ei sisällä veronkorotuksia.

Meno- ja tulomääräraha

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnantavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Hallintokuntien tulee huomioida, että lisätulot eivät oikeuta menojen lisäämiseen.Tulot tulee budjetoida realistisesti. Hallintokunnat tarkastavat maksunsa ja taksansa syksyllä 2021. Mahdolliset muutokset vuoden 2022 alusta alkaen.

Sivistystoimi huomioi Kuntamaiseman raportin esityksen mukaan lukien menoista yhteensä -70.000 euroa. Teknisen toimen raami on nolla taso. Tekninen lautakunta huomioi henkilöstöresurssien riittävyyden investoinneissa sekä käyttötalouden puolella. Lisäksi tekninen lautakunta varautuu selvittämään vesihuollon käsittelyn tulevaisuuden toimintatapoja (max. 15.000 €). Kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta huomioidaan luottamushenkilöpalkkioiden korotuksen vaikutukset, organisaation henkilöstömuutokset ja lisääntynyt koulutustarve.

Henkilöstömenot

Hallintokunnat laskevat palkkauskustannukset vakanssikohtaisesti. Taloushallinto määrittää jako-osuudet hallintokunnille. Palkan sivukuluprosentit asetetaan budjetointipohjaan taloushallinnon toimesta.

Työehtosopiimusten sopimuskausi päättyy 28.2.2022. Vuosipalkkoihin varataan 1 % korotus. Palkkahallinto antaa palkkatiedot osastoille.

Sisäiset veloitukset

Hallintokuntien väliset sisäiset veloitukset tehdään nettohinnoin. Sisäiset veloitukset tarkistetaan ennen talousarvion laatimista. Mikäli kustannustasossa tapahtuu olennaisia muutoksia talousarviovuoden aikana, tullaan sisäisiä veloituksia oikaisemaan loppuvuodesta tarpeen mukaan. Hallintokunnan tulee ilmoittaa sisäiset veloitukset myös toiselle hallintokunnalle. Ne on budjetoitava (sisäisenä tuloina ja menoina) täsmälleen ilmoitetun mukaisesti. Tekninen lautakunta tekee budjettiehdotuksensa lokakuun 29 päivään mennessä ja jakaa tiedon sisäisistä kuluista muille hallintokunnille.

Tavoitteet ja seurantamittarit

Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta.

Valtuuston ja kunnan muiden toimielinten on talousarviossa ja -suunnitelmassa sekä niihin perustuvissa käyttösuunnitelmissa ja erillisbudjeteissa hyväksyttävä toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet. Toiminnallinen tavoite liittyy nimensä mukaisesti toimintaprosessin ohjaamiseen ja taloudellisilla tavoitteilla ohjataan kunnan tulo- ja pääomarahoitusta sekä resurssien jakoa. Kuntastrategia ohjaa tavoitteiden asettamista.

Tavoitteet on pyrittävä asettamaan siten, että ne kattavat tehtäväalueen perustehtävät ja ovat toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla. Tavoitteiden seuraamiseen asetetaan mittareita.

Investoinnit

Lautakunnat tekevät ehdotuksen hallinnonalansa investoinneista. Investoinniksi merkitään yli 10.000 euron hankinnat.

Konserniohjaus Kihniön Vesi- ja Lämpö Oy:lle

Kunnanhallitus linjaa talouden raamin Vesi- ja Lämpö Oy:lle.

Aikataulu

  • Budjetin lautakuntakäsittelyä ja esityslistojen lähettämistä edeltää Budjetin esittely kunnanjohtajalle ja talousjohdolle, muutokset vielä mahdollisia. -sivistyslautakunta 10.11. klo 9.30 alkaen. Tekninen lautakunta 11.11. klo 9.30 alkaen
  • Lautakunnat käsittelevät talousarvioehdotuksensa 26.11. mennessä
  • Hallitus käsittelee talousarvioehdotuksen 7.12.
  • Valtuusto käsittelee talousarvion 13.12.
  • Kunnanhallitus käsittelee veroprosentit lokakuussa
  • Valtuusto käsittelee veroprosentit marraskuussa 8.11.
Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2022 laadintaohjeen esittelytekstin mukaisesti.

Päätöksen lisätiedot

Keskustelun aikana Katri Toivonen teki esityksen, ettei sivistyslautakunnan säästötavoitetta aseteta. Esitys raukesi kannattamattomana. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksi Hallintokunnat
§ 181 Kihniön vanhustentaloyhdistyksen lainan takauksen uusiminen

Kihniön kunta on taannut Kihniön vanhustentaloyhdistyksen lainaa.Takaus tulee uusia määräajoin, joten takausten allekirjoitusten uusinta olisi nyt ajankohtaista. Lainapääomaa on jäljellä 218.525 euroa (alkuperäinen 500.000 euroa), luottoa on koko laina-ajan lyhennetty suunnitelman mukaisesti (tasalyhennys 2.085 euroa/kk), viimeinen takaisinmaksupäivä tämänhetkisten tietojen mukaan 31.5.2030. Laina on otettu 05/2010, jolloin myös takaus allekirjoitettu.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää uusia Kihniön vanhustentaloyhdistyksen lainantakauksen. Lainapääomaa on jäljellä 218.525 euroa.

Esteellisyys Nina Niemenmaa (Hallintolaki 28.1 § 5)
Päätöksen lisätiedot

Nina Niemenmaa esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Op, Vanhustentaloyhdistys
§ 182 Edustajan nimeäminen Pori-Parkano-Haapamäki -rataryhmään

Pori-Parkano-Haapamäki (PPH) –ratatyöryhmä on perustettu v. 2014.

Ryhmään kuuluu edustajia Satakunnan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen liitoista, kauppakamareista, raideliikennekäytävän kunnista ja Porin satamasta. Kukin taho vastaa edustajansa osallistumisen kuluista.

Työryhmä seuraa rataverkon ja raideliikenteen kehittämistä, suunnittelee ja toteuttaa PPH-ratayhteyttä koskevaa edunvalvontaa, ja on mm. teettänyt raideliikennekäytävän uudelleenkäyttöönottoa koskevia selvityksiä.

Kuluneella kaudella rataryhmän puheenjohtajuus oli Parkanon kaupungilla ja varapuheenjohtajuus Keski-Suomessa.

Sihteerinä ja valmistelijana toimi Satakuntaliiton maakunta-asiamies.

Rataryhmän kokoonpano päivitetään nyt alkavalle kunnallishallinnon kaudelle.

Kihniön kuntaa ryhmässä on aiemmassa vaiheessa edustanut Kehitys-Parkki Oy, mutta henkilövaihdoksen myötä Kihniön edustus on jäänyt pois.

Toivomme organisaationne nyt nimeävän edustajansa ryhmään alkavalle uudelle toimikaudelle.

Ilmoituksen edustajasta (ml. sähköpostiosoite) lähetetään Marika Luomalle Satakuntaliittoon ( marika.luoma@satakunta.fi)

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää edustajan alkavalle toimikaudelle.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Edustajaksi valittiin Jussi Hellgrén.

Tiedoksi marika.luoma@satakunta.fi
§ 183 Talouskatsaus ajalta 1.1.- 31.8.2021

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.8.2021

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 184 Verotuloennuste 2021

Kuntaliitolta saadun verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy Kihniössä ko. ennusteen mukaan kuluvana vuonna noin 428.000 euroa enemmän kuin on budjetoitu ja noin 636.000 euroa enemmänn kuin vuonna 2020.

Kuluvan vuoden talousarvio hyväksyttiin alijäämäisenä -23.545 €. Kunnal­lisverotuotto vuonna 2020 oli 4.586.000 euroa ja ennusteen mukaan kunnallisverotuotto olisi vuoden 2021 lopussa 4.870.000 euroa. (ero +284.000).

Yhteisöverotuotto vuonna 2020 oli 780.180 euroa ja ennusteen mu­kaan yhteisöverotuotto olisi vuoden 2021 lopussa 1.067.000 euroa (ero +287.000).

Kiinteistöverotuotto vuonna 2020 oli 494.000 euroa ja ennusteen pe­rusteella kiinteistöveron tuotto olisi 559.000 euroa (ero +65.000) vuoden 2021 lopussa.

Esityslistan mukana on kuntaliiton arvio (8/2021) kunnan verotulokertymästä vuoden 2021 osalta (liite ), jonka mukaan Kihniön kunnan verotulot 2021 yh­teensä olisivat 6.496.000 euroa (5.860.000 / 2020).

Talouden noususuhdanteesta huolimatta arvioon on syytä suhtautua varauksella.

Liite 2 veroennuste

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kuntaliiton verotuloennusteen tiedoksi sekä käy asi­asta tarvittavan keskustelun.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 185 Varmistuspalvelimen hankinta

Kihniön kunnan varmistuspalvelin on tulossa elinkaarensa päähän. Syy tähän ovat jatkuvasti kehittyvät ohjelmistot, jotka vaativat yhä uudempaa ja uudempaa palvelinympäristöä toimiakseen. Nykyinen Carc varmistusjärjestelmä ei pysty tekemään varmuuskopioita Windows 2012 uudemmista palvelimista.

Palvelimille on pakko tehdä järjestelmäpäivityksiä. Uudet ohjelmistot vaativat tuoreempia palvelinversioita. Hankintaan on varattu Kihniön kunnan vuoden 2021 budjettiin 30 000€ .

Varmistuspalvelimen uudistustarpeen myötä, Kihniön tietohallinto on jättänyt 1.4.2021 tarjouspyynnöt kolmelle (3) toimittajalle, joista yksi (1) ei antanut tarjousta. Ehdokkaat olivat Dustin Finland, Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy, sekä Atea Finland Oy. Edellä mainituista toimittajista, Atea ei toimittanut tarjousta sovittuun 25.8.2021 klo. 13.00 ajankohtaan mennessä. Molemmat tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Dustin tarjous 16.910 € (alv.0) IPP OY:n tarjous 14.990 € (alv.0)

Tarjouspyyntö liite 3 ja tarjoukset liitteenä 4-5

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää valita halvimman eli Ikaalisten Parkanon Puhelin Oyn antaman tarjouksen hankinnan toimittajaksi.

Esteellisyys Markkola, Juha-Matti (hallintolaki 28.1 §:n 5)
Päätöksen lisätiedot

Juha-Matti Markkola poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Tarjoajat
§ 186 Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteli 71, tontti 1
Edeltävä kohta § 62 Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteli 71, tontti 1

Oheisena kaavamuutos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy laaditun kaavamuutoksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 187 Poikkeamishakemus
Edeltävä kohta § 63 Poikkeamishakemus

Liitteet 6-7 asemapiirros ja ympäristökartta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy poikkeuksen myöntämisen teknisen lautakunnan esittämin perustein.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Pirkanmaan ELY, hakija
§ 188 Poikkeamishakemus
Edeltävä kohta § 64 Poikkeamishakemus

Liitteet 8-9 asemapiirros ja ympäristökartta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy poikkeuksen myöntämisen teknisen lautakunnan esittämin perustein.

Tiedoksi Pirkanmaan ELY, hakija
§ 189 Edustajan nimeäminen maaseutuhallinnon yhteistyöryhmään 2021-2025

Kihniön kunta, Parkanon kaupunki sekä Honkajoen, Jämijärven ja Pomarkun kunnat ovat 20.6.2011 solmineet Kankaanpään kaupungin kanssa sopimuksen maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvien palvelujen järjestämisvastuun siirtämisestä Kankaanpään kaupungin asianomaiselle toimielimelle. Sopimus astui voimaan 1.1.2013.

Sopimuksen toteuttamista ohjaa ja valvoo yhteistyöryhmä, johon kukin sopijakunta nimeää yhden edustajan ja tälle varaedustajan. Yhteistyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää edustajan sekä varaedustajan sopimuksen mukaiseen maaseutuhallinnon yhteistyöryhmään toimintakaudelle 2021-2025.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus nimesi edustajaksi Petri Liukun ja varalle Kirsi Jytilän.

Tiedoksi Kankaanpään kaupunki
§ 190 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

4 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

§ 191 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 14.9.2021

§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 58 Teknisen lautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2021

§ 59 Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pitäminen

§ 60 Lausunto tarkastuslautakunnalle huomioista tarkastuskertomuksessa

§ 61 Talouden osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2021

§ 62 Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteli 71, tontti 1

§ 63 Poikkeamishakemus

§ 64 Poikkeamishakemus

§ 65 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§ 66 Muut asiat

Sivistyslautakunta 15.9.2021

§ 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 67 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 68 Sivistyslautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2021

§ 69 Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pitäminen

§ 70 Lukuvuoden 2021-2022 lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen

§ 71 Suunnitelmien hyväksyminen

§ 72 Kevään 2021 yhteisvalinta

§ 73 Talouden osavuosikatsaus 01.01. - 30.06.2021

§ 74 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.07.2021

§ 75 Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerien muutokset ja täydennykset 1.8.2021 alkaen

§ 76 Viranhaltijapäätökset

§ 77 Ilmoitus- ja muut asiat

Nuorisovaltuusto 14.9.2021

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 192 Ilmoitusasiat

1. Nuorisovaltuuston kannanotto talousarvioon

2.Lausunto Ilmatar Lylyharju Oy:n Lylyharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Kihniö, Parkano, Kurikka

3. Pirkanmaan ELY: Työllisyyskatsaus (työttömien määrä työvoimasta 8,1 %)

4. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto: Elokuun 2021 tilannekatsaus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Niemi Marjo Tarkastajat
Ojala Janne Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Kujansuu Johanna Muu osallistujat
Toimistoinsinööri
Liukku Petri Muu osallistujat
Kunnanjohtaja
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Sillanpää Matti Muu osallistujat
Sivistystoimenjohtaja
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.