Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta

23.6.2021

#1845

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 6/2021
Kokouspäivä 23.6.2021
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 18:40
Kokouspaikka Kihniön kirjasto
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 23.6.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 24.06.2021 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 52 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Marketta Malin ja Jaana Rahkola. Pöytäkirja tarkastetaan 23.06. ja pidetään nähtävänä 24.06. alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marketta Malin ja Jaana Rahkola.

§ 53 Kihniön kunnan koulukuljetukset, liikennöitsijän valinta

Kihniön sivistystoimi on pyytänyt tarjouksia koulukuljetusten sekä kutsutaksiliikenteen hoitamisesta ajalla 01.08.2021 – 31.07.2024 ( + mahdolliset 1+1 optiovuodet). Tarjoukset on pyydetty ajalla 30.04. – 11.06.2021. Tarjouspyyntö on julkaistu kunnan internet-sivustolla sekä HILMA-palvelussa 30.04.2021.

Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä. Hankintamuotona oli avoin menettely, johon kaikki tarjoajat voivat jättää tarjouksen. Myös osatarjouksia oli mahdollista tehdä.

Tarjouksen valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Hinnan osuus on 80 % ja laatutekijöiden osuus 20 %.

Tarjouksia saatiin määräaikaan 11.06.2021 klo 12 mennessä kolme (3) kappaletta.

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjoajan kelpoisuudelle asetetut vaatimukset ja ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Hyväksytyt tarjoukset olivat seuraavat:

Reitti Liikennöitsijä

1 Kivineva-yhtiöt

2 Taksi Tiina Jokioja

3 Taksi Tiina Jokioja

4 Tilausliikenne Rauno Koivukoski

5 Tilausliikenne Rauno Koivukoski

6 Kivineva-yhtiöt

7a Kivineva-yhtiöt, Taksi Tiina Jokioja, Tilausliikenne Rauno Koivukoski

7b Kivineva-yhtiöt, Taksi Tiina Jokioja, Tilausliikenne Rauno Koivukoski

8 xx Tämän reitin osalta päätöksen tekee kunnanhallitus

oheismateriaalina:

  • tarjousten avauspöytäkirja (kokouksessa nähtävänä)
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää valita koulukuljetusten liikennöitsijöiksi hankinnan kokonaisedullisuuden mukaan tarjouksen tehneet Kivineva-yhtiöt, taksi Tiina Jokioja ja Tilausliikenne Rauno Koivukoski tarjouspyynnön 30.04.2021 ja tarjouksen pvm. 11.06.2021 mukaisin ehdoin.

Sopimukset eivät synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävillä hankintasopimuksilla, joka voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosaiset ovat saaneet tiedon tai heidän katsotaan saaneen tiedon päätöksestä.

Hankintalain 75 §:n mukaan hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen sekä asianosaisten tiedonsaantioikeuteen sovelletaan julkisuuslakia (621/1999). Hankinta-asiakirjat tulevat asianosaisille julkisiksi hankintaa koskevan päätöksenteon jälkeen mutta muille vasta sen jälkeen kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Esteellisyys Tiina Jokioja
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 54 Omatoimikirjaston sääntöjen hyväksyminen

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt Kihniön kunnalle hankeavustuksen omatoimikirjaston perustamiseen. Omatoimikirjasto alkaa vähitellen olla valmis avattavaksi.

Kirjaston henkilökunta on valmistellut omatoimikirjaston käyttösäännöt. Säännöissä ohjeistetaan ja määrätään omatoimikirjaston käyttöoikeudesta, lainaamisesta ja palaut-tamisesta, käyttäjän velvollisuuksista ja siitä, mihin käyttäjä sitoutuu. Säännöissä myös selvitetään asiakkaalle, että kirjastossa on kulunvalvonta sekä tallentava kameravalvonta. Säännöt ovat nähtävissä kirjastossa ja niitä myös jaetaan käyttäjille.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan kirjastonjohtaja päättää kirjaston aukioloajoista. Omatoimikirjasto on auki joka päivä, henkilökunnan palveluaika tullee olemaan sama kuin nykyiset aukioloajat.

Omatoimikirjasto tullee olemaan avoinna su-to 7-21, pe-la 7-18

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy omatoimikirjaston käyttösäännöt liitteen 1 mukaisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 55 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.05.2021

Sivistyslautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 49,0 ja menojen toteutumaprosentti on 35,9. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 33,0.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 56 Viranhaltijapäätökset
  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 02.06.2021 – 17.06.2021
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 02.06.2021 - 17.06.2021
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi, eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 57 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Hankkeiden ajankohtainen tilanne
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee hankkeiden tilanteen tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 58 Eron myöntäminen Helena Härölle

Erityisopettaja Helena Härö on 21.06.2021 saapuneessa kirjeessä irtisanoutunut laaja-alaisen erityisopettajan virasta 01.08.2021 lukien.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta myöntää eron Helena Härölle laaja-alaisen erityisopettajan virasta 01.08.2021 lukien siten, että viimeinen työssäolopäivä on 31.07.2021.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 59 Laaja-alaisen erityisopettajan virka

Laaja-alainen erityisopettaja Helena Härön irtisanouduttua tulee erityisopettajan paikka laittaa auki. Erityisopetukselle on yhtenäiskoulussa selkeä tarve.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että laaja-alaisen erityisopettajan virka julistetaan haettavaksi toistaiseksi 01.08.2021 alkaen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 60 Sivistyslautakunnan toimialan hallintosääntömuutokset

Tasavallan presidentti on 31.12.2020 vahvistanut oppivelvollisuuslain (1214/2020), jonka mukainen laajennettu oppivelvollisuus on astunut voimaan 01.01.2021. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Lain voimaantulo aiheuttaa koulutuksen järjestäjille sekä asuinkunnalle ohjaus- ja valvontavastuita. Perusopetuksen järjestäjällä on ohjaus- ja valvontavastuu perusopetuksen päättävän oppilaan hakeutumisvelvollisuuteen jatko-opintoihin. Kihniön perusopetuksen osalta ohjaus- ja valvontavastuu on opinto-ohjaajalla ja rehtorilla.

Uusia hallintopäätöksiä tehdään kunnassa jatkossa tilanteissa, joissa asuinkuntaan tulee ilmoitus, että oppivelvollinen on keskeyttänyt opinnot, eikä hän ole aloittanut uusia opintoja. Lisäksi päätös pitää tehdä, kun asuinkunta osoittaa oppivelvolliselle uuden opiskelupaikan. Nämä ja mahdolliset muut oppivelvollisuuteen liittyvät tehtävät tulee lisätä hallintosääntöön sivistystoimenjohtajan ratkaisuvaltaan.

Korona-pandemian aikana on ilmennyt myös toinen hallintosääntöön tarkennettava asia. Perusopetuslain (628/1998) 20 §:n mukaan opetuksen järjestäjä vastaa poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä tilanteissa, joissa tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n nojalla annetun päätöksen johdosta opetusta ei voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena. Kihniön kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaan opetusjärjestelyistä päättäminen on sivistyslautakunnan toimivallassa. Jatkossa perusopetusta koskevien poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden päätöksenteko on tarkoituksenmukaisinta lisätä sivistystoimenjohtajan toimivaltaan.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hallintosäännön 30 §:ään lisätään sivistystoimenjohtajan toimivaltaan seuraavat kohdat

1) tekee oppivelvollisuuslain (1214/2020) 7 § mukaisen hallinnollisen päätöksen, jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija

2) tekee oppivelvollisuuslain (1214/2020) 15 § mukaisen hallinnollisen päätöksen opiskelupaikan osoittamisesta sekä muut asuinkunnan velvotteisiin liittyvät päätökset

3) päättää perusopetuslain 20 §:n mukaisista poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 61 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista tarkastuskertomuksessa

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2020 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Sivistyslautakunnan osalta tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota sähköisiin toimintatapoihin sekä koronapandemian vaikutuksiin tulevaisuuteen.

Koronapandemia ja sen tuomat muutokset koulutyöhön ovat ohjanneet sivistystoimessa sähköisiä toimintatapojen ja digitaalisuuden aktiiviseen opiskeluun ja niiden hyödyntämiseen opetuksessa ja muussakin kanssakäymisessä. Opitut toimintatavat ovat tulleet jäädäkseen työntekijöiden arkeen. Myös etäneuvottelut ja etätyöt kaikkine puutteineenkin mahdollistavat työajan käyttämisen tehokkaammin.

Valtionosuuksien ja erilaisten koronapandemian perusteella maksettujen erityisavusten osalta tulee huomioida, että koronapandemiasta saattaa tulla kuluja vielä tulevinakin vuosina, mutta valtio ei niitä erikseen enää välttämättä korvaa, koska korvaukset on jo kerran maksettu. Tähän tulee kunnan tulevissa talousarvioissa varautua.

Koronapandemian ja siitä aiheutuneiden etäopetusjaksojen vaikutukset näkyvät lasten ja nuorten ongelmina sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Näiden korjaamiseen on ollut valtiolta haettavana erityisavustuksia, joita on haettu ja osittain saatukin. Näiden ongelmien korjaantumista pitää tarkastella tulevinakin vuosina ja ohjata siihen riittävä resurssi.


Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen selvityksen kunnanhallitukselle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Jokioja Tiina Varapuheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Malin Marketta Tarkastajat
Rahkola Jaana Tarkastajat
Kohtala Paavo Osallistujat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Nevanperä Mikko Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Rahkola Jaana Osallistujat
Koivistoinen Hannu Muu osallistujat
Kunnanhallituksen edustaja
Shemeikka Olivia Muu osallistujat
Nuorisovaltuuston edustaja