Kunnanvaltuusto

Puheenjohtaja
Kärkelä Pilvi
2. Varapuheenjohtaja
Toivonen Katri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Ala-Katara Severi, Törmä Leila
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Hellgren Jussi, Jokioja Tiina, Koivisto Juha, Koivistoinen Hannu, Korkiakoski Mika, Mäkinen Heikki, Mäkipää Lea, Markkola Juha-Matti, Niemi Marjo, Pusa Leila, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Varajäsenet
Annala Hanna, Haapamäki Arsi, Koskinen Jari, Kuusela Satu, Kuusisto Kosti, Laitala Sirkka, Leinonen-Jokioja Sami, Nevanperä Mikko, Niemenmaa Nina, Oksanen Silja, Rahkola Jaana, Törmä Noora
Muu osallistujat
Leino Lotta, Liukku Petri, Myllyniemi Tuula, Sillanpää Matti
Kokousnumero
1/2021
Kokouspäivä
24.5.2021
Kokouksen alkuaika
18:00
Kokouksen päättymisaika
19:26
Kokouspaikka
Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 24.5.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 25.5.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on lähetetty 19.5.2021. Kokouskutsu on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.
Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 18 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Leila Törmä ja Pilvi Kärkelä. Pöytäkirja tarkastetaan 24.5. ja pidetään nähtävänä 25.5.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leila Törmä ja Severi Ala-Katara.

§ 3 Kihniön perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite koulutuskuntayhtymä Sasky:sta eroamiseksi

Edeltävä kohta
§ 53 Kihniön perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite koulutuskuntayhtymä Sasky:sta eroamiseksi
Päätösehdotus

Edellä esitetyn selvityksen perusteella ja Kihniön kunnan kriisikuntastatuksen väistyttyä taseeseen kertyneiden alijäämien kattamisen johdosta kunnanvaltuusto päättää, että aloite ei ole enää ajankohtainen ja voidaan valtuustoaloitteena todeta loppuunkäsitellyksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 4 Valtuustoaloite työsuhteen perustamiseksi lapsiperheiden kotipalveluun / Kihniön Kyykystä ylös -yhteislistan valtuustoryhmä

Edeltävä kohta
§ 54 Valtuustoaloite työsuhteen perustamiseksi lapsiperheiden kotipalveluun / Kihniön Kyykystä yl...
Päätösehdotus

Edellä esitetyn informaation perusteella lapsiperheiden kotipalveluresurssi on tähän saakka ollut kysyntään nähden riittävä ja kunnan taloudellinen liikkumavara ei mahdollista ei lakisääteisten palveuiden kasvattamista. Kunnanvaltuusto päättää, että aloite ei edellytä toimenpiteitä ja, että valtuustoaloite voidaan todeta loppuun käsitellyksi.

Päätöksen lisätiedot

Keskustelun aikana valtuutettu Hannu Tiainen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Valtuutettu Jussi Hellgrén kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja teki äänestysjärjestysehdotuksen: Käytetään nimenhuutoäänestystä. Hallituksen esitys JAA, Tiaisen esitys EI. Äänestyksessä anettiin 11 JAA ääntä ja 10 EI ääntä. Äänestyksen tuloksen perusteella kunnavaltuuston päätökseksi tuli hallituksen päätösehdotus.

§ 5 Kuntalaisaloite / Metsästyskielto kunnan mailla keskustassa

Kunnanhallitus on täsmentänyt päätöstä 31.3.2021 § 60

-----------

Kunnanhallitus antoi vastauksen 8.3.2021 kokouksessaan kuntalaisaloitteeseen "metsästyskielto kunnan mailla keskustassa." Asiasta herränneiden kysymysten vuoksi

tarkennetaan kohtaa "Kettukallion tie on kaavatie." Tie on kaavatatie osittain ja Sysitien risteyksestä eteenpäin yksityistie.

Lisäksi tarkennetaan seuraavaa kappaletta:

Metsästäminen yksityisellä tiellä on muiden kuin metsäkanalintujen osalta sallittu. Metsästyksen ulkorajan muodostava tiealue ulottuu maanmittaustoimituksessa määrättyihin rajoihin asti. Jos tällaisia rajoja ei ole määrätty, tiealue ulottuu kahden metrin etäisyydelle ojan, tieluiskan tai -leikkauksen ulkosyrjästä. Metsästysoikeus yksityisellä tiellä ei kuulu tienpitäjälle, vaan sen maan omistajalle, jonka päälle tie on rakennettu ja metsästysoikeuden haltijalle. (lisäys kursiivilla)

Kunnanhallitus hyväksyi ja merkitsi tiedoksi tarkennukset kuntalaisaloitteen vastaukseen.

Vastaus on annettu tiedoksi aloitteen tekijälle.

Oheisena kartta kunnan alueista ko. alueella

Edeltävä kohta
§ 40 Kuntalaisaloite / Metsästyskielto kunnan mailla keskustassa
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että kuntalaisaloite voidaan katsoa loppuun käsitellyksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 6 Selonteko vuoden 2020 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista

Edeltävä kohta
§ 55 Selonteko vuoden 2020 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi, että:

Vuoden 2020 aikana jätettiin yksi kuntalaisaloite ja yksi valtuustoaloite.

Kyykystä ylös yhteislistan valtuustoryhmä jätti 11.11.2020 valtuustoaloitteen jossa esitettiin perustettavaksi Kihniön kotihoitoon työntekijän toimi lapsiperheiden kotipalveluun.

Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen sote- yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnalle asiantuntijalausuntoa varten, vastaus saatu yta- lautakunnalta ja hallitus käsitellyt aloitteen kokouksessaan 31.3.2021. Aloite etenee käsiteltäväksi seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen.

Tanja Uusitalo on tehnyt kuntalaisaloitteen metsästyskiellosta kunnan mailla keskustassa Kettukallion mäessä. Aloite on luotu kuntalaisaloite.fi: n kautta 18.12.2020. Aloitteeseen on vastattu kunnanhallituksessa 8.3.2021

Edellisiltä vuosilta kesken olevat valtuustoaloitteet:

Perussuomalaisten valtuustoaloite koulutuskuntayhtymä SASKY:stä: eroamiseksi: Kihniön kunnan kriisikuntastatuksen väistyttyä taseeseen kertyneiden alijäämien kattamisen johdosta kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloite ei ole enää ajankohtainen ja aloite voidaan todeta loppuun käsitellyksi. Aloite etenee käsiteltäväksi seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen.

Kunnanvaltuusto toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 7 Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja vapautuvan luottamustoimen täyttäminen

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Keskusvaalilautakunnan varajäseneksi valitun tulee olla mies.

Edeltävä kohta
§ 58 Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja vapautuvan luottamustoimen täyttäminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että Hannu Tiaiselle myönnetään ero keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esteellisyys
Tiainen Hannu
Päätöksen lisätiedot

Hannu Tiainen esitti esteellisyytensä eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Keskusvaalilautakunnan varajäseneksi valittiin Markus Koivisto.

Tiedoksi
Valittu, palkkahallinto

§ 8 Eron myöntäminen luottamustoimista ja vapautuvien luottamustoimien täyttäminen

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Tarkastuslautakunnassa on jäsenenä kolme naista ja kolme miestä. Valitun tulee olla nainen.

Keskusvaalilautakunnassa on jäsenenä kolme naista ja kaksi miestä. Valittu voi olla mies tai nainen.

Edeltävä kohta
§ 74 Eronpyyntö luottamustoimesta
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että:

  • Taina Hollolle myönnetään ero kunnanvaltuuston varajäsenyydestä, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenyydestäja ja hänen tilalleen valitaan uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  • Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Kyykystä-ylös yhteislistan varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Keskusvaalilautakunnan jäseneksi valitiin Jussi Hellgrén ja tarkastuslautakunnan jäseneksi valittiin Annina Leinonen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto

§ 9 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Liite 1 Kaavamuutos- ja laajennus

Edeltävä kohta
§ 82 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy laaditun kaavamuutoksen ja laajennuksen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi
Asianosaiset

§ 10 Valtuuston ja muiden toimielinten toimikauden jatkuminen 31.7.2021 saakka

Edeltävä kohta
§ 93 Valtuuston ja muiden toimielinten toimikauden jatkuminen 31.7.2021 saakka
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi, että valtuutettujen ja valtuuston toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi 2017 – 2021 valittujen muiden toimielinten jäsenten ja luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu vuoden 2021 heinäkuun loppuun ja edelleen siihen saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt elokuun 2021 valtuuston kokouksessa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 11 Kihniön kunnan kotouttamisohjelman päivittäminen

Edeltävä kohta
§ 86 Kihniön kunnan kotouttamisohjelman päivittäminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 2 mukaisen Kihniön kunnan kotouttamisohjelman.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi
ELY, marja.huttunen@ely-keskus.fi

§ 12 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Valtuustolle tiedotettavat asiat voidaan kirjata tähän asiakohtaan.

Päätösehdotus

Käydään mahdollisista muista asioista keskustelu ja merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Kokouksessa jätettiin kaksi valtustoaloitetta, jotka lähetettiin valmisteluun:

  • Kihniön perussuomalaisten valtuustoryhmä: Matonpesupaikka
  • Kihniön SDP:n valtuustoryhmä: Kunnan nettisivujen palveluiden ja sisällön päivittäminen