Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

28.4.2021

#1708

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2021
Kokouspäivä 28.4.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:30
Kokouspaikka Puumila
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 28.4.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 29.4.2021 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Juha Koivisto ja Tiina Jokioja. Pöytäkirja tarkastetaan 28.4.2021 ja pidetään nähtävänä 29.4.2021 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Koivisto ja Tiina Jokioja.

§ 29 Asuntolainoitettujen ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien tarkistaminen

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 28.9.2010 (§ 57) päättänyt kunnan asuntolainoitettujen ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrista seuraavaa:
"Tekninen lautakunta päättää korottaa asuntolainoitettujen ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokria 1.5.2011 alkaen 2 %. Vuosittainen vuokrien tarkastus tammikuun alun elinkustannusindeksin tasoon sidottuna, korotus kuitenkin vähintään 2 % / vuosi, negatiivista elinkustannusindeksiä ei huomioida. Vuosittaiset korotukset voimaan 1.5."

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 21.2.2018 (§ 15) päättänyt päivittää vuokrankorotusperusteet ja asuntojen neliövuokrat nykytasoon.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 24.3.2021 keskustellut vuokrien tämän hetken tasosta ja päätynyt pitämään nykyiset vuokrahinnat voimassa.


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättä, että vuokria ei koroteta tänä vuonna.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 30 Sähköisen lupapalvelun hankinta - Lupapiste

Rakennustarkastaja on pyytänyt tarjouksen rakennusvalvonnan sähköisen luvanhakujärjestelmän hankinnasta Cloudpermit Oy:ltä. Kyseessä on Lupapiste-palvelu, jonka kuntien omistama Tiera Oy on kilpailuttanut omistaja-asiakkaidensa käyttöön. Lupapiste oli ainoa vaatimukset täyttänyt palvelu vuonna 2021, markkinoilla ei ole tällä hetkellä muita yhteensopivia sähköisiä rakennusluvan hakujärjestelmiä Kihniön kunnalla käytössä olevan rakennusvalvontaohjelmiston KuntaNet 7 kanssa. Rakennetun ympäristön sähköinen lupapalvelu Lupapiste mahdollistaa viranomaisten, rakentamisen ammattilaisten ja yksityisten henkilöiden työskentelyn sähköisesti, viranomaisten yhteistyön ja kaikille osapuolille yhden valtakunnallisen luukun. Sähköiset palvelut vahvistavat julkisen sektorin kustannustehokkuutta, tuovat säästöjä ja parantavat kansalaisen palveluita ja niiden saatavuutta. Hankittavaksi esitetään tarjouksen mukainen kokonaisuus 1. Rakennusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu ja arkisto. Tarjouksen mukaan palvelun hinnat ( alv 0%)
-käyttöönottomaksu 0 €
-konsultaatiopalvelu toimintapojen muutokseen 1 275 €
-käytönaikainen kiinteä kustannus 248 € / kk

Palveluiden käytönaikaisten kustannusten veloitus vasta 1.1.2022 alkaen. Vuosikustannus n. 3 000 € ( alv 0% ). Talousarvioon ei ole varattu määrärahaa tälle vuodelle rakennusvalvonnan sähköisen luvanhakujärjestelmän käyttöönotto- ja käyttökustannuksille.

Taustajärjestelmätoimittaja (CGI) vastaa KuntaGML-rajapintapalvelun aukaisusta ja veloittaa siitä XX euroa sekä kuntakohtaisen vuosimaksun 1 800 € / vuosi.

Liite 1.


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hankkia Lupapiste - rakennusvalvonnan sähköisen lupapalvelun, Cloudpermit Oy:ltä 19.2.2021 päivätyn tarjouksen mukaisesti. Hankintaan sisältyy kohdan 1. mukaiset palvelut: Rakennusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu ja arkisto.

Asian kokouskäsittely

Tekninen lautakunta hylkäsi päätösehdotuksen.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta päätti pyytää lisäselvityksiä ja tekee liittymispäätöksen myöhemmin.

§ 31 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-401-6-5

Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jokaisen vakinaisen ja vapaa-ajan asuinkiinteistön on oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liitytään omalla jäteastialla tai lähikiinteistöjen kanssa yhteisellä jäteastialla eli kimppa-astialla. Vapaa-ajan asunnoilla on mahdollisuus viedä jätteet myös aluekeräyspisteeseen tai jäteasemalle. Kaikissa vaihtoehdoissa liittymisestä sovitaan Lakeuden Etappi Oy:n kanssa.

Poikkeamista liittymisestä voi hakea, mikäli asuinrakennus on perustelluista syistä täysin käyttämätön tai tyhjillään. Poikkeamisen liittymisestä käsittelee jätehuoltoviranomainen, jona toimii Lakeuden jätelautakunta. Mahdollisista pakkotoimista liittymisen osalta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristötarkastaja on kehottanut 16.10.2019 kiinteistön RN:o 250-401-6-5 omistajaa liittymään jätteenkuljetukseen 31.11.2019 mennessä. Tämän jälkeen kiinteistölle on lähetetty 19.8.2020 kuulemiskirje, jossa on varattu kiinteistön omistajalle mahdollisuus vastineen antamiseen 30.9.2020 mennessä uhalla, että tämän jälkeen kiinteistö voidaan määrätä liittymään jätteenkuljetukseen uhkasakkomenettelyllä.

Lakeuden Etappi Oy:ltä ja jätehuoltoviranomaiselta saadun tiedon mukaan kiinteistö RN:o 250-401-6-5, osoitteessa Mäntyperäntie, ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistön omistaja ei ole toimittanut myöskään vastinetta kuulemiskirjeen johdosta tai ollut muutoinkaan yhteydessä asian osalta.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää todeta, että kiinteistö RN:o 250-401-6-5 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen viranhaltijan kehotuksesta huolimatta eikä ole jättänyt asiassa vastinetta.

Lautakunta ilmoittaa todetun laiminlyönnin johdosta, että se tulee määräämään kiinteistön omistajan liittymään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Mikäli kiinteistö ei liity jätteenkuljetukseen, voi lautakunta käyttää asiassa uhkasakkolain mukaisia pakkotoimia.

Ennen määräyksen antamista lautakunta varaa kiinteistön omistajalle mahdollisuuden vastineen antamiseen. Vastine tulee toimittaa kahden viikon sisällä kirjeen vastaanottamisesta uhalla, että asia voidaan tämän jälkeen käsitellä ilman vastinetta.

Sovelletut oikeusohjeet Jätelaki 35, 36, 41, 126, 129 §

Lakeuden jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 4, 8 §

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 32 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-407-66-0

Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jokaisen vakinaisen ja vapaa-ajan asuinkiinteistön on oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liitytään omalla jäteastialla tai lähikiinteistöjen kanssa yhteisellä jäteastialla eli kimppa-astialla. Vapaa-ajanasunnoilla on mahdollisuus viedä jätteet myös aluekeräyspisteeseen tai jäteasemalle. Kaikissa vaihtoehdoissa liittymisestä sovitaan Lakeuden Etappi Oy:n kanssa.

Poikkeamista liittymisestä voi hakea, mikäli asuinrakennus on perustelluista syistä täysin käyttämätön tai tyhjillään. Poikkeamisen liittymisestä käsittelee jätehuoltoviranomainen, jona toimii Lakeuden jätelautakunta. Mahdollisista pakkotoimista liittymisen osalta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristötarkastaja on kehottanut 16.10.2019 kiinteistön RN:o 250-407-66-0 omistajaa liittymään jätteenkuljetukseen 31.11.2019 mennessä. Tämän jälkeen kiinteistölle on lähetetty 19.8.2020 kuulemiskirje, jossa on varattu kiinteistön omistajalle mahdollisuus vastineen antamiseen 30.9.2020 mennessä uhalla, että tämän jälkeen kiinteistö voidaan määrätä liittymään jätteenkuljetukseen uhkasakkomenettelyllä.

Lakeuden Etappi Oy:ltä ja jätehuoltoviranomaiselta saadun tiedon mukaan kiinteistö RN:o 250-407-66-0, osoitteessa Hirvijärventie, ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistön omistaja ei ole toimittanut myöskään vastinetta kuulemiskirjeen johdosta tai ollut muutoinkaan yhteydessä asian osalta.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää todeta, että kiinteistö RN:o 250-407-66-0 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen viranhaltijan kehotuksesta huolimatta eikä ole jättänyt asiassa vastinetta.

Lautakunta ilmoittaa todetun laiminlyönnin johdosta, että se tulee määräämään kiinteistön omistajan liittymään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Mikäli kiinteistö ei liity jätteenkuljetukseen, voi lautakunta käyttää asiassa uhkasakkolain mukaisia pakkotoimia.

Ennen määräyksen antamista lautakunta varaa kiinteistön omistajalle mahdollisuuden vastineen antamiseen. Vastine tulee toimittaa kahden viikon sisällä kirjeen vastaanottamisesta uhalla, että asia voidaan tämän jälkeen käsitellä ilman vastinetta.

Sovelletut oikeusohjeet Jätelaki 35, 36, 41, 126, 129 §

Lakeuden jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 4, 8 §

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 33 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-401-22-6

Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jokaisen vakinaisen ja vapaa-ajan asuinkiinteistön on oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liitytään omalla jäteastialla tai lähikiinteistöjen kanssa yhteisellä jäteastialla eli kimppa-astialla. Vapaa-ajanasunnoilla on mahdollisuus viedä jätteet myös aluekeräyspisteeseen tai jäteasemalle. Kaikissa vaihtoehdoissa liittymisestä sovitaan Lakeuden Etappi Oy:n kanssa.

Poikkeamista liittymisestä voi hakea, mikäli asuinrakennus on perustelluista syistä täysin käyttämätön tai tyhjillään. Poikkeamisen liittymisestä käsittelee jätehuoltoviranomainen, jona toimii Lakeuden jätelautakunta. Mahdollisista pakkotoimista liittymisen osalta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristötarkastaja on kehottanut 16.10.2019 kiinteistön RN:o 250-401-22-6 omistajaa liittymään jätteenkuljetukseen 31.11.2019 mennessä. Tämän jälkeen kiinteistölle on lähetetty 19.8.2020 kuulemiskirje, jossa on varattu kiinteistön omistajalle mahdollisuus vastineen antamiseen 30.9.2020 mennessä uhalla, että tämän jälkeen kiinteistö voidaan määrätä liittymään jätteenkuljetukseen uhkasakkomenettelyllä.

Lakeuden Etappi Oy:ltä ja jätehuoltoviranomaiselta saadun tiedon mukaan kiinteistö RN:o 250-401-22-6, osoitteessa Alavantie, ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistön omistaja ei ole toimittanut myöskään vastinetta kuulemiskirjeen johdosta tai ollut muutoinkaan yhteydessä asian osalta.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää todeta, että kiinteistö RN:o 250-401-22-6 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen viranhaltijan kehotuksesta huolimatta eikä ole jättänyt asiassa vastinetta.

Lautakunta ilmoittaa todetun laiminlyönnin johdosta, että se tulee määräämään kiinteistön omistajan liittymään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Mikäli kiinteistö ei liity jätteenkuljetukseen, voi lautakunta käyttää asiassa uhkasakkolain mukaisia pakkotoimia.

Ennen määräyksen antamista lautakunta varaa kiinteistön omistajalle mahdollisuuden vastineen antamiseen. Vastine tulee toimittaa kahden viikon sisällä kirjeen vastaanottamisesta uhalla, että asia voidaan tämän jälkeen käsitellä ilman vastinetta.

Sovelletut oikeusohjeet Jätelaki 35, 36, 41, 126, 129 §

Lakeuden jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 4, 8 §

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 34 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-401-1-35

Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jokaisen vakinaisen ja vapaa-ajan asuinkiinteistön on oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liitytään omalla jäteastialla tai lähikiinteistöjen kanssa yhteisellä jäteastialla eli kimppa-astialla. Vapaa-ajanasunnoilla on mahdollisuus viedä jätteet myös aluekeräyspisteeseen tai jäteasemalle. Kaikissa vaihtoehdoissa liittymisestä sovitaan Lakeuden Etappi Oy:n kanssa.

Poikkeamista liittymisestä voi hakea, mikäli asuinrakennus on perustelluista syistä täysin käyttämätön tai tyhjillään. Poikkeamisen liittymisestä käsittelee jätehuoltoviranomainen, jona toimii Lakeuden jätelautakunta. Mahdollisista pakkotoimista liittymisen osalta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristötarkastaja on kehottanut 16.10.2019 kiinteistön RN:o 250-401-1-35 omistajaa liittymään jätteenkuljetukseen 31.11.2019 mennessä. Tämän jälkeen kiinteistölle on lähetetty 19.8.2020 kuulemiskirje, jossa on varattu kiinteistön omistajalle mahdollisuus vastineen antamiseen 30.9.2020 mennessä uhalla, että tämän jälkeen kiinteistö voidaan määrätä liittymään jätteenkuljetukseen uhkasakkomenettelyllä.

Lakeuden Etappi Oy:ltä ja jätehuoltoviranomaiselta saadun tiedon mukaan kiinteistö RN:o 250-401-1-35, osoitteessa Törmäntie, ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistön omistaja ei ole toimittanut myöskään vastinetta kuulemiskirjeen johdosta tai ollut muutoinkaan yhteydessä asian osalta.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää todeta, että kiinteistö RN:o 250-401-1-35 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen viranhaltijan kehotuksesta huolimatta eikä ole jättänyt asiassa vastinetta.

Lautakunta ilmoittaa todetun laiminlyönnin johdosta, että se tulee määräämään kiinteistön omistajan liittymään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Mikäli kiinteistö ei liity jätteenkuljetukseen, voi lautakunta käyttää asiassa uhkasakkolain mukaisia pakkotoimia.

Ennen määräyksen antamista lautakunta varaa kiinteistön omistajalle mahdollisuuden vastineen antamiseen. Vastine tulee toimittaa kahden viikon sisällä kirjeen vastaanottamisesta uhalla, että asia voidaan tämän jälkeen käsitellä ilman vastinetta.

Sovelletut oikeusohjeet Jätelaki 35, 36, 41, 126, 129 §

Lakeuden jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 4, 8 §

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 35 Yksityistieavustukset 2021

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 1.2.2017 (8 §) päättänyt yksityisteiden kunnossapitoavustusten ehdot ja kunnossapitoluokat on päivitetty vuonna 2018.

Uuden yksityistielain (84 §) mukaan kunta voi avustaa vain sellaisia yksityisteitä, joiden hoitoa varten on perustettu tiehoitokunta ja joiden tiedot on ilmoitettu Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja tien käytön rajoitukset on ilmoitettu kansalliseen tie- ja katuverkon järjestelmään (digiroad).

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset olivat haettavissa ajalla 8.2. - 31.3.2021. Avustushaun alkamisesta ilmoitettiin Ylä-Satakunta-lehdessä ja kunnan kotisivulla. Määräaikaan mennessä saatiin 48 avustushakemusta.

Kaislarannantien osalta ilmoitettu kolme vakituista asuttua taloutta ja tien pituus viimeiseen asuttuun talouteen olisi 500m. Virallisesti kuitenkin tien vaikutuspiirissä asuu kaksi vakituista taloutta ja näin vähimmäispituus (300m) viimeiseen asuttuun talouteen ei täyty.

Avustusta anoneet yksityistiet ja avustusmäärät on esitetty liitteessä nro 2.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää jakaa yksityistieavustukset avustusta hakeneiden ja ehdot täyttävien yksityisteiden osalta oheisen taulukon mukaisesti niin, että avustusten kokonaismäärä on 37 123,78 euroa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 36 Rakennuslupahakemus Koivikon rivitalo B:n peruskorjaukselle

Kiinteistöllä 250-403-8-201 sijaitsevan rivitalo B:n ( 472,5 k-m2 ) peruskorjaus ja energiatalouden parantaminen. Kiinteistön omistaa Kihniön kunta. Peruskorjauksen yhteydessä kiinteistölle rakennetaan parkkipaikka.

Hakija pyytää lupaa aloittaa rakennustyöt ennen rakennusluvan lainvoimaiseksi tuloa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun rakennusluvan ja hyväksyy suunnitelmat esitetyssä muodossa ja myöntää aloitusluvan ennen rakennusluvan lainvoimaiseksi tuloa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 37 Kämppämäen metsäautotie

Kämppämäen metsäautotie (Itäpääntien ja Karhusalontien kautta) vie Kihniön Käskyvuoreen ja sen pituus on 3,5 km. Käskyvuoren käyttöaste retkikohteena on lisääntynyt viime aikoina ja samalla myös tien käyttöaste.

Kunta on maksanut tiekunnalle vuotuista kulukorvausta 550 € / vuosi.

Kämppämäen metsäautotien tiehoitokunta on kokouksessaan käsitelly tiemaksuja seuraavasti:

"9 § Tieyksikkölaskelman tarkastaminen ja osakasluettelon vahvistaminen sekä päätöksen voimaantulo
Todettiin, että varsinaisia uusia osakkaita tiekuntaan ei ole tullut. Puheenjohtaja esitteli tieyksikkölaskelman. Tien yksiköintiä ei ole tarkistettu vuosiin, joten päätettiin, että sellainen teetetään ulkopuolisella taholla. Käskyvuoren käyttöaste on huimasti lisääntynyt ja samalla myös tien käyttöaste, koska ko. liikenne ohjataan kyseiselle tielle. Asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että kunnan tienkäyttömaksua korotetaan tämän johdosta kaksinkertaiseksi."

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta keskustelee asiasta ja tekee päätöksen korvauksen suhteen.

Esteellisyys Hanna Annala
Päätös Asia jätettiin pöydälle.
Päätöksen lisätiedot

Tehdään lisäselvityksiä asian suhteen.

§ 38 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

- Lylyharjun kaavoitukseen ja YVA:n liittyviä kokouksia 28.4.2021 ja 5.5.2021
- Salpatuulen kaavoitusaloite
- Tulevaisuuden näkymien kirjaaminen maakuntakaavaan

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 39 Muut asiat

- Rakennustarkastajan päätökset 16.2. - 21.4.2021 (liite 3)
-Saapuneet kirjeet; Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla: Hanna Tuovila - sieni- ja lahopuunäytteiden otto ja siihen liittyvä liikkuminen. (liite 4)

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan,

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 40 DIGI –hankkeita: paikkatieto ja rakennusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu

Pienille kunnille olisi muotoutumassa kaksi rahoitusrinkiä:

1. Pienten kuntien paikkatietojen hallinta, julkaisu ja jakaminen

(tämä rinki sisältää myös osoitetietojen hallinnan)

Paikkatiedossa yhdistyy kohteen sijaintitieto ja ominaisuustieto. Sijaintitieto ilmoitetaan yleensä koordinaatteina ja ominaisuustieto voi olla mitä tahansa kohteen ominaisuutta kuvaavaa tietoa.

Hankekustannus 100.000/kunta? Tästä kunnan oma osuus 15%.

On mahdollista keskustella myös yhteishakemuksesta Parkanon kanssa?

Meidän nykyistä paikkatietojärjestelmää ei ole päivitetty vähään aikaan?

2. Pienten kuntien rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun kehittäminen.

Hankkeeseen liittymällä voi saada avustusta käyttöönottokustannuksiin.

Sähköinen asiointipalvelu tullee pakolliseksi (esim. Lupapiste) muutaman vuoden sisään. Nyt on saatu CGI:n tarjous Kuntarekisterin Rakennusvalvonnan Lupapisteintegraatiosta (liite).

- lisenssi- ja ylläpitomaksut 1.200/vuosi

- palvelinkustannus 600/vuosi

- käyttöönotto + koulutus 5.000

Lupapistepalvelun hankinnasta tehtävä oma sopimus Cloudpermitin kanssa.

- sähköinen asiointipalvelu ja arkisto 0

- konsultaatio 1.275

- kiinteä käyttökustannus 248/kk

Yhteensä: käyttöönotto 6.275

lisenssit,ylläpito,sähk.palv. 4.776/vuosi

Näiden käyttöönoton johdosta on aikanaan tarkasteltava käyttökustannusten vaikutusta rakennuslupamaksuihin.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että Kihniön kunta liittyy kyseisiin hankkeisiin.

Asian kokouskäsittely

Liian vähän tietoa päätöksentekoon.

Päätös Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
Tiedoksi Kunnanhallitus
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Jokioja Tiina Tarkastajat
Koivisto Juha Tarkastajat
Annala Hanna Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja