Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

11.6.2021

#1686

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 6/2021
Kokouspäivä 11.6.2021
Kokouksen alkuaika 19:00
Kokouksen päättymisaika 19:50
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 11.6.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 11.6.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Kihniön kunnan hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta päättää, että kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten aakkosjärjestyksessä valittua jäsentä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jussi Hellgrén ja Paavo Kohtala. Pöytäkirja tarkastetaan 11.6.2021 ja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla 11.6.2021-

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 33 Kyykystä ylös yhteislistan varavaltuutetun täydentäminen

Kyykystä ylös yhteislistan valtuutoryhmällä on ollut yksi valtuutettu ja yksi varavaltuutettu Taina Hollo, jolle kunnanvaltuusto on myöntänyt eron luottamustoimesta 24.5..2021 § 8. Valtuustoryhmä on jäänyt varavaltuutettujen osalta vajaaksi. Valtuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Kyykystä-ylös yhteislistan varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuuettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Varavaltuutetuksi tulee määrätä kuntavaalin perusteella seuraavaksi suurimman vertausluvun saanut ehdokas.

Kyykystä ylös yhteislitan osalta varavaltuutetun toimea ei saada täytetyiksi Vaalilain 93 §:ssä olevien säännösten nojalla, eli varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Yhteislistalla ei ole enää varaedustaehdokkaita.


Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta toteaa, että Kyykystä ylös yhteislistan osalta varavaltuutetun toimea ei saada täytetyksi jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Kyykystä ylös -yhteislistan valtuutettu
§ 34 Kuntavaalien ennakkoäänestys- ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Kuntavaalien ennakkoäänestys päättyy 8.6.2021.Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että perjantaina 11.6.2021ennen klo 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä.

Ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavasta tarkastuksesta keskusvaalilautakunta päätti 14.5.2021.

Oikeusminsteriön vaaliohjeen mukaan tarkastetaan, että

-keltaisen lähetekuoren sisällä oleva ruskea vaalikuori on suljettu ja että siihen ei ole tehty äänestäjää tai ehdokasta koskevaa tai muuta asiatonta merkintää.

- lähetekirjeessä on äänestäjän allekirjoitus ja vaalitoimitsijan allekirjoitus.

Jos vaalikuori on avonainen, keskusvaalilautakunnan on suljettava se vaalisalaisuus säilyttäen.

Ennakkoäänestys on jätettävä ottamatta huomioon, jos:

  • Ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;
  • Vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä;
  • Lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt;
  • Kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta täyttäneen henkilön nimikirjoitus.

Jos edellä mainitut huomioon ottamatta jättämisen perusteet eivät täyty, ennakkoäänestys on hyväksyttävä. Hyväksytty vaalikuori on erotettava lähetekirjeestä.

Kirjeäänestys on vaalilain 63 §:n 1–3 momentissa tarkoitettujen syiden lisäksi jätettävä huomioon ottamatta, jos:

1) kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta;

2) kirjeäänestyksen vaalikuori on avonainen ja voidaan päätellä, että avonaisuus johtuu muusta kuin vaalikuoren teknisestä toimimattomuudesta, tai muutoin sellainen, ettei varmasti voida vakuuttua, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin;

3) kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat 66 d §:n 5 momentissa tarkoitettujen kirjeäänestyksen todistajien allekirjoitukset.

Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen jälkeen keskusvaalilautakunnan on vaalisalaisuus säilyttäen avattava hyväksytyt kirjeäänestyksen vaalikuoret, leimattava niissä olevat äänestysliput ja suljettava leimatut äänestysliput 50 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin vaalikuoriin. Leimaaminen ja uudelleen kuoritus on tehtävä muissa kuin kuntavaaleissa ennen kuin vaalikuoret toimitetaan 64 §:n mukaisesti vaalipiirilautakunnalle ja kuntavaaleissa viimeistään vaalipäivää edeltävänä lauantaina ennen kello 15:tä.

Kun äänestys jätetään ottamatta huomioon, on siitä tehtävä merkintä keskusvaalilautakunnan kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan. Vaalikuorta ei saa avata. Huomioon ottamatta jätetty avaamaton vaalikuori on lähetekirjeineen ja -kuorineen liitettävä pöytäkirjaan.

Keskusvaalilautakunnan on laskettava hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä ja todettava äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri vie tiedot vaalijärjestelmään.

Hyväksytyt vaalikuoret säilytetään varmassa tallessa äänestysalueittain lajiteltuina vaalipäivänä sunnuntaina tapahtuvaa ääntenlaskentaa varten.

Liite 1 äänioikeutettujen määrä

Liite 2 ennakkoäänestyksen yhteenvetolista


Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta suorittaa ennakko- ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen ja päättää niiden hyväksymisestä.

Päätöksen lisätiedot

Ennakkoon äänestäneitä oli äänioikeusrekisterin mukaan 319 miestä ja 367 naista, yhteensä 686. Äänioikeutettujen kokonaismäärä kunnassa on 1551, niin ennakkoäänestyksen äänestysprosentiksi muodostui 44,2 %.

Ennakkoäänestysasiakirjat tarkastettiin oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti vaalikuoria avaamatta. Todettiin, että kuntaan oli saapunut ennakkoäänestysasiakirjoja 686 kpl, jotka kaikki hyväksyttiin. Ennakkoäänestysten määrä oli sama äänioikeusrekisterin ja vaalikuorten mukaan.

Kirjeäänestysasiakirjoja ei tullut yhtään kpl.

Vaalikuoret 686 kpl paketoitiin ja sinetöitiin sekä talletettiin odottamaan sunnuntaina 13.6.2021 tapahtuvaa ennakkoäänten laskentaa.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Yli-Kujala Minna Puheenjohtaja
Peltomäki Jarkko Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Hellgren Jussi Tarkastajat
Kohtala Paavo Tarkastajat
Hellgren Jussi Osallistujat
Talasoja Timo Osallistujat
Kohtala Paavo Varajäsenet