Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta

14.4.2021

#1590

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2021
Kokouspäivä 14.4.2021
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 19:20
Kokouspaikka Puumilan taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 15.4.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 16.04.2021 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Tiina Jokioja ja Mikko Nevanperä. Pöytäkirja tarkastetaan 15.04. ja pidetään nähtävänä 16.04. alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Jokioja ja Mikko Nevanperä.

§ 20 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot sivistyslautakunnalle tiedoksi

Kihniön koulutoimen arviointisuunnitelman mukaan sivistyslautakunnalle tiedotetaan vuosittain oppilasmäärät, oppilasennusteet, opettajatilanne sekä opetusryhmien koko.

Kihniön kunnan oppilasennuste on viime vuoden toimintakertomuksessa. Luokkakohtaiset oppilasmäärät löytyvät taulukosta, joka on liitteenä 1.

Luokanopettajat, esiopettajat ja aineenopettajat ovat kolmea lukuun ottamatta päteviä. Luokanopettajat ovat yhtä lukuunottamatta vakinaisia. Kaikki aineenopettajat ovat vakinaisia lukuun ottamatta biologian, maantiedon, terveystiedon ja ruotsin aineenopettajaa sekä käsityön ja musiikin aineenopettajaa.

Laaja-alainen erityisopettaja keskittyy alempien luokkien oppilaiden puhe- ja lukitaitojen harjaannuttamiseen. Hänellä on oma luokkatila yläkoululla. Laaja-alainen erityisopettaja on varannut myös esioppilaita varten tunteja tarpeen mukaan.

Erityisopetuksen pienryhmissä työskentelee kaksi erityisluokanopettaja. He kummatkin ovat vakituisia ja päteviä tehtäviinsä. Toinen erityisluokanopettajista toimii myös varhaiskasvatuksen erityisopettajana.

Alakoulun puolella opetusryhmien koko vaihtelee välillä 9-24 oppilasta. Yläkoulun puolella opetusryhmien koon vaihteluväli on 8-18.

Esityslistan liitteet:

Oppilasmäärät ja ennusteet, liite 1

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee arviointisuunnitelman mukaiset asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 21 Sivistystoimen täytettävät virat ja tehtävät

Kihniön yhtenäiskoulun yläkoulun oppilasmäärän tilapäinen väheneminen vaikuttaa myös opetusjärjestelyihin. Luokanopettajat hoitavat kuluvana lukuvuotena monen yläkoulun aineen aineenopetuksen (mm. musiikki, käsityö (tekstiili), kuvataide, historia ja yhteiskuntaoppi, kotitalous, englanti)

Yksi luokanopettajista eläköityy kuluvan lukuvuoden jälkeen. Kunnan lasten määrän vähetessä viimeistään neljän vuoden kuluttua osasta alakoulun luokista tulee yhdysluokkia. Opettajien eläköitymiskartoituksen perusteella on perusteltua laittaa tämä luokanopettajan virka kuitenkin vielä auki toistaiseksi (vakinaisesti).

Tuntiopettajia tarvitaan seuraaviin aineisiin maantieto, biologia, terveystieto, liikunta, kuvataide, musiikki sekä käsityö (tekninen) , lisäksi esikouluun tarvitaan opettaja.

Englannin kielen lehtori opettaa tulevana lukuvuonna myös ruotsin ja saksan kieltä. Resurssiopettajaa ei palkata.

Vakinaisia koulunkäynnin ohjaajia on yhtenäiskoulussa seitsemän. Määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia on neljä. Tarvittava määrä koulunkäynnin ohjaajia palkataan ajalle 10.08.2021 - 04.06.2022.

Varhaiskasvatukseen ei palkata kolmatta varhaiskasvatuksen opettajaa. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrää arvioidaan syksyllä lasten määrän mukaan.

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten opettajien valitsemisesta ja sivistystoimenjohtaja päättää muun henkilöstön valinnasta.

Päätösehdotus

1. Sivistyslautakunta päättää, että seuraavat tehtävät täytetään toistaiseksi

- luokanopettajan virka 1.8.2021 alkaen.

2. Sivistyslautakunta päättää, että seuraavat tehtävät täytetään määräaikaisesti lukuvuodeksi 2021 - 2022 eli 01.08.2021 - 31.07.2022:

- esiluokanopettajan virka

3. Sivistyslautakunta päättää, että seuraavat tehtävät täytetään määräaikaisesti lukuvuodeksi 2021-2022 eli 09.08.2021 - 04.06.2022

- matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viransijaisuus

- erityisluokanopettajan viransijaisuus

Lisäksi haetaan tuntiopettajia seuraaville oppiaineille: luokanopetus, käsityö, musiikki, biologia, maantieto, terveystieto, kuvataide, liikunta

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 22 Liikunta- ja nuorisotoimen avustusten jako 2021

Liikunta- ja nuorisotoimen talousarviossa on varattu vuodelle 2021 avustuksiin yhteensä 22.500 euroa, josta nuorisotoimen avustusta 11.500 euroa ja liikuntatoimen avustusta 11.000 euroa. Kunnanhallituksen 31.03.2021 päätöksen mukaisesti jaetaan nuorisotoimen osuudesta 4H-yhdistykselle palkkausavustuksena 6.500 euroa.

Avustuksia on haettu seuraavasti:

Nuorisotoimi

Kihniön 4H-yhdistys

- palkkausavustus 8.500 euroa

- stipendiavustus 200 euroa

- vuokrausavustus 1.000 euroa

Kihniön Saalem-yhdistys ry

- yleisavustus 1.000 euroa

Kihniön Nuorisoseura

- yleisavustus 1.500 euroa

- 2 x kohdeavustus yht. 850 euroa

Kihniön Vapaaseurakunta

- yleisavustus 2.200 euroa

Kihniön Katajaiset

- yleisavustus 400 euroa

Liikuntatoimi

Kihniön Urheilijat

- yleisavustus 6.500 euroa

- matkakuluavustus 2.000 euroa

- toimitila-avustus 1.000 euroa

- ohjausavustus 2.000 euroa

- varusteavustus 1.000 euroa

Parkanon Seudun Hengitysyhdistys

- yleisavustus 500 euroa

- kohdeavustus 500 euroa

Gospel Karting ry

- yleisavustus 1000 euroa

Vapaa-aikaohjaaja on käsitellyt anomukset. Avustusten jaossa on käytetty sivistyslautakunnan (08.12.1999, 26 §) hyväksymiä liikunta- ja nuoriso-toimen avustusten jakoperusteita.

Päätösehdotus

1. Sivistyslautakunta päättää myöntää nuorisotoimen avustuksia seuraavasti:

Palkkausavustus:

- 4H-yhdistys 6.500 euroa (kunnanhallituksen 31.03.2021 päätös)

Yleis- ja kohdeavustukset:

- Kihniön Saalem -yhdistys ry 1.000 euroa

- Kihniön Nuorisoseura kohdeavustus 400 euroa

- Kihniön Vapaaseurakunta 2.000 euroa

- Kihniön Katajaiset 400 euroa

- 4H-yhdistys 200 euroa (stipendiavustus)

Avustusmäärärahaa jää jakamatta tässä vaiheessa 1.000 euroa.

2. Sivistyslautakunta päättää myöntää liikuntatoimen yleis- ja kohdeavustuksia seuraavasti:

Kihniön Urheilijat

- yleisavustus 4.000 euroa

- kohdeavustus 2.000 euroa (matkakulu)

- kohdeavustus 1.000 euroa (ohjaus)

Parkanon Seudun Hengitysyhdistys

- yleisavustus 500 euroa

Gospel Karting ry

- yleisavustus 1.000 euroa

Avustusmäärärahaa jää jakamatta tässä vaiheessa 2.500 euroa.

Päätös Asia jätettiin pöydälle.
§ 23 Kulttuuritoimen avustusten jako vuonna 2021

Kulttuuritoimen avustumääräraha on 900 euroa vuodelle 2021. Avustuksia on haettu seuraavasti.

Kulttuuritoimi

Kihniö-seura ry

- kohdeavustus 300 euroa

Parkano – Kihniön taideyhdistys Umbra Ry

- yleisavustus 250 euroa

Kihniön Vanhempainyhdistys ry

- kohdeavustus 250 euroa

Vapaa-aikaohjaaja on käsitellyt anomukset.

Päätösehdotus

(Esittelijänä ja pöytäkirjan pitäjänä lautakunnan pj.)

Sivistyslautakunta päättää myöntää kulttuuritoimen avustuksia seuraavasti:

Kihniö-seura

- yleisavustus 300 euroa

Parkanon Kihniön taideyhdistys Umbra Ry

- yleisavustus 250 euroa

Kihniön Vanhempainyhdistys ry

- yleisavustus 250 euroa

Avustusmäärärahaa jää tässä vaiheessa jakamatta 100 euroa.

Esteellisyys Matti Sillanpää, Marketta Malin
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Avustusta hakeneet yhdistykset
§ 24 Oikaisuvaatimus

Oppilaan huoltaja on lähettänyt oikaisuvaatimuksen liittyen sivistystoimenjohtajan tekemään virkamiespäätökseen 6 § / 2021 (23.02.2021). Sivistystoimenjohtaja ei ole päätöksessään myöntänyt koulukuljetusoikeutta kotitienhaarasta 3. ja 5. luokan oppilaille, vaan koulukuljetusoikeus alkaa Hietarannantien ja Nerkoontien risteyksestä. Sivistystoimenjohtaja perustelee asiaa seuraavasti: Hietarannantietä ei lueta vaaralliseksi tieksi. Matkaa koulukuljetuksen lähtöpaikkaan on 1,1 km. Huoltajan esittämä vaihtoehtoinen reitti sisältää liikennöitsijän mukaan kohtia, joissa ympärivuotinen liikennöinti linja-autolla tai pikkubussilla tuottaa hankaluuksia.

Päätösehdotus

(Esittelijänä ja pöytäkirjan pitäjänä lautakunnan pj.)

Sivistyslautakunta ei hyväksy oikaisuvaatimusta.

Sivistystoimenjohtajalle annetaan oikeus muuttaa koulukuljetusreitti tarvittaessa Hietasentien kautta kulkevaksi.

Esteellisyys Matti Sillanpää
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Oikaisuvaatimuksen tekijä, Matti Sillanpää
§ 25 Lukuvuoden 2021-2022 työ- ja lomapäivät

Perusopetuslain mukaan kunta päättää koulujen työ- ja loma-ajoista. Laki määrää ainoastaan, että koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä (PA 7 §). Lukuvuodessa on 190 työpäivää, mutta muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi osuvat itsenäisyyspäivä, loppiainen tai vapunpäivä vähentävät kukin osaltaan lukuvuoden pituutta yhdellä päivällä (PL 23 §).

Lukuvuonna 2021 – 2022 on 188 työpäivää ja liitteessä nro 2 on ehdotus työpäivistä ja loma-ajoista. Ehdotuksen mukaan lukuvuosi 2021 – 2022 alkaa tiistaina 10.08.2021, syysloma on viikolla 42 ja syyslukukausi päättyy tiistaina 21.12.2021. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 10.01.2022, talviloma on viikolla 9 ja lukuvuosi päättyy lauantaina 04.06.2022.

Sivistyslautakunnan kokouksessa 27.01.2021 työ- ja lomapäiviä päätettäessä liite oli virheellinen. Ohessa uusi korjattu liite.

Esityslistan liitteet

Työ- ja lomapäivät lukuvuonna 2021-2022 ( liite 2)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy korjatun liitteen nro 2 mukaisen ehdotuksen lukuvuoden 2021 – 2022 työ- ja lomapäiviksi. Kihniön kunnan peruskoulussa lukuvuosi alkaa tiistaina 10.08.2021 ja syyslukukausi päättyy tiistaina 21.12.2021. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 10.01.2022 ja päättyy lauantaina 04.06.2022.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 26 Viranhaltijapäätökset
  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 03.03.2021 – 06.04.2021
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 03.03.2021 - 06.04.2021
  • Rehtorin varahenkilön viranhaltijapäätös 05.03.2021
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 27 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Aluehallintovirasto, päätös LSSAVI/16942/2020, Koti, koulu ja kirjasto - hanke, avustus 6.100 euroa (80 %)
  • Aluehallintovirasto, päätös LSSAVI/18157/2020, Etsivä nuorisotyö Kihniön kunnassa- hanke, avustus 15.000 euroa (50 %)
  • Yhtenäiskoulun turvallisen oppimisympäristön työryhmän työn esittely
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 28 Liittyminen Hansel Oy:n puitesopimukseen Koulu- ja askartelutarvikkeet 2022-2024 (2026)

Hankinnan kohteena ovat yleisimmin päiväkodeissa ja kouluissa käytettävät koulu-, kuvataide- ja askartelutarvikkeet.

Tulevan yhteishankinnan kautta tulee olemaan mahdollista hankkia laaja valikoima hankinnan kohteena olevia tuotteita mm. seuraavista tuoteryhmistä:

  • Koulutarvikkeet: vihkot, kynät, kumit, teroittimet, viivaimet, kopiopaperit, kansiot, nitojat, kirjamuovit jne.
  • Kuvataidetarvikkeet: siveltimet, maalit ja maalaustarvikkeet, piirustus- ja maalauspaperit, värikynät, liidut jne.
  • Askartelutarvikkeet: askartelupaperit ja -kartongit, askartelumateriaalit, sakset, liimat, savet, askartelumassat, helmet, kankaat, langat, ompelutarvikkeet jne.

Yhteishankinta tulee sisältämään hankinnan kohteena olevat tuotteet sekä niiden tilaamiseen ja toimittamiseen liittyvät palvelut.

Puitejärjestely tulee olemaan kaikkien ennakkoon liittyneiden Hanselin asiakkaiden käytettävissä. Liittyminen tähän puitejärjestelyyn on mahdollista 31.5.2021 saakka. Vain ennakkoon liittyneet asiakkaat voivat hyödyntää sopimusta sopimuskauden aikana.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää ottaa asian käsiteltäväkseen.

Kihniön kunta / sivistyslautakunta päättää, että Kihniön kunta liittyy Hanselin puitesopimukseen koskien koulu- ja askartelutarvikkeita. Lautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpään allekirjoittamaan sopimuksen Kihniön kunnan puolesta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Jokioja Tiina Varapuheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Jokioja Tiina Tarkastajat
Nevanperä Mikko Tarkastajat
Kohtala Paavo Osallistujat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Nevanperä Mikko Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Rahkola Jaana Osallistujat
Koivistoinen Hannu Muu osallistujat
Kunnanhallituksen edustaja