Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

15.3.2021

#1551

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 2 / 2021
Kokouspäivä 15.3.2021
Kokouksen alkuaika 17:15
Kokouksen päättymisaika 17:40
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 15.3.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 16.3.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Kihniön kunnan hallintosäännön 151 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta päättää, että kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten aakkosjärjestyksessä valittua jäsentä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Taina Hollo ja Jarkko Peltomäki. Pöytäkirja tarkastetaan 15.3.2021 ja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla 17.3.2021-

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 9 Kuntavaalien ehdokashakemusten tarkastaminen

Puoueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus kunnan keskusvaalilautakunnalle vuoden 2021 kuntavaaleissa 9.3.2021 klo 16.00 mennessä.

Ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen on tutkittava,onko ehdokashakemukset ja ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta jätetty sille laissa säädetyssä määräajassa ja onko asiakirjat laadittu laissa tai sen nojalla säädetyin tai määrätyin muodoin sekä ovatko ehdokkaat vaalikelpoisia ja onko heidän ehdokkuudelleen muutoin laissa säädettyä estettä.

Ehdokashakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen tarkastetaan 34.päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessa (15.3.2021). Jos ehdokashakemusta taikka Ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole annettu viranomaiselle määräaikana, se jätetään tutkimatta.

Huomautukset

Puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehelle on viipymättä huomautettava, jos:

1.) Ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole tehty tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka ehdokashakemukseen ei ole liitetty tässä laissa edellytettyjä asiakirjoja;

2.) Ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta kuin 1 kohdassa mainitusta syystä voida pitää lainmukaisina; taikka

3.) ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla.(Vaalil 36 §)

Puolueen ehdokashakemukseen on liitettävä:

1.) Ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa on mainittava siinä järjestyksessä kuin ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asetetaan, kunkin ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen; Etunimen rinnalla tai sen sijasta voidaan käyttää yleisesti tunnettua ehdokkaan puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä; Ehdokaslistassa ei saa olla muita merkintöjä, paitsi jos ne ovat tarpeen ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämiseksi;

2.) Kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja hänen henkilötunnuksellaan varustettu suostumus hänet asettaneen puolueen ehdokkaaksi ja suostumus ottaa vastaan valtuutetun toimi sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaaleissa suostunut toisen puolueen eikä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi;

3.) puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen antama ilmoitus siitä, että yhdistys, jonka puolesta puolueen vaaliasiamies esiintyy, edustaa puolueen henkilöjäseniä kunnassa; ja

4.) puoluetta edustavan yhdistyksen antama ilmoitus puolueen jäseniä edustavasta yhdistyksetä sekä ilmoitus puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimestä, henkilötunnuksesta ja yhteystiedosta sekä yhdistyksen puolueen vaaliasiamiehelle ja hänen varamiehelleen antama valtakirja.Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashakemus ja vakuutettava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia. (Vaalilain 153 §.)

Vaaliliitto

Jos puolueet ovat sopineet yhteisestä vaaliliitosta, siitä on laadittava yhteinen ilmoitus, jossa luetellaan vaaliliittoon yhtyvät puolueet ja joka kaikkien vaaliliittoon yhtyvien puolueiden vaaliasia miesten on allekirjoitettava. Vaaliliittoon yhtyneen puolueen vaaliasiamiehen on annettava ilmoitus kunnan keskusvaalilautakunnalle samanaikaisesti puolueen ehdokashakemuksen kanssa. (154 §)

Valitsijayhdistyksen osalta huomioitavaa

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemukseen on liitettävä:

1.) Ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi, jossa ehdokkaasta on 153 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot;

2.) ehdokkaan allekirjoittama ja hänen henkilötunnuksellaan varustettu suostumus hänet asettaneet valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi ja suostumus ottaa vastaan valtuutetun toimi sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaaleissa suostunut toisen valitsijayhdistyksen eikä puolueen ehdokkaaksi; ja

3.) Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja.

Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashakemus, merkittävä siihen henkilötunnuksensa sekä vakuutettava siinä, että ehdokas on vaalikelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jäsenet ovat itse allekirjoittaneet perustamisasiakirjan. (Vaalilain 155 §)

Äänioikeutettu voi olla jäsenenä vain yhdessä valitsijayhdistyksessä. Jos hän on jäsenenä kahdessa tai useammassa valitsijayhdistyksessä, keskusvaalilautakunnan on poistettava hänen nimensä kaikista perustamisasiakirjoista.

Jos valitsijayhdistys on sopinut yhteislistasta yhden tai useamman muun valitsijayhdistyksen kanssa, ilmoitus valitsijayhdistyksistä sekä niiden ehdokkaista siinä järjestyksessä kuin ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asetetaan on annettava samanaikaisesti valitsijayhdistyksen ehdokashakemuksen kanssa. Ilmoituksen allekirjoittavat yhteislistan muodostaneiden valitsijayhdistysten vaaliasiamiehet.

Ilmoituksessa on lisäksi mainittava yhteislistan vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimet ja yhteystiedot. Ilmoituksessa voidaan ehdottaa ehdokaslistojen yhdistelmään otettavaksi yhteislistan nimitys, johon tulee sisältyä sana "yhteislista". Nimitys ei saa olla sopimaton eikä merkitykseltään yleistävästi tai muutoin harhaanjohtava. Nimitykseen voi aina sisältyä yhdistysrekisteriin merkitty nimi, jonka käyttämiseen yhteislistan muodostaneet valitsijayhdistykset ovat saaneet yhdistykseltä todisteellisesti luvan. Nimitykseen ei kuitenkaan saa sisältyä puoluerekisteriin merkityn puolueen nimeä. (Vaalilain 156 §.)

Oikaisut ja täydennykset

Vaaliasiamiehillä, joille huomautuksia on tehty, on oikeus viimeistään 32. päivänä (17.3.2021) ennen vaalipäivää ennen klo 16.00 tehdä niistä johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokashakemusta ja siihen liittyviä asiakirjoja. Saman ajan kuluessa vaaliasiamiehillä on oikeus tehdä tarvittavia ehdokkaan nimeä, arvoa, ammattia tai tointa taikka kotikuntaa koskevia tarkistuksia. Jos huomautus koskee ilmoitusta vaaliliitosta, puolueiden vaaliasiamiehillä on oikeus antaa yhteinen kirjallinen ehdotuksensa ilmoituksen oikaisemiseksi. Jos huomautus on tehty 36 §:n 3 momentin 3 kohdassa mainitusta syystä, vaaliasiamiehellä on oikeus tämän pykälän 1 momentissa säädetyn ajan kuluessa poistaa ensin mainitussa lainkohdassa tarkoitettu ehdokas.

Oheisaineistona on luettelo ehdokkaista puolueittain. Hakemusasiaki jat ja niiden alustava tarkastuksen tulos esitellään kokouksessa.

Oikeusministeriö on 8.3.2021 tiedottanut kuntia, että nopeasti pahenevan korona virustilan teen takia kuntavaalit siirtyvät ja uusi vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.2021. Kuntavaalien siirtäminen edellyttää lain muutosta. Hallitus tekee pikaisesti asiaa koskevan esityksen oikeusministeriön valmistelusta. Kuntavaalien siirrosta päättää eduskunta. Lain muutos ei kuitenkaan ehtinyt voimaan ennen ehdokashakemusten jättöaikaa, minkä vuoksi kunnat ovat ottaneet vastaan ehdokashakemukset 9.3. mennessä aiemmin antamiensa kuulutus- ten mukaisesti. Nämä ehdokashakemukset ja ehdokkaiden suostumukset óvat voimassa myös vaalipäivän ollessa 13.6.2021.

Ehdokasasettajien on mahdollista täydentää hakemuksiaan tiistaihin 4.5.2021 saakka.

Oikeusministeriö on ohjeistanut, että keskusvaalilautakuntien on tässä tilanteessa harkittava, miten vaalilain 36-41 ja 43-44 §:n mukaisia toimia toteutetaan. Valmisteilla olevan hallituksen esityksen mukaan keskusvaalilautakunnan on tarkoitus käsitellä sille tulleet ehdokashakemukset ja laatia ehdokaslistojen yhdistelmä vasta toukokuussa 2021.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta tarkastaa ehdokashakemukset ja päättää niiden hyväksymiestä.

Päätöksen lisätiedot

Keskusvaalilautakunta tarkasti 9.3.2021 mennessä jätetyt ehdokashakemukset ja hyväksyi ne. Mikäli vaalilainmuutos kuntavaalien ajankohdan muuttamisesta kesäkuulle hyväksytään, voidaan ehdokashakemuksia täydentää vielä 4.5.2021 saakka, jonka jälkeen keskusvaalilautakunta käsittelee asian uudelleen.

§ 10 Puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslisojen yhdistelmää varten

Keskusvaalilautakunta arpoo maanantaina 15.3.2021 pidettävässä kokouksessa puolueiden, vaaliliittojen ja yhteislistojen keskinäisen järjestyksen ehdokas- listojen yhdistelmää varten. Torstaina 18.3.2020 viimeistään klo 16.00 aloitetta- vassa kokouksessa keskusvaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän.

Vaalilain 37 §:n mukaan ehdokashakemusten ja niihin liitettyjen asiakirjojen tarkastuksen suorittavassa kokouksessa määrätään myös puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten.

Eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa arvotaan:

1) Vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys;

2) Vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys;

3) Yhteislistojen keskinäinen järjestys

Yhteislistaan kuulumattomat valitsijayhdistykset järjestetään aakkosjärjestykseen.

Valmistelijan lausunto:

Määräaikaan mennessä jätetyistä ehdokaslistoista arvotaan ehdokaslistojen

yhdistelmä seuraavasti:

1) Vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen

järjestys;

2) yhteislistojen keskinäinen järjestys, yhteislistoja on yksi joka sijoittuu puolueitten jälkeen

Ehdokkaiden numerot määräytyvät siinä järjestyksessä, johon ehdokkaat on hakemusasiakirjoissa asetettu. Ensimmäinen numero on 2.

Oikeusministeriö on 8.3.2021 tiedottanut kuntia, että nopeasti pahenevan korona virustilan teen takia kuntavaalit siirtyvät ja uusi vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.2021. Kuntavaalien siirtäminen edellyttää lain muutosta. Hallitus tekee pikaisesti asiaa koskevan esityksen oikeusministeriön valmistelusta. Kuntavaalien siirrosta päättää eduskunta. Lain muutos ei kuitenkaan ehtinyt voimaan ennen ehdokashakemusten jättöaikaa, minkä vuoksi kunnat ovat ottaneet vastaan ehdokashakemukset 9.3. mennessä aiemmin antamiensa kuulutus- ten mukaisesti. Nämä ehdokashakemukset ja ehdokkaiden suostumukset óvat voimassa myös vaalipäivän ollessa 13.6.2021.

Ehdokasasettajien on mahdollista täydentää hakemuksiaan tiistaihin 4.5.2021 saakka.

Oikeusministeriö on ohjeistanut, että keskusvaalilautakuntien on tässä tilanteessa harkittava, miten vaalilain 36-41 ja 43-44 §:n mukaisia toimia toteutetaan. Valmisteilla olevan hallituksen esityksen mukaan keskusvaalilautakunnan on tarkoitus käsitellä sille tulleet ehdokashakemukset ja laatia ehdokaslistojen yhdistelmä vasta toukokuussa 2021.


Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta ei suorita arvontaa tässä vaiheessa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 11 Ilmoitusasiat

Saapuneet kirjeet:

Oikeusministeriö: Vuoden 2021 kuntavaalit: uusi vaalipäivä 13.6.2021

Kevään kokousaikataulu:

Mikäli Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä hyväksytään muuttuvat aiemmin keväälle suunnitellut kokouspäivämäärät. Keskusvaalilautakunta kokoontuu seuraavasti (alustava aikataulu):

to 22.4. Vaalikuulutus ym.

ma 10.5.2021 klo 16.00 Ehdokashakemusten tarkastaminen

pe 14.5.2021 viimeistään klo 16.00 alkaen ehdokasasettelun vahvistaminen ja ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

pe 11.6.2021 klo 19.00 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen,

su 13.6.2021 (vaalipäivä) klo päätetään 16 tai 17 Ennakkoäänten laskeminen

ma 14.6.2021 klo 10.00 alkaen Äänten tarkastuslaskenta

ke 16.6.2021 viimeistään klo 17.00 alkaen Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen


Päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Yli-Kujala Minna Puheenjohtaja
Peltomäki Jarkko Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Peltomäki Jarkko Tarkastajat
Talasoja Timo Osallistujat
Kohtala Paavo Varajäsenet