Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

25.2.2021

#1514

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2021
Kokouspäivä 25.2.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 17:35
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 25.2.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 26.2.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Kihniön kunnan hallintosäännön 151 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta päättää, että kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten aakkosjärjestyksessä valittua jäsentä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mervi Alkkiomäki ja Paavo Kohtala. Pöytäkirja tarkastetaan 25.2.2021 ja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla 26.2.2021-

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 3 Keskusvaalilautakunnan sihteerin ja muun henkilökunnan nimeäminen

Vaalilain (714/1998) 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Keskusvaalilautakunta päättää muiden kuin sen kokouksiin vaalilaissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan. Vaalien sujuvan järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista nimittää lain tarkoittamaa muuta henkilöstöä vastaamaan tietoteknisistä asioista sekä toimimaan vaalitietojärjestelmän käytön teknisenä tukena.

Päätösehdotus

Puheenjohtajan ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää, että:

1. keskusvaalilautakunnan sihteerinä kuntavaaleissa 2021 toimii talous- ja hallintojohtaja Kristiina Mäkelä ja hänen varallaan talouspäällikkö Marita Törmä.

2. kuntavaalien tietoteknisistä asioista vastaa IPP Oy.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi IPP Oy
§ 4 Yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden määrääminen

Vaalilain 17 §:ssä säädetään vaalitoimitsijoista. Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, Suomen edustustossa ja suomalaisessa laivassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat.

Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi tai useampia. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Muissa ennakkoäänestyspaikoissa, joihin vaalitoimitsijoita on nimetty tai määrätty kaksi tai useampia, riittää, että ennakkoäänestystä toimitettaessa on saapuvilla yksi vaalitoimitsija. Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. Vuoden 2021 kuntavaalien Kihniön kunnan yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii paloaseman kokoushuone.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoina kevään 2021 vaaleissa toimivat Johanna Kujansuu, Anne Kärkelä, Elina Kortesmaa ja Ritva Niemi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 5 Kuntavaalien 2021 asiakirjojen jättäminen, määrääminen ja kuuluttaminen sekä valittavien valtuutettujen määrästä kuuluttaminen

Vaalilain 34 §:

"Ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen määrää viimeistään 55. päi vä nä ennen presidentinvaalin vaalipäivää ja 48. päivänä ennen muiden vaalien vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan, kenelle, minä päi vinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava.

Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi viranomaisen kokoushuoneistossa sekä julkaistava kuntavaaleissa sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja muissa vaaleissa virallisessa lehdessä. (8.5.2015/563)"

Vaalilain 145 §:

"Kunnan keskusvaalilautakunnan on kuulutettava, montako valtuutettua kun nas sa valitaan. Kuulutus on viipymättä julkaistava sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja pantava nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa. Kuulutus voidaan antaa 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulutuksen yhteydessä."

Kunnanvaltuuto on kokouksessaan 14.11.2016 § 21 päättänyt, etä valtuutettujen määrä 1.6.2017 alkavalla valtuustokaudella on 21 valtuutettua.

Jos valtuusto on vuonna 2016 päättänyt kuntalain 16 §:n mukaista vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen lukumäärästä eikä valtuusto vuonna 2020 käsittele eikä tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, kevään 2021 kuntavaaleissa noudatetaan valtuuston vuonna 2016 tekemää päätöstä. Tällöin valtuutettuja valitaan sama määrä kuin edellisissä kuntavaaleissa. Valtuutettujen määrässä ei tehty mutoksia.

Vaalilain 147 §:n mukaan puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa kussakin kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita, joka Kihniöllä tarkoittaa enintään 31 ehdokasta.

Vaalilain 152 §:

"Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16."

Edellä olevat vaalilain määräykset tarkoittavat mm., että ehdokashakemukset sekä ilmoitukset mahdollisista vaaliliitoista ja yhteislistoista otetaan vastaan viimeistään 9.3.2021 klo 16.00 mennessä.

Vaalilain 34 §:n ja 145 §:n mukainen kuulutus on esityslistan liitteenä

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta kuuluttaa vaalilain 145 §:n määräyksen mukaisesti, että Kihniön kunnanvaltuustoon vuoden 2021 kuntavaaleissa valitaan 21 valtuutettua. Ehdokashakemukset ja ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta on annettava keskusvaalilautakunnalle ennen 9.3.2021 klo 16.00. Näitä hakemuksia otetaan vastaan koronarajoitukset huomioiden kunnanvirastolla maanantaina 8.3.2021 klo 13–15 ja tiistaina 9.3.2021 klo 14 – 16 tai erikseen sovittuna ajankohtana. Keskusvaalilautakunta päättää antaa liitteen mukaisen kuulutuksen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 6 Ilmoitusasiat

Kevään kokousaikataulu

ma 15.3.2021 klo 16.00 Ehdokashakemusten tarkastaminen

to 18.3.2021 viimeistään klo 16.00 alkaen ehdokasasettelun vahvistaminen ja ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

pe 16.4.2021 klo 19.00 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen,

su 18.4.2021 (vaalipäivä) klo päätetään 16 tai 17 Ennakkoäänten laskeminen

ma 19.4.2021 klo 10.00 alkaen Äänten tarkastuslaskenta

ke 21.4.2021 viimeistään klo 17.00 alkaen Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

Saapuneet kirjeet

1. Kuntaliiton yleiskirje 9/2020, 13.10.2020: Kuntavaalit 18.4.2021.

2. Kuntaliiton yleiskirje 10/2020, 13.10.2020: Vaalikelpoisuus valtuustoon.

3. Oikeusministeriön kirje: Vuoden 2021 kuntavaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, koronavirus tilanteen vaikutus, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalikoulutus ym.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Yli-Kujala Minna Puheenjohtaja
Peltomäki Jarkko Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Alkkiomäki Mervi Tarkastajat
Kohtala Paavo Tarkastajat
Alkkiomäki Mervi Osallistujat
Talasoja Timo Osallistujat
Kohtala Paavo Varajäsenet