Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

25.1.2021

#1405

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1 / 2021
Kokouspäivä 25.1.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:30
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 25.1.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 26.1.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mika Shemeikka ja Erja Silvennoinen. Pöytäkirja tarkastetaan 25.1.2021 ja pidetään nähtävänä 26.1.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Heikki Mäkinen ja Nina Niemenmaa. Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 3 Yhtiökokousedustajan valinta ja konserniohjauksen antaminen yhtiökokousedustajalle
Muut osallistujat Oraluoma Tarmo

Kuntalain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:n omistajanohjausta on vahvistettu siten, että yhtiöjärjestyk- seen on sisällytetty määräys, jonka mukaan asiakkailta perittävien vesimaksujen muutoksiin tarvitaan yhtiökokouksen hyväksyntä. Yhtiöjärjestysmääräys perustuu osakeyhtiölain 5.luvun 2§:ään. Lain kohdan mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiökokous päättää toimitusjohtajan ja hallituksen yleistoimivaltaan kuuluvasta asiasta. Käytännössä päätöksenteko ko. asiassa tapahtuisi siten, että päätöksen tekee kunnanhallitus, joka antaa konserniohjausta yhtiökokousedustajalle päätöksentekoa varten yhtiökokouksessa. Kunnanhallituksen tulee ko. päätösvaltaa käyttäessään huomioida osakeyhtiölain osakeyhtiön hallitukselle asettaman vastuun ja velvoitteet sekä vesihuoltolain määräykset.

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista. Kunnanhallitus ohjeistaa käyttämään kunnan palkkiosäännön mukaisia korvauksia.

Kihniön kunnan tulee valita edustaja Vesi- ja Lämpö Oy:n yhtiökokoukseen.

Kihniön Vesi- ja Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Tarmo Oraluoma asiantuntijana.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitseen yhtiökokousedustajan Kihniön Vesi- ja Lämpö Oy:n yhtiökokoukseen.

Lisäksi kunnanhallitus antaa konserniohjauksena yhtiökokousedustajalle ohjeen vesimaksujen ja hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten määrittämisen osalta.

Esteellisyys Niemi Marjo, Koivistoinen Hannu ja Silvennoinen Erja (hallintolaki 28.1 § kohta 2)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Yhtiökokousedustajaksi valittiin Juha-Matti Markkola 31.5.2021 saakka.

Niemi, Koivistoinen ja Silvennoinen esittivät esteellisyytensä käsiteltävään asiaan eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Asiantuntijana asiassa kuultiin Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Tarmo Oraluomaa. Oraluoma poistui päätöksenteon ajaksi kokouksesta.

§ 4 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus
Edeltävä kohta § 6 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Liite 1 kaavanlaatijan vastine

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen, asettaa sen nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Asiantuntijana kuultiin Tekninen johtaja Tarmo Oraluomaa. Oraluoma ei osallistunut päätökentekoon asiassa ja poistui kokouksesta klo 17.20.

§ 5 Kunnanvaltuuston 7.12.2020 kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston 7.12.2020 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 • Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.9.2020 mukaan
 • Määrärahamuutokset vuoden 2020 talousarvioon
 • Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman hyväksyminen
 • Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän varajäsenten täydentäminen
 • Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille
 • Muut asia
Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 6 Sopimus henkilökuljetusten järjestämisen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta

Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut uuden päivitetyn henkilökuljetusten järjestämisen yhteistyötä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmää ja joukkoliikenteen kustannusten jakamista koskevan yhteistyösopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on sopia ELY-keskuksen järjestämien joukkoliikennepalvelujen, kunnan henkilökuljetusten ja kunnan järjestämien täydentävien joukkoliikennepalvelujen muodostamasta kokonaisuudesta eli sen suunnittelu-, järjestämis- ja rahoitusvastuista. Sopimuksella ei kuitenkaan muuteta liikennepalvelulain (320/2017) ja muun lainsäädännön mukaista sopijapuolten välistä perusvastuunjakoa.

Sopimuksessa sovitaan:

 • joukkoliikenteen suunnittelun ja seurannan yhteistyöstä, periaatteista ja menettelytavoista
 • kunnan ja ELY-keskuksen järjestämien joukkoliikennepalvelujen yhteensovittamisesta
 • alueella käytettävästä joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä
 • kunnan osallistumisesta kuntalaisiaan palvelevan ELY-keskuksen järjestämien joukkoliikennepalvelujen kustannuksiin
 • matkustajapalveluiden ylläpidosta ja kehittämisestä
 • kunnan järjestämien joukkoliikennepalvelujen rahoitus-, kustannusja suoritetietojen toimittamisesta valtakunnallisiin rekistereihin (esim. JUKU- ja KUKU-järjestelmä).

Sopimus koskee EU:n palvelusopimusasetuksen eli PSA -sopimuksen (EY-1370/2007) mukaisesti järjestettyä ELY -keskuksen toimivaltaan kuuluvaa kunnan alueelle suuntautuvaa liikennettä. Sopimuksen kohteena oleva liikenne kuvataan tarkemmin sopimukseen liitettävissä erillisissä kutakin liikennöintisopimusta koskevassa maksusitoumuksessa tai erillissopimuksessa. ELY-keskuksen joukkoliikennepalveluja järjestetään sekä käyttöoikeussopimusten että bruttokorvaukseen perustuvien hankintasopimusten nojalla.

Uusi sopimus tulee voimaan 1.1.2021 ja on voimassa toistaiseksi. Sopimus korvaa 1.7.2014 voimaan tulleen sopimuksen henkilökuljetusten järjestämisen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelemästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta (PIRELY/330/06.10.01/2014).

ELY-keskuksen vastuulla on toimivalta-alueensa joukkoliikenteen suunnittelu ja järjestäminen siten kuin PSA, liikennepalvelulaki ja julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö edellyttävät. Kunta osallistuu ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn yhdessä alueen muiden kuntien kanssa.

ELY-keskus vastaa tilaajana hankkimansa liikenteen sopimushallinnoinnista ja sopimuksenaikaisesta yhteydenpidosta liikenteenharjoittajiin. ELY-keskuksen ja kuntien yhteisissä liikennehankinnoissa sovelletaan seuraavia rahoituksen perusperiaatteita vuoden 2021 alusta alkaen:

 • Kuntien rahoitusosuus Pirkanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen sisäisessä kuntien välisessä ELY-liikenteessä on 30 % ja ELY-keskuksen 70 %.
 • Kuntien valtionavustuskelpoisessa paikallisliikenteessä kustannusjako on 50 % kunta ja 50 % ELY-keskus
 • Ylikunnallisessa liikenteessä kuntaosuus 30 % jaetaan sopimuksen reiteittäin ja vuoroittain tasan niiden kuntien kesken, joita liikenne palvelee.
 • ELY-keskuksen sopimusliikenteen liittyminen Nysse-lippujärjestelmään Tampereen kaupungin toimivalta-alueella ratkaistaan tapauskohtaisesti.
 • Kunnan mahdollinen palvelusetelirahoitus ei vaikuta kuntien rahoitusosuuksiin ELY-keskuksen sopimusliikenteessä.

Rahoituksen jakoperuste koskee ainoastaan ELY-keskuksen palvelutasomäärityksen mukaista liikennettä. Halutessaan kunta voi järjestää liikennepalveluita tätä korkeammalla palvelutasolla, mutta tällöin kunta vastaa kustannuksista. Kunnan liikenne voi olla kuitenkin tällöinkin mukana ELY-keskuksen kilpailutuksessa.

ELY-keskuksen toimialueelle on perustettu Pirkanmaan henkilöliikennetyöryhmä, johon kuuluu edustajia ELY-keskuksesta, toimivalta-alueen kunnista, seudullisesta toimivaltaisesta viranomaisesta Tampereen kaupungista sekä Pirkanmaan liitosta. ELY-keskuksen edustajat toimivat ryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä.

Henkilöliikennetyöryhmän tehtävänä on seurata ja varmistaa yhteistyösopimuksien toteutuminen sekä seurata joukkoliikenteen kehittymistä ja henkilökuljetuspalveluiden yhteensovittamista. Henkilöliikennetyöryhmässä käsitellään ja tarvittaessa valmistellaan sopimuksessa sopijaosapuolille vastuutettuja tehtäviä.

Liite 2 sopimus, oheisena maksusitoumukset

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sopimuksen Kihniön kunnan osalta liitteessä 2 esitetyssä muodossa. Sopimusta sovelletaan takautuvasti 1.1.2021 alkaen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi jukka-pekka.vallius@ely-keskus.fi
§ 7 Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta

Kunnan hallintosäännön ja kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio ja taloussuunnitelma-asetelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän hoitamista varten. Käyttösuunnitelmassa asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan edelleen kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella

Liitteenä nro 3 käyttösuunnitelma kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 3 mukaisen talousarvion käyttösuunnitelman.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 8 Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikat
 • Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021.Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 7.-13.4.2021. Kihniön kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

Vaalilain 9 §:n 1 kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää sekä kohdan 3 mukaan sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä ran-gaistuslaitokset. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestys-paikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat. Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestysajanjakson puitteissa ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat arkisin klo 8-20 ja viikonloppuna klo 9-18 välisenä aikana.

Ennakkoäänestyspaikkoja määrätessään kunnanhallituksen tulee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin:

- ennakkoäänestyspaikkoja on oltava riittävästi

- ennakkoäänestyspaikan tulisi sijaita sellaisessa paikassa, jossa se on äänestäjien helposti saavutettavissa. Koronavirustilanteessa turvavälien mahdollistamisesta.

- liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten äänestämismahdollisuudet tulee ottaa huomioon ennakkoäänestyspaikkaa suunnitellessa

- ennakkoäänestyspaikassa on oltava tarpeeksi tilaa, jotta äänestys voidaan toimittaa vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha huomioon ottaen

- ennakkoäänestyspaikat olisivat vaalista toiseen mahdollisimman pysyviä, jolloin äänestäjät tietävät helpommin, missä äänestyspaikka on.

- Oikeusministeriö antaa vaaliohjeessaan tarkempia ohjeita ennakkoäänestyspaikan varustelusta koronavirukseen liittyen, esimerkiksi vaalivirkaoilijoiden mahdollisesta suojavarustuksesta, käsidesin käytöstä ja suojapleksien mahdollisesta käyttämisestä.

Edellisissä vaaleissa yleinen ennakkoäänestys on järjestetty Paloasemalla. Laitos-äänestys on toimitettu terveyskeskuksen tiloissa, palvelutalo Iltaruskossa ja Tehostetun palveluasumisen yksikössä Suutarinpihlajassa.

Ennakkoäänestys laitoksessa /sosiaalihuollon yksiköissä järjestetään vaalitoimikunnan määrääminä aikoina, joista ilmoitetaan myöhemmin.

Paloaseman ennakkoäänestysajoiksi esitetään keskiviikko-perjantaihin klo 12 – 18 ja lauantaina sekä sunnuntaina klo 11 – 15. Maanantaina klo 12-18 sekä ennakkoäänestyksen päättymispäivänä aukioloaika on kuitenkin klo 12 – 20.

Ennakkoäänestypaikat ja ajat tulee ilmoittaa vaalitietojärjestelmään 29.1.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että:

 • Kihniön kuntavaalien 2021 yleinen ennakkoäänestyspaikka on Paloaseman kokoushuoneessa
 • Palvelutalo Iltarusko ja Tehostetun palveluasumisen yksiköt Kotipihlaja ja Suutarinpihlaja (laitosäänestys)
 • Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti ajalla 7.-13.4.2021:
 • keskiviikko – perjantai 12.00-18.00
 • lauantai – sunnuntai 12.00-15.00
 • maanantai klo 12-18
 • tiistai 12.00-20.00.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Keskusvaalilautakunta, Pirkanmaan pelastuslaitos
§ 9 Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikka

Vuoden 2021 kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 18.4.2021

Voimassa olevan äänestysaluejaon mukaan Kihniössä on yksi äänestysalue. Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallituksen on määrättävä äänestysalueen vaalipäivän äänestyspaikat.

Vaalipäivän äänestyspaikkoja määrätessään kunnanhallituksen tulee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin:

- äänestyspaikan tulisi sijaita sellaisessa paikassa, jossa se on äänestäjien helposti saavutettavissa

- liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten äänestämismahdollisuudet tulee ottaa huomioon äänestyspaikkaa suunniteltaessa

- äänestyspaikassa on oltava tarpeeksi tilaa, jotta äänestys voidaan toimittaa vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha huomioon ottaen

- äänestyspaikat olisivat vaalista toiseen mahdollisimman pysyviä, jolloin äänestäjät tietävät helpommin, missä äänestyspaikka on.

Kihniön kunnan vaalipäivän äänestyspaikkana on ollut jo pitkään Kihniön yhtenäiskoulu (osoite Kettukalliontie 3).

Oikeusministeriö kehottaa kuntia ottamaan huomioon koronavirustilanteen ja varautumaan siihen, että jos tilanne on jossain muodossa edelleen päällä vielä keväälläkin, kuntavaalien toimittamisessa on syytä ottaa käyttöön eräitä erityisjärjestelyitäPäätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa Kihniön kunnan vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Kihniön yhtenäiskoulu.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Keskusvaalilautakunta, Yhtenäiskoulu
§ 10 Nuorisovaltuuston valinta vuodelle 2021
Edeltävä kohta § 34 Uuden nuorisovaltuuston valinta

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan Kihniön nuorisovaltuusto on kunnan alueella asuvien yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Kihniön Nuorisovaltuusto.

Kihniön nuorisovaltuusto on kuntalain (410/2015) 26 §:n mukainen toimielin. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä.

Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi (1) vuosi. Toimikausi alkaa, kun kunnanhallitus asettaa nuorisovaltuuston, ja päättyy, kun uusi nuorisovaltuusto on asetettu. Toimikausi on aina helmikuun 1. päivästä tammikuun 31. päivään.

Nuorisovaltuuston hyväksymässä toimintasäännössä 2021 sanotaan uuden valtuuston valinnasta seuraavaa:

Kunnanhallitus nimeää nuorisovaltuustoon kunnan sivistystoimen työntekijöiden ja nuorisovaltuuston yhteistyön pohjalta tapahtuvasta esittelystä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi 6 – 12 varsinaista jäsentä sekä mahdollisuuksien mukaan 2-4 varajäsentä. Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Toimintakauden aikana voidaan tarvittaessa valita myös väliaikaisia toimihenkilöitä tai toimintaryhmiä.

Nuorisovaltuustolla on oikeus vaihtaa jäseniään itsenäisesti toimikautensa aikana.

Uuden nuorisovaltuuston valinta järjestetään ennen edellisen valtuustokauden päättymistä. Nuorisovaltuusto päättää valtuustokauden aikana millä tavalla uusien jäsenten valinta suoritetaan. Nuoristovaltuusto päätti 14.12.2020 kokouksessaan, että uudet valtuutetut valitaan suoraan halukkuuden perusteella, koska halukkaiden määrä ei ylitä paikkamäärää. Ehdokkaita ilmoittautui 8 ja valintaa täydennettiin vielä 11.1.2021 kokouksessa yhdellä jäsenellä.

Nuorisovaltuuston jäsenet voivat olla 13–22-vuotiaita kihniöläisiä tai Kihniöllä asuvia nuoria. Nuorisovaltuustokautensa aloittaessa nuoren tulee olla 13 vuotta täyttänyt kihniöläinen tai Kihniöllä asuva. Nuorisovaltuuston jäsen on oikeutettu jatkamaan nuorisovaltuustossa toimikautensa loppuun saakka, vaikka hän menettää vaalikelpoisuuden ikänsä johdosta kesken kauden.

Nuorisovaltuuston jäsenmäärä on 6 - 12 varsinaista jäsentä, jotka valitaan niin, että nuorisovaltuustossa olisi mahdollisuuksien mukaan edustettuina 2. asteen oppilaitosten opiskelijat ja perusopetuksen oppilaat. Suositus on, että nuorisovaltuustolle valitaan myös 2-4 varajäsentä. Jos toimintaan ei hae varsinaisen jäsenmäärän verran nuoria, tai jos nuoria toimikauden aikana eroaa niin, ettei uusia jäseniä saada tilalle, nuorisovaltuusto toimii minimissään 4 jäsenellä.

Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii kuraattori.

Päätösehdotus

Kunnahallitus valitsee nuorisovaltuustoon toimikaudeksi 2021 seuraavat jäsenet nuorisovaltuuston esityksen mukaisesti: Lotta Leino, Vili Virtanen, Emilia Kärkelä, Emma Pystykoski, Jemina Yli-Lankoski, Sanna Koivula, Amalia Yli-Kärkelä, Jarkko Kärki ja Olivia Shemeikka.

Esteellisyys Shemeikka Mika (hallintolaki 28.1. kohta 2)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Mika Shemeikka ilmoitti esteellisyytensä asiassa ja poistui kokouksesta ko. asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 11 Talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohje

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Kihniön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 9.12.2019 talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022.

Hallintosäännön 68 §:n mukaan kunnanhallitus voi talousarvion käsittelyn jälkeen antaa talousarvion täytäntöönpanosta ohjeet. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen on tarkoitus antaa konkreettisia ohjeita valtuuston hyväksymien meno- ja tuloarvioiden täytäntöön panossa ja seurannassa. Hallintokunnat vastaavat ohjeen viemisestä käytäntöön.

Liitteenä 4 toimeenpano-ohje

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 4 olevan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Hallintokunnat, varhaiskasvatus, kirjasto, vapaa-aikatoimi
§ 12 Kauppakirjan hyväksyminen /Metsähallitus teollisuusalue

Kunnanjohtaja ja Metsähallitus ovat neuvotelleet maa-alueiden myynnistä Kihniön kunnalle Teollisuustieltä sekä sen välittömästä läheisyydestä Pyhäniementieltä. Teollisuustien määräala on noin 2,0 hehtaaria ja Pyhäniementientien määräala on noin 1,2 hehtaaria.

Kauppahinta on 20.000 euroa.

Myyjä pidättää itselleen kulkuoikeuden liitekartan osoittamaan paikkaan Teollisuustien suunnasta määräalan 1 läpi.

Muut kaupan ehdot liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti.

Kunnanvaltuusto on myöntänyt 20.000 euron määrärahan kuluvan vuoden talousarvioon.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 5 olevan kauppakirjan.

Lisäksi kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajalle oikeuden tehdä kauppakirjaan pieniä teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 13 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 14 Valtuustoaloite työsuhteen perustamiseksi lapsiperheiden kotipalveluun / Tiainen

Kyykystä ylös yhteislistan valtuustoryhmä jättää valtuustoaloitteen jossa esitämme perustettavaksi Kihniön kotihoitoon työntekijän vakanssi lapsiperheiden kotipalveluun.

Perustelut:

Monet meistä muistavat ajan jolloin perheisiin oli mahdollista saada kotiavustaja, kun arjen taakka alkoi kaatua päälle. Kotiavustaja hoiti kotia ja lapsia, perheissä kohtaamien vaikeuksien aikana. Tänään on myös tarvetta samanlaiselle toiminnalle. Hyvinvointiraportissa vuodelta 2019 kerrotaan: ”Kotipalvelun perhetyö jalkautuu perheiden arjen tueksi.” Missä näkyy ja mitä tarkoittaa käytännössä?

Tosiasia on, että useissa perheissä voidaan pahoin. Koronatilanne on valtakunnallisesti pahentanut tilannetta perheissä. Siksi tälläkin saralla ennaltaehkäisevä työ on parasta lääkettä uupumiseen ja arjessa jaksamiseen.

Suora lainaus Terveyden – ja hyvinvointilaitoksen sivulta: Lapset, nuoret ja perheet:

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014, 19 § )mukaista sosiaalipalvelua. Kotipalvelu on yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista ja perheen omien voimavarojen vahvistamista. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja.

Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista näiden syiden vuoksi:

 • sairaus
 • synnytys
 • vamma tai
 • erityinen perhe- tai elämäntilanne.

Kotipalveluna annettava apu voi olla myös konkreettista auttamista kotitöissä, kuten siivousta tai tiskausta.

Lapsiperheiden kotipalvelu toimii parhaimmillaan tehokkaana ehkäisevän lastensuojelun muotona. Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain.” Lainaus päättyy.

Allekirjoitus. Hannu Tiainen

Kyykystä ylös yhteislistan valtuustoryhmä

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen yta: n perusturvalautakunnalle asiantuntijalausuntoa varten.

Selvitystä pyydetään: palvelun tarpeesta, kustannuksista ja siitä onko aloitteen palvelu sellaista toimintaa, minkä palveluntuottaja on valmis kustantamaan saavuttaakseen ennalta ehkäisevästi kustannussäästöjä lapsi- ja perhepalveluissa, missä kustannukset ovat olleet huomattavassa nousussa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Perusturvalautakunta yta
§ 15 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja § 43

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 2.12.2020

§ 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 62 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 63 Sivistystoimen 2020 talousarvion käyttösuunnitelman muutos

§ 64 Opetussuunnitelman arviontiluvun (6.luku) muutos

§ 65 Liikuntatoimen palkittavien valinta vuodelle 2020

§ 66 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.10.2020

§ 67 Viranhaltijapäätökset

§ 68 Ilmoitus- ja muut asiat

Keskusvaalilautakunta 9.12.2020

Nuoristovaltuusto 11.1.2021

Tarkastuslautakunta 19.1.2021

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 16 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

9 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 17 Ilmoitusasiat

Saapuneet kirjeet :

1.VM: Päätös kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta...vuonna 2021

2. Digi- ja väestötietovirasto: Vuoden 2021 kuntavaalit: äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen

3.Kuntalaisaloite: Metsästyskielto kunnan mailla keskustassa

4. Avi: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 17.12.2020 ja 14.1.2021

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 18 Taloussihteerin rekrytoinnin aloittaminen

Kunnan talous- ja hallinto-osaston tehtävät ovat laajentuneet ja muuttuneet vaativammaksi viime vuosien aikana, joten talouden osaamista tulee lisätä ja vahvistaa talousosastolla. Erityinen tarve on kirjanpidon avustavilla tehtävillä ja taidoilla. Kunnanhallitus päättää käynnistää taloussihteerin rekrytoinnin ja esittää valtuustolle määrärahan varaamista kuluvalle vuodelle.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää käynnistää taloussihteerin rekrytoinnin ja esittää valtuustolle määrärahan varaamista kuluvalle vuodelle.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Mäkinen Heikki Tarkastajat
Niemenmaa Nina Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Liukku Petri Muu osallistujat
Kunnanjohtaja
Oraluoma Tarmo Muu osallistujat
Toimitusjohtaja
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.