Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

17.11.2020

#1380

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 9 / 2020
Kokouspäivä 17.11.2020
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:25
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 17.11.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 18.11.2020 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 78 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Irja Keskinen ja Markus Koivisto. Pöytäkirja tarkastetaan 18.11.2020 ja pidetään nähtävänä 18.11.2020 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Irja Keskinen ja Markus Koivisto.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 79 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2021

Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2021 ja talousarvioteksti vuodelle 2021.

Oheismateriaalina talousarvioesitys vuodelle 2021 ja talousarvioteksti 2021.


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja talousarviotekstin 2021.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 80 Kaavoituskatsaus vuodelle 2020

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:ssä säädetään kaavoituskatsauksesta seuraavaa:

”Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. (29.12.2006/1441).

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla”.

Liite 1.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta tutustuu kaavoituskatsaukseen ja hyväksyy sen sekä päättää asettaa sen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla julkisesti nähtäville ajalle 18.11.–23.12.2020 kunnan viralliselle ilmoitustaululle ja kunnan internetsivuille.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 81 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat
Esittelijä Oraluoma Tarmo

- Ojaniemen alue
- Parkanon Vesi Oy:n lasku; tilannekatsaus

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 82 Muut asiat
Esittelijä Oraluoma Tarmo

Muita asioita ei ollut.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 83 Poikkeamishakemus
Esittelijä Oraluoma Tarmo

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on noin 2,2 hehtaarin suuruinen Nuottaranta-niminen tila. Kiinteistötunnus on 250-407-15-45. Rakennuspaikka rajoittuu Nerkoonjärveen noin 295 metrin matkalla.

Esitetty toimenpide ja hakemuksen perustelut:

Poikkeamista haetaan 175 m2 asuinrakennuksen rakentamiselle, 35 m2:n varasto/autokatoksen rakentamiselle sekä 30 m2 talousrakennukselle. Vakituisen asumisen toiminnot vaativat enemmän tilaa kuin vapaa-ajanasumiseen varatut kerrosalaneliöt sallivat. Lisäksi hakijalla on aikomus käynnistää kaavamuutosprosessi, jolla viereinen RA-merkinnällä varustettu tontti siirretään mielekkäämpään sijaintiin ottaen huomioon tuleva rakennuspaikkojen luonne. Tässä yhteydessä myös nyt kyseessä oleva RA –tontti muutettaisiin AO-tontiksi.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne

Alueella on voimassa Kirvesniemen rantakaava, missä alue on merkitty RA-alueeksi.

Rantakaavan merkinnän RA mukaan alue on tarkoitettu lomarakennuspaikkojen alueeksi, jolle saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna-ja talousrakennukset. Näiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 m2. Tämän lisäksi saa rakentaa 30 m2 kylmää varastotilaa.

Rakentamistilanne:

Rakennuspaikalla on olemassa oleva vapaa-ajanrakennus, jonka kerrosala on 78 m2. Lisäksi rakennuspaikalla on 3 talousrakennusta, jotka ovat noin 25 m2/ rakennus. Olemassa olevat rakennukset puretaan pois.

Naapurien kuuleminen:

Naapurien kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta. Naapureina on kuultu kiinteistöjä 250-407-15-70 ja 250-407-15-57. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta.

Rakentamisrajoitus josta poikkeusta haetaan:

Alueella on voimassa Kirvesniemen rantakaava. Rakennuspaikka on osoitettu lomarakennuspaikaksi RA-merkinnällä. Rantakaavan määräyksissä rakennusoikeuden määrästä rantarakennuspaikalle todetaan, että rakennusoikeuden suurin sallittu määrä on 100 m2. Tämä sisältää vapaa-ajanrakennuksen ja tarvittavat talousrakennukset. Lisäksi saa rakentaa kylmää varastotilaa 30 k-m2. Yhteenlaskettu tuleva kerrosala kyseisellä rakennuspaikalla tulisi poikkeusluvan myöntämisen jälkeen olemaan 240 m2. Rakentamisrajoitukset, joihin hakemuksessa haetaan poikkeusta on rakennuksen käyttötarkoitus sekä rakennuspaikan sallittu rakennusoikeus.

Poikkeamisen edellytykset ja päätösehdotuksen perustelut:

MRL 171 §; päätösvalta poikkeusluvan myöntämisessä on kunnalla.

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Vakituisen asumisen tarkoituksenmukainen tilantarve on eri luonteinen kuin vapaa-ajanrakentamisen. Rakennuspaikan koko on 2,2 hehtaaria. Verrattaessa samankokoisen kaavoittamattoman rakennuspaikan rakennusjärjestyksen mukaista rakennusoikeutta, joka on yhteensä (150 m2+30 m2) 180 m2 ei ylitys ole perusteettoman iso suunnitellulle käytölle. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeeseen. Etäisyys lähimpään naapuriin on noin 135 metriä, joten rakentaminen ei oletettavasti aiheuta naapurille haittaa. Lisäksi rakennuspaikalle on toimiva kulkuyhteys ja se sijaitsee kohtuullisella 5 kilometrin etäisyydellä kunnan palveluista. Rakennus liitetään Nerkoon vesiosuuskunnan vesijohtoverkkoon. Jätevesiviemäröinti toteutetaan ajantasaisen jätevesiasetuksen määräysten mukaisesti

Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö –ja rakennuslaki 116 §, 117 § ja 171 §.

Oheisaineistona otteet rantaosayleiskaavasta, sijaintikartasta ja asemapiirroksesta.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että edellä esitetyin perusteluin poikkeamiseen suostuttaisiin. Rakennuspaikalle hakija käynnistää myöhemmin kaavamuutoksen, jonka yhteydessä rakennuspaikka muutetaan AO-tontiksi. Ennen poikkeuslupaa vastaavan rakennusluvan myöntämistä on rakennuspaikka lohkottava kaavan mukaiseksi rakennuspaikaksi. Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kunnanhallituksen poikkeamispäätös.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
Koivisto Markus Käyttäjätunnus on suljettu. Varapuheenjohtaja
Oraluoma Tarmo Käyttäjätunnus on suljettu. Esittelijä
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Keskinen Irja Käyttäjätunnus on suljettu. Tarkastajat
Koivisto Markus Käyttäjätunnus on suljettu. Tarkastajat
Jokioja Tiina Osallistujat
Keskinen Irja Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Sillanpää Niina Varajäsenet
Silvennoinen Erja Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja