Kunnanvaltuusto 2021-2025

Puheenjohtaja
Markkola Juha-Matti
Varapuheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
2. Varapuheenjohtaja
Pusa Leila
3. Varapuheenjohtaja
Alkkiomäki Jari
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Kivioja Antti, Malin Marketta
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Haapamäki Arsi, Jokioja Tiina, Jytilä Kirsi, Kärkelä Pilvi, Kivioja Antti, Koivisto Juha, Koivistoinen Hannu, Koskinen Jari, Niemelä Matti, Niemi Marjo, Ojala Janne, Oksanen Silja, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Toivonen Katri, Törmä Leila
Varajäsenet
Aho Timo, Kaikkonen Sirpa, Korhonen Annamaria, Leinonen-Jokioja Sami, Malin Marketta, Myllyniemi Tuula, Nevanperä Mikko, Niemenmaa Nina, Sillanpää Niina, Soininen Kalle, Tarsia Matti, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Ala-Kurki Henna, Kärkelä Emilia, Koivisto Neea, Lankinen Vilja, Liukku Petri, Männikkö-Tarsia Tarja, Ojala Leena, Törmä Marita
Kokousnumero
4/2023
Kokouspäivä
13.12.2023
Kokouksen alkuaika
18:00
Kokouksen päättymisaika
19:55
Kokouspaikka
Puumila talo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 13.12.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 14.12.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 102 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 104 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on toimitettu valtuutetuille 8.12.2023. Kokouskutsu on julkaistu kunnan verkkosivuilla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.

Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Pilvi Kärkelä ja Antti Kivioja. Pöytäkirja tarkastetaan 13.12.2023 ja pidetään nähtävänä 14.12.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pilvi Kärkelän tilalle valittiin Marketta Malin.

§ 33 Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman hyväksyminen

Liite 1 talousarvio 2024 ja taloussuunitelma 2025-2026

Edeltävä kohta
§ 176 Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman hyväksyminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2024 ja vuosia 2025 – 2026 koskevan taloussuunnitelman.

Kunnanvaltuusto oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään talousarvioasiakirjaan tarvittaessa teknisluonteisia oikaisuja ja täydennyksiä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Osastopäälliköt esittelivät hallintokuntansa talousarvioehdotuksen vuodelle 2024.

Tiedoksi
Hallintokunnat

§ 34 Määrärahamuutokset vuoden 2023 talousarvioon

Edeltävä kohta
§ 177 Määrärahamuutokset vuoden 2023 talousarvioon
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että kuluvan vuoden talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

  • Myönnetään lisämääräraha 600.000 euroa kustannuspaikalle 001610 sote ulkoistus
  • Vähennetään kustannuspaikan 006440 sisäisiä maa-alueiden vuokratuloja 101.229 euroa
  • Vähennetään sivistyslautakunnan sisäisiä vuokria 101.229 euroa hallituksen esityksen (esittelytekstin) mukaisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi
Hallintokunnat, taloustoimisto

§ 35 Vuoden 2023 avaava tase

Liite 2 Vuoden 2023 avaava tase

Edeltävä kohta
§ 181 Vuoden 2023 avaava tase
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi liitteenä 2 olevan vuoden 2023 avaavan taseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi
Tilintarkastaja

§ 36 Eronpyyntö luottamustoimista

Edeltävä kohta
§ 166 Eronpyyntö luottamustoimista
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää että:

  • Joensuulle myönnetään ero luottamustoimista
  • Joensuun tilalle sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan valitaan varajäsenen
  • valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Perussuomalaisten valtuustoryhmään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ja keskusvaalilautakunnan varajäseneksi valittiin Jaana Rahkola.

Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto

§ 37 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee mahdolliset muut asiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.