Vanhus- ja vammaisneuvosto

Puheenjohtaja
Kärkelä Pilvi
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Niemenmaa Nina, Välimäki Erkki
Osallistujat
Kuusisto Kosti, Myllyniemi Tuula, Niemenmaa Nina, Nieminen Kirsti, Välimäki Erkki
Kokousnumero
2/2019
Kokouspäivä
12.2.2019
Kokouksen alkuaika
15:00
Kokouksen päättymisaika
17:00
Kokouspaikka
Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 14.2.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 15.2.2019-
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri

§ 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan 14.2.19 ja pidetään nähtävänä kunnan tietoverkossa 15.2.19 -

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Välimäki ja Nina Niemenmaa.

§ 13 Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2017-2025

Parkanon & Kihniön Sote yhteistoiminta-alueen ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2017-2025

Parkanon ja Kihniön sote yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta yta nimesi kokouksessaan 21.2.2018 Ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman seuranta- ja työryhmän edustajat.

Vanhuspalvelulain (980/2014) mukaan Vanhusneuvosto on otettava mukaan suunnitelmaan ikääntyneen väestön tukemiseksi sekä valmistelu, että arviointivaiheessa. Kyseessä oli aiemman suunnitelman päivittäminen valtuustokaudelle 2017-2021. Kihniön vanhustyönstrategia on vuosilta 2010-2015.

Liitteenä 1 Ikääntyneen väestön suunnitelman luonnos (15.1.2019). Luonnos
lähetetään Parkanon ja Kihniön vanhusneuvostoille kommentoitavaksi. Päivitetty versio esitellään kokouksessa.

Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esittelee asiaa kokouksessa.


Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto tutustuu ehdotukseen ja antaa siitä lausunnon.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot
Kihniön vanhus- ja vammaisneuvosto lausuu luonnoksesta seuraavaa: Palveluohjauksen saatavuuteen ja tavoitettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Miten tavoitetaan ne kotona olevat henkilöt, jotka eivät ole vielä minkään palvelun piirissä ja joilla ei ole nykyaikaisia sähköisiä viestimiä. Lyhytaikaisten kuntoutuspalvelu- ja intervallipaikkojen turvaaminen myös Kihniössä tulee nostaa esille ja muotoilla se tekstin sisään. Asuinympäristön suunnittelussa tulee huomioida, että kunnasta löytyy ikääntyneiden tarpeisiin soveltuvia erilaisia asumismuotoja riittävästi. Suunnitelman seurantaa ja arviointia tulee määritellä selkeämmin ja luoda mittareita, millä tavoitteiden toteutumista seurataan. Toteutuminen raportoidaan kunnille.
Tiedoksi
Perusturvalautakunta yta

§ 14 Osallistuminen Eläkeliiton kokoukseen 14.2.19

Puheenjohtaja on sopinut Eläkeliiton edustajien kanssa vanhus- ja vammaisneuvoston osallistumisesta Eläkeliiton kokoukseen 14.2.19 klo 13 Puumilassa. Sovitaan osallistujat. Esitellään neuvoston toimintaa ja kuunnellaan toiveita.

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu mahdollisuuksien mukaan 14.2.19 klo 13 Eläkeliiton kokoukseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 15 Muut asiat

Esitetään muut mahdolliset asiat.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi:

- Eläkeliiton Satakunnan piirin kannanotto suoramarkkinoinnin toimintatavoista ikäihmisille sekä vanhusneuvostojen toiminnan tehostaminen (Liite 2)

- Vammaisyhdistysten kirkkopyhä on Parkanon kirkossa 17.3.19