Kunnanhallitus 2021-2025

Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu
Varapuheenjohtaja
Silvennoinen Erja
Esittelijä
Liukku Petri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Ala-Katara Severi, Niemenmaa Nina
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Jytilä Kirsi, Niemenmaa Nina, Niemi Marjo, Ojala Janne, Shemeikka Mika, Toivonen Katri
Varajäsenet
Haapamäki Arsi, Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Koskinen Jari, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Muu osallistujat
Ala-Kurki Henna, Kujansuu Johanna, Lankinen Vilja, Markkola Juha-Matti, Pusa Leila, Sillanpää Matti, Wiinamäki Petteri
Kokousnumero
4/2023
Kokouspäivä
30.3.2023
Kokouksen alkuaika
16:30
Kokouksen päättymisaika
20:15
Kokouspaikka
Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 30.3.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 31.3.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 44 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Erja Silvennoinen ja Katri Toivonen. Pöytäkirja tarkastetaan 30.3.2023 ja pidetään nähtävänä 31.3.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Niemenmaa ja Severi Ala-Katara.

§ 45 Tilinpäätös vuodelta 2022

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Vuoden 2022 tilinpäätös oli parempi kuin mitä talousarvio osoitti, sillä vuodelle 2022 oli budjetoitu lisätalousarvio mukaan luettuna noin 278.000 euron ylijäämä. Vuosikate muodostui noin 490.750 euroa positiiviseksi (n. 277 € / asukas). Vuoden 2022 tulos ja laskennallinen ylijäämä oli 79.797,41 euroa.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksessaan 28.3.2023


TP 2021TA 2022+MUToteumaPoikkeamaToteuma %
Tulot3.082.284 2.470.300 3.152.201 -681.901 127,6
Menot-15.720.123-15.635.749-16.592.566 956.817 106,1
Toimintakate-12.637.838-13.165.449-13.440.365 274.916 102,1
Vuosikate 1.018.062 278.169 490.751 -212.582 176,4
Poistot -397.298 -421.907 -410.953 -10.954 97,4
Tilikauden Tulos 620.764 -143.738 79.797 -223.535 -55,5
Yli/alijäämä3.031.752 -143.738 79.797 -223.535 -55,5

Liitteenä 1 on vuoden 2022 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun sekä tilinpäätöksen tarkastelun muiltakin osin. Lisäksi se sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitaseen sekä vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen. Tilinpäätösasiakirjan sivuilla 5-9 on kunnanjohtajan katsaus, josta ilmenevät tilinpäätöksen keskeiset tiedot.

Hallintokunnat esittelvät asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle tilikauden 79.797,41 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. tilikauden ylijäämä 79.797,41 euroa siirretään taseen edellisten kausien yli- /alijäämä –tilille. Edellisten vuosien ylijäämää on taseessa 2.525.317,67 euroa.

2. allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja antaa tilinpäätösaineiston tilintarkastajan tarkastettavaksi.

3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

4. oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään tasekirjaan teksti ja numeroaineistossa mahdollisesti esiin tulevien virheiden oikaisun ja tarvittavat täydennykset.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Hallintokunnat esittelivät asiaa kokouksessa. Matti Sillanpää poistui klo 17.00. Johanna Kujansuu ja Henna Ala-Kurki poistuivat klo 17.45 ja Vilja Lankinen poistui 19.40.

§ 46 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

Kihniön kunta on valinnut tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n. Kihniön kunnanvaltuusto päätti 10.12.2018 / 30 §, että Kihniön kunta jatkaa vuosille 2017-2018 solmittua tilintarkastussopimusta myös tilikausille 2019-2022. Osana tarkastusprosessia yhtiö pyytää kunnalta johdon vahvistusta tilintarkastajalle. Vahvistusmenettely perustuu kansainväliseen tilintarkastusstandardiin, eikä sillä muuteta kunnanhallituksen, muiden tilivelvollisten, viranhaltijoiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa kunnanvaltuuston valitsemalle tilintarkastusyhteisölle BDO Audiator Oy:lle johdon vahvistuskirjeen (liite 2 ) tilintarkastajalle. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan allekirjoittamaan vahvistuskirjeen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
BDO Audiator Oy, Vesa Keso

§ 47 Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta, voimaloiden kokonaiskorkeuden muuttaminen

Edeltävä kohta
§ 17 Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta, voimaloiden kokonaiskorkeuden muutt...
Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esittämin perustein Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan luonnosvaiheen aikana ilmenneen täsmennystarpeen nostaa tuulivoimalan kokonaiskorkeutta 300 metristä 320 metriin.

Esteellisyys
Kirsi Jytilä, Katri Toivonen (hallintolaki 28.1 §:n 3)
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kirsi Jytilä ja Katri Toivonen esittivät esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistuivat kokouksesta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

§ 48 Vuokrasopimusluonnoksen hyväksyminen Puumilan työtilasta / Advis Account Oy

Advis Account Oy on esittänyt kiinnostuksensa Puumilan työtilaann:o 202 A

Työtilan koko on 13 m2

Kuukausivuokra on 157,65 euroa ( sis kulloisenkin voimassa olevan alv:n, nyt 24 %)

Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Negatiivista indeksin kehitystä ei kuitenkaan huomioida. Vuokraa korotetaan kuitenkin vuosittain tammikuun alusta lukien vähintään 2 %. Seuraava vuokrankorotusajankohta on 1.1.2024.

Vuokra sisältää korvauksen lämmöstä, vedestä ja valaistuksesta sekä tavanomaisen yhdyskuntajätteen jätehuoltomaksut.Lisäksi vuokra sisältää nykyiset ATK – yhteydet.

Vuokrasopimus astuu voimaan 1.4..2023.

Irtisanomisaika on vuokralaisen puolelta 1 kk ja kunnan puolelta 2 kk. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi ilmoitusta seuraavan täyden kuun alusta lukien. Mikäli vuokranmaksu tai muu sopimuksen ehdon täyttäminen viivästyy yli 1 kk, on kunnalla oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi.

Liite 3 sopimusluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 3 mukaisen vuokrasopimusluonnoksen.

Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään sopimukseen tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Advis Account Oy

§ 49 Leppäsentien ranta-asemakaava / osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 4 Leppäsentien ranta-asemakaavan luonnos Liite 5 OAS

Edeltävä kohta
§ 18 Leppäsentien ranta-asemakaava / osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos
Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti Leppäsentien osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja ranta-asemakaavaluonnoksen ja, että kaavan laadinnassa otetaan huomioon teknisen lautakunnan esittämät asiat ja määräykset.

Lisäksi kunnanhallitus asettaa sen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 50 Poikkeamishakemus / käyttötarkoituksen muutos

Liitteenä 6 karttaote, liite 7 otteet rantaosayleiskaavasta/ kaavamääräyksistäEdeltävä kohta
§ 19 Poikkeamishakemus / käyttötarkoituksen muutos
Päätösehdotus

Kunnanhalltus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja perustelujen mukaisesti, että poikkeamislupa myönnetään. Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kunnanhallituksen poikkeamispäätös.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Pirkanmaan ELY, hakija

§ 51 Toimivaltuuksien myöntäminen hyvinvointijohtajalle

Vastaperustettuun hyvinvointijohtajan virkaan valittu Vilja Lankinen aloitti työssään 13.3.2023. Hallintosääntömuutostyön ollessa keskeneräinen lähinnä hyvinvointialueiden muutoksista johtuvista seikoista on hyvinvointijohtajalle myönnettävä toimivalta virkaansa kuuluviin tehtäviin, johon myös sivistystoimenjohtajan virkatehtävät kuuluvat.

Nykyisessä hallintosäännössä on luvussa viisi ja pykälässä 30 määritetty sivistystoimenjohtajan virkatehtävät ja toimivalta. Lisäksi liitteeessä 9 on täydentty tehtäväkuvaa sivistystoimen osalta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää hyvinvointijohtajalle toimivallan toimia sivistystoimen osastopäällikkönä nykyisen hallintosäännön 5. luvun 30 §:n sekä täydentävästi liitteen 8 mukaisesti. Toimivalta myönnetään taannehtivasti 13.3.2023 lukien.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sivistystoimi, Lankinen Vilja

§ 52 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 53 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 4

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 22.3.2023

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 19 Nuorisovaltuuston jäsenen oikeus osallistua sivistyslautakunnan kokouksiin

§ 20 Sivistyslautakunnan toimintakertomus 2022

§ 21 Sivistystoimen täytettävät virat ja tehtävät

§ 22 Laaja-alaisen erityisopettajan valinta

§ 23 Liikunta- ja nuorisotoimen avustusten jako 2023

§ 24 Kulttuuritoimen avustusten jako vuonna 2023

§ 25 Viranhaltijapäätökset

§ 26 Ilmoitus- ja muut asiat

Tekninen lautakunta 15.3.2023

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 14 Teknisen lautakunnan toimintakertomus 2022

§ 15 Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

§ 16 Kaavoitusaloite tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimiseksi Kihniön kunnan Närhinnevan alueelle

§ 17 Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta, voimaloiden kokonaiskorkeuden muuttaminen

§ 18 Leppäsentien ranta-asemakaava / osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos

§ 19 Poikkeamishakemus / käyttötarkoituksen muutos

§ 20 Palvelusopimus Kihniön kunnan viheralueiden hoidosta ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

§ 21 Sähkö ja salkunhoito vuosille 2024 - 2028

§ 22 Teollisuustien katkaisu

§ 23 Ojaniemen liikuntapuiston ulkokuntosalivälineiden hankinta

§ 24 Nuorisovaltuuston jäsenen oikeus osallistua teknisen lautakunnan kokouksiin

§ 25 Teknisen johtajan ajankohtaiset asiat

§ 26 Muut asiat

Keskusvaalilautakunta 2.3.2023

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätöksen ja pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 54 Ilmoitusasiat

Saapuneet:

1. Pirkanmaan Ely: Työllisyyskatsaus Helmikuu 2023, Työttömyysprosentti Kihniö 7,4

2. Pirkanmaan ELY: Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2023

Päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.