Kunnanvaltuusto 2021-2025

Puheenjohtaja
Markkola Juha-Matti
Varapuheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
2. Varapuheenjohtaja
Pusa Leila
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Toivonen Katri, Törmä Leila
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Haapamäki Arsi, Jokioja Tiina, Jytilä Kirsi, Kärkelä Pilvi, Kivioja Antti, Koivisto Juha, Koivistoinen Hannu, Koskinen Jari, Niemelä Matti, Niemi Marjo, Ojala Janne, Oksanen Silja, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Toivonen Katri, Törmä Leila
Varajäsenet
Aho Timo, Kaikkonen Sirpa, Korhonen Annamaria, Leinonen-Jokioja Sami, Malin Marketta, Myllyniemi Tuula, Nevanperä Mikko, Niemenmaa Nina, Sillanpää Niina, Soininen Kalle, Tarsia Matti, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Ala-Kurki Henna, Kujansuu Johanna, Liukku Petri, Perälä Anne, Shemeikka Olivia, Sillanpää Matti, Törmä Marita, Yli-Kärkelä Minka
Kokousnumero
4/2022
Kokouspäivä
12.12.2022
Kokouksen alkuaika
18:00
Kokouksen päättymisaika
20:20
Kokouspaikka
Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 12.12.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 12.12.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on toimitettu 7.12.2022. Kokouskutsu on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.

Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 38 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Katri Toivonen ja Leila Törmä. Pöytäkirja tarkastetaan 12.12.2022 ja pidetään nähtävänä 13.12.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 39 Laajan hyvinvointikertomuksen vuosilta 2017-2020 ja hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen vuosille 2021-2025

Liite 1 Hyvinvointikertomus ja suunnitelma

Hyvinvointikoordinaattori esittelee asiaa kokouksessa

Edeltävä kohta
§ 211 Laajan hyvinvointikertomuksen vuosilta 2017-2020 ja hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen vu...
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että se:

  • hyväksyy liitteen 1 mukaisen Kihniön kunnan laajan hyvinvointisuunnitelman 2021- 2025 sekä
  • merkitsee tiedoksi hyvinvointikertomuksen (valtuustokauden) 2017-2020 toteutumisen
  • nimeää Kihniön kunnan ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaksi toimielimeksi sivistyslautakunnan.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Hyvinvointikoordinaattori esitteli asiaa.

Tiedoksi
Pirkanmaan hyvinvointialue, hallintokunnat

§ 40 Keskustan valtuustoryhmän aloite / kokeilu maksuttomasta päivähoidosta

Edeltävä kohta
§ 215 Keskustan valtuustoryhmän aloite / kokeilu maksuttomasta päivähoidosta
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että:

  • Kihniön kunta suorittaa kokeilun maksuttomasta varhaiskasvatuksesta vuosien 2023 -2024 aikana.
  • sivistyslautakunta velvoitetaan suunnittelemaan maksuttoman varhaiskasvatuksen mahdollisimman kustannustehokkaan ja yleisöä tavoittavan kunnan ulkopuolisen markkinoinnin.
  • valtuustoaloite todetaan aloitteena loppuun käsitellyksi.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 41 Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman hyväksyminen

Osastopäälliköt esittelevät talousarviota kokouksessa.

Liite 2 Talousarvio ja suunnitelma

Edeltävä kohta
§ 212 Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman hyväksyminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2023 ja vuosia 2024 – 2025 koskevan taloussuunnitelman.

Kunnanvaltuusto oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään talousarvioasiakirjaan tarvittaessa teknisluonteisia oikaisuja ja täydennyksiä.

Päätöksen lisätiedot

Keskustelun aikana Keskustapuolueen valtuustoryhmä esitti lisäysehdotuksen talousarviokirjan sivulle 42 kohtaan kiinteistöjen hoito ja vuokraus. Lisätään kolmas kappale, joka kuuluu " Perustetaan työryhmä laatimaan kevään 2023 aikana konkreettinen suunnitelma terveyskeskuksen tilojen hyödyntämiseksi kuntalaisten tarpeiden ja yleisten palvelutarvelinjausten mukaisesti. Rahoitus suunnitelman laatimiseksi varataan teknisen toimen suunnittelumäärärahoista."

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen keskustelun jälkeen.

Osastojen edustajat esittelivät hallintokuntien talousarvioehdotukset.

§ 42 Määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvioon

Edeltävä kohta
§ 214 Määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvioon
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että esitetylle tulosalueelle tehdään seuraavat muutokset:

Kunnanhallituksen tulosalue

Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueelle (kustannuspaikka sote-ulkoistus 135.000 ja pandemia 65.000 ) varataan lisämääräraha 200.000 euroa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 43 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee muut asiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteet:

-Valtuuston kyselytunti osaksi valtuuston kokouksia

-Exam- sähköinen tenttiminen Kihniön kirjaston tiloihin

Kunnanvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteet tiedoksi.