Vanhus- ja vammaisneuvosto 2021-2025

Puheenjohtaja
Jytilä Kirsi
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Kuivanen Mauri, Kuusisto Kosti
Osallistujat
Kuivanen Mauri, Kuusisto Kosti, Lintula Johanna, Niemenmaa Nina, Nieminen Kirsti, Välimäki Erkki
Kokousnumero
3/2022
Kokouspäivä
21.9.2022
Kokouksen alkuaika
14:00
Kokouksen päättymisaika
15:50
Kokouspaikka
Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 21.9.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 22.9.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mauri Kuivanen ja Kosti Kuusisto. Pöytäkirja tarkastetaan 21.9.2022 ja pidetään nähtävänä 22.9.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 13 Kuntastrategian valmistelu

Talous- ja hallintojohtaja esittelee kuntastrategiaprosessia. Vanhus- ja vammaisneuvosto käy keskutelun kunnan menestystekijöistä.

Oheisena luonnos strategiaksi

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto antaa lausunnon strategian keskeisistä asioista.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kihniön vanhus- ja vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että ikääntyneiden ja erityisryhmien näkökulma huomioidaan kuntastrategiassa esille.

Kuntastrategialuonnokseen valituista menestystekijöistä ”Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen” on merkittävä ja tärkeä tekijä niin ikääntyneiden kuin erityisryhmien näkökulmasta. Tavoitteet ja toimenpiteet vaikuttavat oikeansuuntaisilta.

Muista Menestystekijöistä nostetaan esille:

Monipaikkaisuuden edistäminen

  • Saatetaan tietoliikenneyhteyksien rakentaminen loppuun kunnan alueella
  • Tieverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen, aktiivinen yhteys rahoituskanaviin

Ihmisen kokoinen Kihniö

  • Teknologian ja digipalvelujen lisääminen mahdollisuuksien mukaan
  • Me-hengen ylläpitäminen; yhteiset tapahtumat, talkoot, yhteistyö
  • Joustavuus ja palvelualttius on asennekysymys

Vanhus- ja vammaisneuvosto pitää lisäksi tärkeänä, että erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluja saa jatkossakin omasta kunnasta, siten että ikääntyvillä on mahdollisuus asua kotonaan mahdollisimman pitkään kotona asumista tukevien palvelujen avustamana.

Tiedoksi
Kunnanhallitus, Kunnanvaltuusto

§ 14 Vanhustenviikon tapahtuman suunnittelu

Vanhustenviikkoa vietetään 2-9.10.2022. Puumilan juhlasali on varattu alustavasti 5.10. klo 13-15 pienimuotoiselle tapahumalle. Tapahtumassa olisi puheenvuoroja ajankohtaisista ikäihmisten asioista sekä yhdistykset voisivat tulla esittelemään toimintaansa. Kahvitarjoilun kustantaa Vanhus- ja vammaisneuvosto.


Päätösehdotus

Päätetään järjestää Vanhustenviikon tapahtuma 5.10.2022 klo 13-15 Puumilassa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 15 Pirkanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten perustaminen, edustajien valinta

Hyvinvointialuelain (611/2021) 32 §:n mukaan aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto.

Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä.

Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.

Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston osalta valmistelun lähtökohta on ollut, että jo nyt Pirkanmaan liiton puitteissa toimiva nuorisovaltuusto toimisi myös hyvinvointialueen nuorisovaltuustona.

Hyvinvointialueen vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston osalta esitetään, että aluehallitus pyytää hyvinvointialueen kuntia nimeämään jäsenet kumpaankin vaikuttamistoimielimeen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielimien jäsenistä seuraavasti: yli 200 000 asukkaan kunnat viisi (5) jäsentä kumpaankin vaikuttamistoimielimeen

yli 20 000 asukkaan kunnat kaksi (2) jäsentä kumpaankin vaikuttamistoimielimeen

alle 20 000 asukkaan kunnat yksi (1) jäsen kumpaankin vaikuttamistoimielimeen

Esitykset jäsenistä pyydetään toimittamaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään 30.9.2022 mennessä.

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto nimeää jäsenen hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostoon. Yksi edustaja kumpaankin vaikuttamistoimielimeen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Hyvinvointialueen vanhusneuvoston edustajaksi valittiin Leena Ojala ja vammaisneuvoston edustajaksi Erkki Välimäki.

Tiedoksi
Hyvinvointialueen kirjaamo, palkkatoimisto