Kunnanhallitus 2021-2025

Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu
Varapuheenjohtaja
Silvennoinen Erja
Esittelijä
Liukku Petri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Jokioja Tiina, Niemi Marjo
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Jytilä Kirsi, Niemenmaa Nina, Niemi Marjo, Ojala Janne, Shemeikka Mika, Toivonen Katri
Varajäsenet
Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Koskinen Jari, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Soininen Kalle
Muu osallistujat
Markkola Juha-Matti, Pusa Leila, Wiinamäki Petteri
Kokousnumero
11/2022
Kokouspäivä
12.9.2022
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
20:30
Kokouspaikka
Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 12.9.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 13.9.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 144 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Nina Niemenmaa ja Marjo Niemi. Pöytäkirja tarkastetaan 12.9.2022 ja pidetään nähtävänä 13.9.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Jokioja ja Marjo Niemi.

§ 145 Lausunnot kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2021 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Hallintokunnilta pyydetään lausuntoa seuraaviin asioihin:

 • Kunnanhallitus:Tarkastuslautakunta keskusteli Kolmostien Terveys Oy:n ja Pihlajalinnan kuntalaisille osoittamasta laskutuksesta. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että laskutuksen peruste käy laskulta selkeästi ilmi.
 • Sivistyslautakunta: Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että työhyvinvointia kartoitetaan säännöllisesti ja että selvitysten tuloksia myös hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota myös kehityskeskusteluiden merkitykseen osana työhyvinvoinnin kehittämistä .
 • Tarkastuslautakunta toteaa, että erilaisten hankkeiden avulla sivistystoimessa on voitu toteuttaa huomattavasti normaalia monipuolisempaa toimintaa. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että toiminnan kehittämisessä hyödynnetään erilaisia hankkeita myös jatkossa. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että hankkeiden toteutumisesta raportoidaan myös vastuualueen toimielimelle.
 • Tekninen lautakunta: Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kunnan omistamien kiinteistöjen huomattavaan korjausvelkaan. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että korjausvelan pienentämistä tehdään suunnitelmallisesti ja kiinteistöstrategian linjausten mukaisesti. Tarkastuslautakunta korostaa myös kiinteistöstrategian toteutumiseen ja korjausvelan pienentämiseen liittyvän tarkoituksenmukaisen raportoinnin merkitystä.
 • Tarkastuslautakunta toteaa, että teknisessä toimessa on tehty johtamisen kehittä-miseen liittyviä toimenpiteitä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kehittämis-toimenpiteiden tekemistä jatketaan suunnitelmallisesti.

Tekninen lautakunta on antanut lausunnon 24.8.2022 § 76 (edellä)

Sivistyslautakunta on antanut lausunnon 8.9.2022

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2020 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Sivistystoimessa on viimeisin työhyvinvointikysely tehty vuonna 2019. Tarkastuslautakunta toteaa, että säännöllisesti toimitettavat työhyvinvointikyselyt ovat tärkeä osa työhyvinvoinnin kehittämistä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että työhyvinvointia kartoitetaan säännöllisesti ja että selvityksen tuloksia myös hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Tarkastuslautakunta toteaa, että erilaisten hankkeiden avulla sivistystoimessa on voitu toteuttaa huomattavasti normaalia monipuolisempaa toimintaa. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että toiminnan kehittämisessä hyödynnetään erilaisia hankkeita myös jatkossa. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että hankkeiden toteutumisesta raportoidaan myös vastuualueen toimielimelle.

Sivistyslautakunta toteaa tarkastuslautakunnan tapaan, että työhyvinvointi on tärkeä asia ja säännöllisesti toteutettavat työhyvinvointikyselyt ovat tärkeä osa työhyvinvoinnin kehittämistä. Lautakunnan vastuualueella tullaan tekemään työhyvinvointi kysely lukuvuoden 2022-2023 aikana.

Sivistyslautakunta toteaa, että erilaiset hankkeet mahdollistavat normaalia monipuolisemman toiminnan. Hankkeiden hallinnointi vaatii huomattavasti työaikaa ja -resurssia. Jotta hankkeiden hyödyt pystyttäisiin maksimoimaan mahdollisimman hyvin, tulisi siihen voida varata resurssia. Sivistyslautakunta toteaa, että kunnanhallituksessa käsittelyssä ollut sivistystoimenjohtajan ja rehtorin tehtävien erottamisen myötä resurssipulaan olisi saatu helpotusta. Lautakunta katsoo, että asia tulisi käsitellä uudelleen. Hankkeiden tuloksia on raportoitu lautakunnalle vapaamuotoisesti lautakunnan kokouksien ilmoitus- ja muissa asioissa. Lautakunta katsoo, että se on saanut hankkeista riittävän tiedon.

Kunnanhallitus vastaa osaltaan seuraavaa:

Kolmostien Terveyden ja Pihlajalinnan laskutukseen liittyen. Asiasta on käyty keskustelu sekä Parkanon kaupungin että Kolmostien Terveyden edustajien kanssa ja pyydetty kiinnittämään huomioita laskutusperusteiden kirjaamiseen laskuihin.

Edeltävä kohta
§ 76 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa
Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta, valtuusto

§ 146 Henkilöstön siirtosopimus

Pirkanmaan hyvinvointialueella on valmisteltu siirtosopimus ja siirtosuunnitelma. Ennen siirtosopimuksen allekirjoitusvaihetta on tullut/tulee siirtosopimus ja siirtosuunnitelma käydä yhteistoimintaneuvotteluissa kaikissa kunnissa ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä järjestöjen edustajien kanssa, vaikka henkilöstöä ei olisi siirtymässä hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueen yhteistoimintaelin on omalta osaltaan käsitellyt siirtosopimuksen sekä siirtosuunnitelman.

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on käsitellyt siirtosopimuksen ja siirtosuunnitelman 24.5.2022 § 98, hyväksynyt ne osaltaan ja esittänyt aluevaltuustolle siirtosopimuksen ja siirtosuunnitelman hyväksymistä. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on päättänyt 6.6.2022 pitämässään kokouksessa § 81

 • hyväksyä 12.5.2022 päivitetyn henkilöstön siirtosopimuksen ja henkilöstön siirtosuunnitelman ja lähettää ne luovuttavien organisaatioiden käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä,
 • todeta, että henkilöstön siirtosuunnitelmaa päivitetään lokakuun loppuun mennessä valmistelutilanteen edetessä.

HR-verkostoon kuuluville on toimitettu jo aiemmin 12.5.2022 päivätty luonnos siirtosopimukseksi sekä siirtosuunnitelma niin yhteistoimintamenettelyä kuin mahdollista päätöksentekoa varten.

Ohessa vielä viimeistelty siirtosopimus, johon on lisätty etusivulle organisaationne ja Pirkanmaan hyvinvointialueen tietoina organisaation nimi, Y-tunnus ja osoitetieto. Allekirjoitusosioon olen lisännyt Pirkanmaan hyvinvointialueen allekirjoittajan nimen ja tittelin eli Pirkanmaan hyvinvointialueen puolelta sopimuksen tulee allekirjoittamaan hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola. Organisaatioissa, joihin viimeistelty siirtosopimus toimitetaan, tulee allekirjoittaa se kahtena kappaleena sekä lisätä allekirjoituspäiväys, toimivaltaisena viranomaisena toimivan allekirjoittajan nimen selvennys ja titteli. Lisäksi sopimukseen tulee liittää luettelo siirtyvistä henkilöistä (nimi, syntymäaika ja tehtävänimike) excel -listauksena. Jos siirtyviä henkilöitä ei ole, niin kirjoittakaa liitteeseen, että ”Organisaatiosta ei siirry henkilöstöä hyvinvointialueelle”. Toimittakaa allekirjoitettu siirtosopimus kahtena kappaleena liitteineen Pirkanmaan hyvinvointialueen sopimuksessa kirjattuun osoitteeseen. Siirtosopimus tulee olla hyväksyttynä ja allekirjoitettuna 30.9.2022 mennessä.

Todetaan, että Kihniön kunnan sosiaali- ja terveystoimen työntekijät ovat siirtyneet 1.5.2015 Parkanon kaupungille ja edelleen Kolmostien Terveydelle sote-ulkoistuksen myötä eikä Kihniön kunnalla ole siirtyvää henkilöstöä. Koulukuraattorin vakanssi siirtyy hyvinvointialueelle.

Yhteistyösuojelutoimikunta on käsitellyt asian 23.8.2022

Liite 1 siirtosopimus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Kihniön kunnan ja Pirkanmaan hyvinvointi-alueen välisen henkilöstösiirtosopimuksen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Hyvinvointialue

§ 147 Kiinteän laajakaistan rakentaminen Pohjois-Kihniön hankealueelle

Pirkanmaan liitto julisti haettavaksi 21.6.2022 lain 1262/2020 mukaisen kiinteän laajakaistan rakentamisen tuen Kihniön hankealueelle. Hakemukset pyydettiin 5.8.2022 klo 12:00 mennessä.

Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille.

Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus Pohjois-Kihniön hankealueesta, hakijana Ikaalisten- Parkanon Puhelin Oy, eikä myöhässä saapuneita hakemuksia ollut. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n hakemus ja sen liitteet olivat hanke-ehdotuspyynnön mukaisia.

Valinta toteuttajasta perustuu ainoan hakemuksen, hakijana Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy, saamaan vertailupistemäärään. Hakija sai 100 vertailupistettä, koska on ainoa hakija ja sitoutuu tarjoamaan palveluita vähintään 20 vuoden ajan.

Hankkeelle haettavaan valtion tukeen sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001, lakia1262/2020 kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta. Laajakaistatukilain 1262/2020 mukaan on mahdollista saada valtiontuesta enintään puolet ennakkoon.

Kihniön hankkeen kokonaiskustannusarvio on 798.800,00 € (alv 0 %). Hakijan arvioimat tukikelpoiset kustannukset ovat 686.968,00 €, josta toisessa vaiheessa erikseen Liikenne- javiestintävirastolta haettava laajakaistatukilain (1262/2020) mukainen valtiontuki on enintään 398.441,44 € (58 %) ja Kihniön kunnan osuus hyväksytyistä tukikelpoisista kustannuksista on enintään 54.957,44 € (8 %)

Mikäli valittu hankealueen toteuttaja saa jotain muuta julkista tukea (*) tälle samalle hankkeelle, voi laajakaistatukilain 1262/2020 mukainen ja muu julkinen tuki olla kuitenkin yhteensä enintään 100 % hankkeen hyväksytyistä tukikelpoisista kustannuksista. Tukea ei voida kuitenkaan myöntää siltä osin kuin julkisen tuen yhteenlaskettu osuus hankkeen tukikelpoisista kustannuksista ylittää Euroopan komission hyväksymän tuen enimmäismäärän.

Kihniön kunnan Pohjois-Kihniö hankealueen toteuttajaksi voidaan lain kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta 1262/2020 6§ mukaisella valintamenettelyllä valita Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy.

Mikäli Kihniön kunta ei myönnä omaa rahoitusosuuttaan tässä päätöksessä valitulle toteuttajalle, kumotaan tämä Pirkanmaan liiton tekemä toteuttajan valintapäätös.

Kihniön kunta päättää kunnan myöntämästä tuesta päättäessään hankkeen toteuttamisesta ja lopullisista ehdoista.

Tässä päätöksessä valitun hankealueen toteuttajan tulee huomioida, että valtion tukea tulee hakea erikseen Liikenne- ja viestintävirastolta, joka myöntää valtion tuen sen edellytysten täyttyessä. Hakijan tulee myös huomioida, että valtiontukiviranomaiset voivat myöntää hankkeille tukea vain valtuutuksensa puitteissa.

Liite 2 tukipäätös

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää maksaa Kihniön kunnan osuuden hyväksytyistä tukikelpoisista kustannuksista, joka on enintään 8 % 54.957,44 €. Kuluvan vuoden talousarviossa on varaus määrärahalle.

Lisäksi kunnanhallitus nimeää hankeelle ohjausryhmän, jolle delegoidaan oikeus päättää aluerajauksesta, mille on taloudellisesti mahdollista rakentaa kiinteää lajakaistaa.

Ohjausryhmään nimetään seuraavat edustajat:

 • Juha-Matti Markkola
 • Kristiina Mäkelä
 • Jarkko Peltomäki
 • Pekka Ylinikkilä
 • Erkki Kulovuori
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Pirkanmaan liitto, asianosaiset, taloustoimisto

§ 148 Yhtenäiskoulun rehtorin viran täyttäminen, jatkettu hakuaika

Yhtenäiskoulun rehtorin virkaan valituista kumpikaan ei ottanut virkaa vastaan. Virka laitetaan uudelleen hakuun, siten että 3.10.2022 klo 12 on viimeinen hakuaika.

Aiemmat hakemukset huomioidaan.

Edeltävä kohta
§ 131 Yhtenäiskoulun rehtorin viran täyttäminen, virkavaali
Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää:

-jatkaa yhtenäiskoulun rehtorin viran hakua siten, että 3.10.2022 (klo 12:00) on viimeinen hakuaika.

- että pätevyysvaatimuksena yhtenäiskoulun rehtorin virkaan vaaditaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 § mukainen kelpoisuus.

-Julkaista hakuilmoitus harkinnan mukaan sanomalehdissä, te-palveluissa, kuntareky-palvelussa ja kunnan sähköisilä kanavilla.

- että 1.8.2022 alkaen rehtorin tehtävien hoito järjestetään sisäisesti sivistystoimen hallinnossa erikseen sovittavalla tavalla.

-hyväksyä liitteenä olevan hakuilmoituksen

-haastatteluryhmänä käytetään samaa kuin aimmassa haussa

Päätöksen lisätiedot

Keskustelun aikana Katri Toivonen esitti, että sivistystoimen johtajan ja rehtorin virat eriytetään. Mika Shemeikka kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestyksen ja tavan (nimenhuutodon mukaan). Toivosen esitys EI, Esittelijän ehdotus JAA. Äänestyksessä annettiin 5 EI ääntä (Silvennoinen, Ala-Katara, Jytilä, Shemeikka, Toivonen) JAA äänet (Ojala, Niemi, Jokioja, Koivistoinen).

Rehtorin viran hakuilmoitusta muokataan tältä osin. Päätösesitys hyväksytään muilta osin koskien rehtorin virkaa.

Laitetaan Sivistystoimen/hyvinvointijohtajan virka valmisteluun.

Esittelijä ja hallituksen puheenjohtaja jättivät eriävän mielipiteen. Liitetään päätökseen.

§ 149 Teknisen johtajan viran täyttäminen, virkavaali

Haastattelutyöryhmä päätti lähettää soveltuvuusarviointiin Harri Yli-Hietasen, Eero Mattilan ja Jani Keskisen.

Kunnan hallintosäännön 50 §:n mukaan "kunnanhallitus päättää ...teknisen johtajan valinnasta."

Perustuslain 125 § mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto.

Valinta on lain kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 7 §:n mukaan ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt työnantajalle hyväksytyn todistuksen terveydentilastaan. Virkasuhteeseen ottamisessa käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Yhteenveto hakijoista liitteenä

Edeltävä kohta
§ 128 Teknisen johtajan viran täyttäminen
Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää valita Kihniön kunnan teknisen johtajan virkaan rakennusinsinööri Eero Mattilan ja hänen kieltäytymisen varalle konetekniikan insinööri Harri Yli-Hietasen.

Hakijoista Eero Mattilalla on todettu olevan parhaat edellytykset hoitaa menestyksekkäästi virkatehtäviään. Päätöksen perusteena on kokonaisarviointi, jossa on huomioitu kelpoisuusehdot, koulutus, työkokemus, haastattelu, soveltuvuusarviointi ja yleiset virkamiehen nimitysperusteet.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

Virkavaali on ehdollinen, kunnes valittu on viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksestä tiedon saatuaan esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen lisätiedot

Keskustelun aikana Janne Ojala teki esittelijän ehdotuksesta poikkeavan esityksen ja ehdotti, että tekniseksi johtajaksi valitaan muotoilija (AMK) Jani Keskinen ja varalle rakennusinsinööri Eero Mattila. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestyksen ja tavan (nimenhuudon mukaan). Esittelijän ehdotus tekniseksi johtajaksi Eero Mattila JAA ja ja Ojalan ehdotus Keskinen EI. Äänestyksessä annettiin 5 EI ääntä ( Ala-Katara, Niemi, Ojala, Jokioja, Koivistoinen). Esittelijän ehdotus JAA 4 ääntä ( Silvennoinen, Jytilä, Shemeikka, Toivonen). Äänestyksen tuloksen perusteella tekniseksi johtajaksi valittiin muotoilija (AMK) Jani Keskinen.

Suoritetaan varalle valittavan vaali. Äänestysjärjestys ja tapa kuten edellä. Esittelijän ehdotus JAA on konetekniikan insinööri Harri Yli-Hietanen ja Ojalan ehdotus EI rakennusinsinööri Eero Mattila. Äänestyksessä annettiin 9 EI ääntä ja 0 JAA ääntä, joten kokouksen päätökseksi tuli Ojalan esitys; tekniseksi johtajaksi valitun Jani Keskisen varalle valittiin rakennusinsinööri Eero Mattila.

Erja Silvennoinen, Mika Shemeikka, Katri Toivonen ja Kirsi Jytilä jättivät eriävän mielipiteen asiassa. Liitetään päätökseen.

Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto

§ 150 Sopimus Ukraina-projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken

Sopimuksella sovitaan 1.5 – 31.12.2022 toteutettavasta Ukraina-projektin kustannustenjakamisesta sopijapuolten kesken. Selvyyden vuoksi todettakoon, että Ukraina-Projekti on erillinen määräaikainen yhteistyöprojekti, eikä se siten ole päällekkäinen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Pirkanmaan alueella solmitun kuntien välisen yhteistyösopimuksen kanssa.

Projektin sisältö:

 Pirkanmaan laajuisen pakolaisten vastaanottokyvykkyyden kehittäminen

 Viranomaisyhteistyön ja verkostoyhteistyön tiivistäminen asettautumisen tuessa

 Pakolaisten palveluprosessien sujuvoittaminen

 Tiedonkulun parantaminen ja nopeampi reagointi muuttuviin tilanteisiin

Ohjausrakenne:

 Projektin ohjausrakenteena toimii työllisyyden ja työikäisten kotoutumisen edistämisen

osalta kuntakokeilun operatiivinen johtoryhmä

 Muiden teemojen osalta ohjausrakenteena toimii kuntien yhdyshenkilöistä

muodostettu verkosto

Projektin kustannusten jakautuminen kuntien kesken

Tampereen kaupunki vastaa 50 % projektipäällikön palkkakustannuksista sekä projektille palkattavien projektisuunnittelijoiden kustannuksesta lukuun ottamatta yhtä (1) projektisuunnittelijan palkkakustannusta. Lisäksi Tampereen kaupunki vastaa 50 % projektin muista kustannuksista (mm. tilat, viestintä, matkakulut).

Muiden Pirkanmaan kuntien kesken jaettava kustannus muodostuu 50 % projektipäällikön palkkakustannuksista ja yhden projektisuunnittelijan palkkakustannuksista sekä 50 % projektin muista kuluista (mm. tilat, viestintä, matkakulut). Edellä mainittu osuus projektin kustannuksista jaetaan muiden Pirkanmaan kuntien (ei Tampere) kesken asukasluvun suhteessa.

Projektissa kustannukset laskutetaan toteuman perustella, eli kunkin sopijapuolen tarkka maksuosuus vahvistuu projektin päättyessä.

Asiaa on käsitelty Pirkanmaan kuntajohtajakokouksessa 3.6.2022.

Pöytäkirjanote tulee lähettääTampereen kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: kirjaamo@tampere.fi

Sopimus liitteenä 3

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 3 mukaisen sopimuksen Ukraina- projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken. Kihniön osuus kustannuksista on noin 450 euroa. Tarkempi maksuosuus vahvistuu projektin päättyessä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
kirjaamo@tampere.fi

§ 151 Eronpyyntö luottamustoimista

Tero Pystykoski on pyytänyt eroa luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin (KuntaL 70 §) Pystykoski on toiminut perusturvalautakunnan yta varajäsenenä.

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Liite 4 eronpyyntö

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Tero Pystykoskelle myönnetään ero perusturvalautakunnan varajäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 152 Eronpyyntö luottamustoimista

Rami Kuusela on pyytänyt eron luottamustoimistaan paikkakunnalta muuton vuoksi.

Kuntalain 17 §:n 2. mom. mukaan, jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuutettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta määrää varavaltuutetun vaalilain 93 §:n mukaisesti.

Liite 5 eronpyyntö

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että:

 • Kuuselalle myönnetään ero luottamustoimista
 • Kuuselan tilalle tekniseen lautakuntaan valitaan varsinainen jäsen
 • Kunnahallitukseen valitaan varajäsen
 • valtuuston puheenjohtaja kutsuu Rami Kuuselan sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen ensimmäisen varavaltuutetun Arsi Haapamäen.
 • valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että Rami Kuusela on toiminut Sataedun yhtymäkokous- edustajana. Kuntalain 410/2015 ja pykälän 60 §:n mukaisesti yhtymäkokousedustajat valitaan seuraavasti:

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 153 Eronpyyntö luottamustoimista

Amalia Yli-Kärkelä pyytää eroa luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin (KuntaL 70 §) Yli-Kärkelä on toiminut perusturvalautakunnan yta varajäsenenä, sivistyslautakunnan jäsenenä ja valtuuston varajäsenenä.

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Liite 6 eronpyyntö

Päätösehdotus

Kunnahallitus esittää valtuustolle, että:

 • Amalia Yli- Kärkelälle myönnetään ero luottamustoimista
 • Yli-Kärkelän tilalle sivistyslautakuntaan valitaan varsinainen jäsen ja
 • varajäsen perusturvalautakuntaan yta
 • valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Suomen Keskustan varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 154 Kuntarahasitoumus Leader-strategian toteuttamiseen ohjelmakaudelle 2023 - 2027

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry esittää, että Kihniön kunta päättäisi sitoutua rahoittamaan 20% Leader-strategian julkisesta tuesta vuosina 2023 - 2027. Kihniön osuus on vuoden 2021 väkilukujen mukaan laskettuna ja rahoituksen toteutuessa haettuna 11 525 € vuodessa. Sitoumus tulisi tehdä tuon summan mukaisesti. Rahoituksen toteutuessa nykyisen kauden suuruisena se olisi 9 879 € vuodessa. Laskelma liitteenä 7.

Liite 8 Leader Pohjois-Satakunnan strategia 2023-2027

Päätösehdotus

Kunnanhalltus päättää, että Kihniön kunta sitoutuu rahoittamaan 20% Leader-strategian julkisesta tuesta vuosina 2023 - 2027 esitettyjen vaihtoehtojen mukaisesti.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Aktiivinen Pohjoi-Satakunta ry

§ 155 Talouskatsaus ajalta 1.1.- 31.7.2022

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.7.2022

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 156 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 157 Kuntalaisaloite / Öljystä luopuminen

Edeltävä kohta
§ 72 Kuntalaisaloite / Öljystä luopuminen
Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että teknisen lautakunnan antaman selvityksen perusteella aloite voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 158 Vastaus kuntalaisaloitteisiin

Kunnalle on tehty seuraavat kuntalaisaloitteet:

Kihniön kunnan nimi on muutettava: Pyhäniemi

Kihniön kunnan strategia nojautuu voimakkaasti Pyhäniemen alueen turismin kehittämiseen. Nykyiset verotulot perustuvat metsätalouteen, sen vaatimaan metalliteollisuuteen, kuljetuksiin sekä maatalouteen.

Turismin markkinointi edellyttää brändiä, asiakkaan mielikuvaa.
Kihniön kunnan nimi on muutettava Pyhäniemeksi jotta markkinointibrändi saa tukea. Itse muutos on jo markkinointia.
Jatkossa Kihniön sijasta olisi Pyhäniemen Nerkoo, Pyhäniemen Kankari, Pyhäniemen Aitoneva. Keskusta voisi olla edelleen Pyhäniemen Kihniö.
On ratkaisevasti tuloksellisempaa markkinoida Pyhäniemeä kuin Kihniötä, jolla on lähes nimikaima Kihniän kylä.

Kihniön kunnassa on siirryttävä pormestarimalliin 2023

Pormestari on vaihtoehto kunnanjohtajalle. Mikäli kunta päättää ottaa käyttöönsä pormestarimallin, ei kunnassa ole lainkaan kunnanjohtajaa. Nykyisin kunnat saavat valita kahden johtajamallin väliltä, jotka ovat siis kunnanjohtaja ja pormestari.

Ensi vuoden alusta Kihniön verotulot pienenevät olennaisesti kahdesta syystä:
Sote siirtyy hyvinvointialueille ja vie kuntaveroista vuoden 2022 tasossa arvioituna 12,39 prosenttiyksikköä.Kihniön veroprosentti on 21,50, joten vuoden 2023 alusta jäljelle jää 9,11 %.

Lisäksi koronaepidemian aiheuttamia lisäkustannuksia ei korvata valtion varoista kuten vuonna 2021.
Kihniö maksaa kunnanjohtajan palkkoja sivukuluineen noin 168 t€ vuodessa. Pienessä kunnassa puolipäiväinen pormestari maksaisi vain noin 50 t€ vuodessa ja päätösprosessin demokraattisuus sekä läpinäkyvyys paranisivat.
Kunnanvaltuusto valitsee pormestarin valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta neljän vuoden valtuustokauden ajaksi. Pormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari on valittu.

Kunnanhallitus on käynyt asiasta keskustelun ja todennut etteivät aloitteet aiheuta enempää toimenpiteitä.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei aloitteet aiheuta enempää toimenpiteitä ja että aloitteet voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanjohtaja ei osallistunut aloitteiden valmisteluun ja päätöksentekoon asiassa.

§ 159 TE-palvelu-uudistuksen palvelutuotanto ja organisoituminen Pirkanmaan alueella / Palvelustrategia

Perustelut:

TE-palvelut 2024 uudistus on siirtämässä valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta noin 100 erilaista TE-toimistojen, ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen palvelua ja tehtävää. Rakenneuudistuksella on vaikutuksia lakisääteisiin viranomaistehtäviin, toimintaympäristöön, kumppanuuksiin ja palveluihin. Näiden lisäksi uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia kuntien talouteen ja sen ennakointiin.

Hallituksen esitys julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi on etenemässä eduskuntaan syys-lokakuun vaihteessa 2022. Lait on tarkoitus vahvistaa maaliskuussa 2023. Vahvistamisen jälkeen kunnilla on aikaa 30.10.2023 saakka laatia ja toimittaa valtiolle sopimukset työllisyysalueista, palvelujen järjestämisestä sekä tuottamisesta työllisyysalueilla. Lisäksi erilaiset tukitoiminnot on organisoitava osana uudistusta. Ennen palvelujen järjestämiseen liittyviä päätöksiä, kuntien tulee saada käsitys siitä, miten siirtyvien palvelujen tuotanto on Pirkanmaalla tarkoituksenmukaista, yhdenvertaista ja kustannustehokasta järjestää.

Asiakkaat ja palveluvastuu siirtyy uusille työllisyysalueille 1.1.2025 Pirkanmaan kuntakokeilusta ja TE-hallinnosta. Kuntakokeilu päättyy 31.12.2024. Siirtymävaiheessa on huolehdittava katkeamattomista palveluketjuista. Uudistuksella on useita asiakaspalveluun liittyviä yhdyspintoja hyvinvointialueelle. Lisäksi valmisteilla oleva kotoutumisen kokonaisuudistus kytkeytyy uudistukseen.

Pirkanmaan kuntajohto on tunnistanut tapaamisessaan kesäkuussa 2022 yhteisen tarpeen valmistautua TE-palvelujen uudistukseen selvittämällä vaihtoehtoja TE-palvelujen palvelutuotannosta ja organisoitumisesta Pirkanmaan alueella 2025 alusta.

Selvitystyötä on suunniteltu tehtävän palvelustrategiatyönä 1.10.2022 – 30.4.2023 välisenä aikana. Palvelustrategiassa tavoitteena on tarkastella Pirkanmaan yhteisen työmarkkina-alueen osalta kunnille siirtyvien palvelujen tuottamista, organisoitumista ja järjestämistä. Palvelustrategiassa selvitetään ja laaditaan ehdotuksia TE-palvelujen tuottamisesta ja organisoitumisesta vuoden 2025 alusta koko Pirkanmaa huomioiden. Uudistuksen tiukasta aikataulusta johtuen palvelustrategiatyö on tarpeen saada käyntiin syksyn 2022 aikana.

Tampereen kaupunki on elokuun 2022 aikana esivalmistellut palvelustrategiatyön organisointia ja siihen liittyvää asiantuntijapalveluhankintaa. Alustavien selvitysten perusteella palvelustrategiatyö olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa ostettuna asiantuntijapalveluna siten, että työtä ohjattaisiin TE2024-uudistuksen valmistelun Pirkanmaan laajuisen ohjausryhmän toimesta (kokoonpano liitteenä) ja konsulttityötä koordinoitaisiin erikseen nimettävän projektityöntekijän toimesta. Keskeisin työpanos strategian valmistelussa konsulttiyön lisäksi tulisi kunkin kunnan asiantuntijoilta osallistumalla strategiatyön laadintaan konsulttityön edellyttämällä tavalla. Tässä työssä avainasemassa ovat lisäksi mm. Pirkanmaan kuntakokeilun operatiivinen johtoryhmä, kuntien ja valtion asiantuntijat sekä uudistuksen tueksi nimetyn Pirkanmaan strategisen kumppanuustyöryhmän jäsenet.

Alustavan kustannusarvion perusteella palvelustrategiatyön asiantuntijapalvelun ostoon tulisi varata 150 000 euroa ja muihin strategian laadintaan liittyviin viestintä, tilavaraus ym. kustannuksiin 15 000 euroa.Lisäksi asiantuntijapalvelun ohjaamiseen ja valmistelun koordinointiin tulisi varata 25 000 euroa (palkkakustannuksia), asiantuntijapalvelun kilpailutuksen kustannuksiin 5000 euroa (Hanselin asiantuntijapalvelun osto).

Tampereen kaupunki on hakenut palvelustrategian ostopalvelumenoihin Pirkanmaan liitolta 100 000 euroa AKKE-rahoitusta (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen). Jos AKKE-rahoitus myönnetään haetun mukaisena, niin kuntien rahoitusvastuulle palvelustrategian laadintakustannuksista jää kustannusarvion perusteella noin 95 000 euroa. Kuntien kesken kustannukset esitetään jaettavaksi asukasluvun suhteessa toteutuneiden kustannusten mukaan projektin päätyttyä. Kustannusarvion perusteella tehty kuntakohtainen laskelma on esityslistan liitteenä. Mikäli hankerahoitusta ei myönnetä tai asiantuntijapalvelun hinta tai muut arvioidut kulut ylittävät merkittävästi arvioidun kustannustason, niin asia tuodaan kunnille uudelleen käsittelyyn.

Liite 9: Kustannusarvio / palvelustrategiatyön laadinta

Liite 10: TE2024-uudistuksen valmistelun Pirkanmaan laajuisen ohjausryhmän tehtävät ja kokoonpano

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Kihniön kunta sitoutuu osallistumaan Pirkanmaan kuntien yhteisen TE-palveluja koskevan palvelustrategian laadintaan ja siitä syntyviin kustannuksiin päätöksen perusteluissa esitetyllä tavalla, sekä valtuuttaa Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen hallinnoimaan palvelustrategiatyön valmisteluprojektia mukaan lukien asiantuntijapalvelujen hankkiminen.

Kihniön kunnan asukaspohjaperusteinen kustannusarvio on noin 326 euroa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
kirjaamo@tampere.fi sekä tiedoksi atte.viinikka@tampere.fi

§ 160 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

11 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Esteellisyys
Severi Ala-Katara (Hallintol. § 28.1.)
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Severi Ala-Katara esitti esteellisyytensä eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa.

§ 161 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 27

Talous- ja hallintojohtaja § 40-41

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 24.8.2022

§ 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 67 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 68 Lausuntopyyntö, Virtain kaupunki; Myyränkankaan tuulivoimapuiston kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

§ 69 Kaavateiden ja kiinteistöjen piha-alueiden koneellinen talvihoito

§ 70 Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseen Kihniönkylässä

§ 71 Paavontien rakennussuunnitelma

§ 72 Kuntalaisaloite / Öljystä luopuminen

§ 73 Kuntalaisaloite / STOP-merkki Kettukalliontien ja Kihniöntien liittymään

§ 74 Investoinnit vuodelle 2023

§ 75 Talousarvion toteumaraportti 01.01. - 30.06.2022

§ 76 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa § 77 Muut asiat

§ 78 Lapsi- ja perheasianneuvoston jäsenvalinta

Nuorisovaltuusto 31.8.2022

Sivistyslautakunta 8.9.2022

§ 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 61 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 62 Kuntosalin käyttömaksu

§ 63 Lukuvuoden 2022-2023 lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen

§ 64 Suunnitelmien hyväksyminen

§ 65 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022

§ 66 Osavuosikatsaus 01.01. - 30.06.2022

§ 67 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa

§ 68 Jäsenen nimeäminen lapsi- ja perheasiain neuvostoon toimikaudeksi 2021-2025

§ 69 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.07.2022

§ 70 Koulukuljetustarjousten hintojen korotukset

§ 71 Esi- ja perusopetuksen lukuvuoden 2022-2023 työpäivien muutos

§ 72 Viranhaltijapäätökset

§ 73 Ilmoitus- ja muut asia

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 162 Saapuneet kuntalaisaloitteet

Kuntaan on saapunut kuntalaisaloite:

Myyränkankaan osayleiskaavoituksessa varauduttava myös pumppuvoimalaitokseen.

Aloite on luettavissa kokonaisuudessaan Kuntalaisaloitepalvelussa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen saapuneeksi ja lähettää sen teknisen lautakunnan valmisteluun.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Tekninen lautakunta

§ 163 Ilmoitusasiat

Saapuneet:

1. Pirkanmaan ELY: Pirkanmaan työllisyyskatsaus, heinäkuu, Kihniö työttömät työnhakijat 7,5 %

2. Nuorisovaltuusto: Ote pöytäkirjasta, jäsenen vaihtuminen ja ajatuksia strategiavalmistelusta

3. Kivineva Yhtiöt: Hinnankorotusilmoitus (kutsutaksiliikenne)

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.