Kunnanvaltuusto 2021-2025

Puheenjohtaja
Markkola Juha-Matti
Varapuheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
2. Varapuheenjohtaja
Pusa Leila
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Niemi Marjo, Ojala Janne
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Jokioja Tiina, Jytilä Kirsi, Kärkelä Pilvi, Kivioja Antti, Koivisto Juha, Koivistoinen Hannu, Koskinen Jari, Niemelä Matti, Niemi Marjo, Ojala Janne, Oksanen Silja, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Toivonen Katri, Törmä Leila
Varajäsenet
Aho Timo, Haapamäki Arsi, Kaikkonen Sirpa, Korhonen Annamaria, Leinonen-Jokioja Sami, Malin Marketta, Myllyniemi Tuula, Nevanperä Mikko, Niemenmaa Nina, Sillanpää Niina, Soininen Kalle, Tarsia Matti, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Liukku Petri, Sillanpää Matti, Törmä Marita, Yli-Kärkelä Minka
Kokousnumero
2/2022
Kokouspäivä
13.6.2022
Kokouksen alkuaika
18:00
Kokouksen päättymisaika
19:50
Kokouspaikka
Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 13.6.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 14.6.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on toimitettu 9.6.2022. Kokouskutsu on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.
Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 17 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Katri Toivonen saapui 18.30

§ 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Rami Kuusela ja Matti Niemelä. Pöytäkirja tarkastetaan 13.6. ja pidetään nähtävänä 14.6.2022 - kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjo Niemi ja Janne Ojala.

§ 8 Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tarkastuslautakunta 17.5.2022 § 7

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUS TILIVELVOLLISILLE

KuntaL 125§:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastaja esittelee vuoden 2021 tilintarkastuskertomuksen kokouksessa.

Ehdotus:Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2021.

Päätös:Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2021.

Liite 1 tilinpäätös 2021, Liite 2 tilintarkastuskertomus 2021

Edeltävä kohta
§ 50 Tilinpäätös vuodelta 2021
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää tilikauden 620.764,87 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. tilikauden ylijäämä 620.764,87 euroa siirretään taseen edellisten kausien yli- /alijäämä –tilille. Edellisten vuosien ylijäämää on taseessa 2.445.521,26 euroa.

2.kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021.

3.vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Osastopäälliköt esittelivät hallintokuntansa tilinpäätöksen. Katri Toivonen saapui klo 18.30.

§ 9 Vuoden 2021 arviointikertomus

Tarkastuslautakunta 17.5.2022 § 8

8 § ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KuntaL 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta (KuntaL 121.5§).

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2021 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta vuodelta 2021.

Tilintarkastajan toimesta laadittu luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomuksen ja päätti antaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanhallitus antaa Kuntalainedellyttämän lausunnon 15.9.2021 mennessä.

Liite 3 Arviointikertomus 2021

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää tarkastuslautakunnan ehdotuksesta seuraavaa:

  • merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2021 tiedokseen.
  • velvoittaa kunnanhallituksen antamaan KuntaL 121.5 § mukaisen lausunnon 15.9.2022 mennessä arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tekninen johtaja poistui klo 19.30

Tiedoksi
Hallintokunnat

§ 10 Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kunnanvaltuustolle

Tarkastuslautakunta 17.5.2022 § 10

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt saapuneet sidonnaisuusilmoitukset kokouksissaan ja päättänyt niiden julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa.

Hallintosäännön 80 § mukaan tarkastuslautakunnan on annettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle hallintosäännön 80§ mukaisesti.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle hallintosäännön 80§ mukaisesti.

Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kunnan www.sivulla kohdassa päätöksenteko.

Liitteenä 4 ilmoitukset

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 11 Kauppakirjan hyväksyminen

Liite 5 kauppakirja

Edeltävä kohta
§ 101 Kauppakirjan hyväksyminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan ja myöntää kunnanjohtajalle oikeuden tehdä kauppakirjaan tarvittaessa pieniä teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Lisäksi kunnanvaltuusto päättää, että kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan lisätään 20.000 euroa maanhankintaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi
Asianosaiset, taloustoimisto

§ 12 Kauppakirjan hyväksyminen / Konepaja Ala-Katara Oy

Liite 6 kauppakirja

Edeltävä kohta
§ 103 Kauppakirjan hyväksyminen / Konepaja Ala-Katara Oy
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 6 olevan kauppakirjan ja myöntää kunnanjohtajalle oikeuden tehdä kauppakirjaan tarvittavia pieniä teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Esteellisyys
Severi Ala-Katara (Hallintol. § 28.1.)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Severi Ala-Katara poistui kokoukseta esteellisenä eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Tiedoksi
Asianosaiset, taloustoimisto

§ 13 Luottamustoimen päättyminen ja uudelleen täyttäminen

Edeltävä kohta
§ 80 Luottamustoimen päättyminen ja uudelleen täyttäminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että Tapani Riskun luottamustoimi katsotaan päättyneeksi kiintestötoimitusten uskotun miehen luottamustehtävässä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Kiinteistötoimitusten uskotun- miehen luottamustehtävään valittiin Jukka Tarsia jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi
Maanmittaustoimisto, palkkatoimisto

§ 14 Kuntalaisaloite / Ajantasalla oleva hallintosääntö on julkaistava Kihniön verkkosivuilla

Edeltävä kohta
§ 40 Kuntalaisaloite / Ajantasalla oleva hallintosääntö on julkaistava Kihniön verkkosivuilla
Päätösehdotus

Edellä annetun selvityksen perusteella kunnanvaltuusto toteaa, ettei aloite aiheuta enempää toimenpiteitä ja että, aloite voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 15 Kuntalaisaloite Pyhäniemen ja Kihniön keskustan välisen valaistun latuosuuden muuttaminen koiraladuksi / Kihniön koiraharrastajat ry. ja Kihniön matkailuyhdistys ry.

Kunnanhallitus on käsitellyt aloitteen 7.3.2022 § 41

Edeltävä kohta
§ 18 Kuntalaisaloite Pyhäniemen ja Kihniön keskustan välisen valaistun latuosuuden muuttaminen ko...
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että sivistyslautakunnan antaman selvityksen perusteella aloite voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 16 Selonteko vuoden 2021 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista

Edeltävä kohta
§ 54 Selonteko vuoden 2021 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi, että:

  • SDP:n valtuustoaloite kunnan nettisivujen päivityksestä ja perussuomalaisten valtuustoaloite matonpesupaikasta ovat valmistelussa ja siten keskeneräisiä.
  • kuntalaisaloite Vanhuksille asumispaikkoja sairaalaan on valmistelussa ja on siten keskeneräinen.
  • kuntalaisaloite: Pyhäniemen ja Kihniön keskustan välisen valaistun latuosuuden muuttaminen koiraladuksi voidaan todeta lopuunkäsitellyksi.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 17 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Valtuustolle tiedotettavat asiat voidaan kirjata tähän asiakohtaan.

  • Seuraava kunnanvaltuuston kokous 29.8.2022
Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee muut asiat tiedokseen.

Asian kokouskäsittely

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Keskustan valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen: Kokeilu maksuttomasta päivähoidosta.