Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 2021-2025

16.2.2022

#2428

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 2/2022
Kokouspäivä 16.2.2022
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 18:10
Kokouspaikka Puumila
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 16.2.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 17.2.2022 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Kuusela Rami ja Shemeikka Mika. Pöytäkirja tarkastetaan 16.2.2022 ja pidetään nähtävänä 17.2.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erja Silvennoinen ja Rami Kuusela.

§ 19 Lausuntopyyntö, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Takakangas-Pihlajaharju tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta
Esittelijä Oraluoma Tarmo

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa Parkanon alueelle suunniteltavasta Takakangas-Pihlajaharju tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma vaaditaan, kun voimaloiden lukumäärä ylittää 10 kappaletta ja kokonaisteho 45 MW. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja sen yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kaikkien tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Takakangas-Pihlajaharjun tuulipuiston suunnittelualue kattaa yhteensä noin 2269 hehtaarin suuruisen alueen sijoittuen noin 15 kilometriä Parkanon keskustan luoteispuolelle noin 8 km päähän Kihniön kunnan rajasta. YVA-menettelyssä tarkasteltavana on kaksi hankevaihtoa ja niin kutsuttu 0-vaihtoehto. Toteutusvaihtoehtoina tarkastellaan YVA-ohjelmavaiheessa VE1 on 14 voimalaa ja VE2 12 voimalan vaihtoehtoa. 0-vaihtoehdossa hanketta ei toteuteta. Sähkösiirron osalta tarkastellaan vain yhtä vaihtoehtoa. Sähkösiirto on tarkoitus toteuttaa noin 11 km pitkälläilmajohdolla hankealueelta kaakkoon Linnanjärven eteläpuolelle Fingridin verkkoon. Suunniteltujen voimaloiden korkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 8-10 MW/ voimala. Arviointiohjelma Ympäristövaikutusten arviointiohjelman tulee sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista vaihtoehtoista, kuvaus ympäristön nykytilasta, tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä sekä ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä sekä suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä.

Oheisaineistona:

Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma:
www.ymparisto.fi/ParkanonTakakangas-PihlajaharjuTu...

Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta

Päätösehdotus

Kihniön tekninen lautakunta lausuu Takakangas-Pihlajaharjun tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta; YVA-ohjelman sisältö seuraa sitä, mitä yllä mainitun mukaisesti arviointiohjelmassa tulee lain mukaan esittää. Hankkeella tulee olemaan niin positiivisia kuin negatiivisiakin vaikutuksia, riippuen siitä, mistä suunnasta asiaa arvioidaan. Alueella tai sen läheisyydessä on useampia mm. suojelualueita, arvokkaita geologisia muodostumia ja luonnon monimuotoisuuden ydinalue (luo)..Tuulipuiston rakentamisen vaikutukset näille alueille tulee arvioida kattavasti ja huolellisesti.

Tekninen lautakunta pyytää huomioimaa seuraavat asiat YVA-ohjelmassa.

Lähialueiden tuulivoimahankkeista Mäntyperän (3 tuulivoimalaa) tuulivoimahanke Kihniössä puuttuu YVA-ohjelmasta.

Lintuhavainnoista ei ole kattavaa pohjatietoa, joten seurantaryhmään tulisi lisätä Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys.

Kaavahankkeesta tiedottaminen on suunniteltu tehtävän lehti-ilmoitusten ja nettisivuilla olevien tiedotteiden kautta. Hankkeeseen liittyvät yleisötilaisuudet tulisi järjestää siten, että osallisilla on mahdollisuus tulla paikan päälle.

Asian kokouskäsittely

Timo Aho esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esteellisyys Timo Aho
Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Pirkanmaan ELY-keskus
§ 20 Lausuntopyyntö, Parkanon tekninen lautakunta; Takakangas-Pihlajaharju tuulivoimapuiston kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Esittelijä Oraluoma Tarmo

Parkanon Tekninen lautakunta pyytää lausuntoa Takakangas-Pihlajaharjun osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (MRL 9 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritetty maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä mm. seuraavasti: ” Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja

arviointimenettelystä.” Tarkoituksena on kertoa, miksi kaavaa laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa.

Takakangas-Pihlajaharjun osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on pääosin huomioitu MRL:n säännösten mukaiset asiat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee tiedottaa siten, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Yleisötilaisuudet tulee toteuttaa koronarajoitusten poistuttua, jolloin yleisö voi osallistua tapahtumaan paikan päällä, tämä turvaa kaikkien osallistumismahdollisuuden ja tiedon saannin.

Osallistumis-ja arviontisuunnitelman kohta 5.4 Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin puuttuu Kihniön puolelle sijoittuva Mäntyperän tuulivoimahanke, jossa hankkeen tavoitteena on rakentaa Kihniön Mäntyperän alueelle kolmen tuulivoimalaitoksen alue, jonka kokonaisteho olisi 24 MW. Näiden voimaloiden korkeus on 260 metriä ja yksikköteho 8 MW. Mäntyperä sijaitsee noin 9 km päässä Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoima-alueesta. Tämän yhteisvaikutus tulee tutkia kaavoituksen yhteydessä.

Oheisaineistona:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lausuntopyyntö

Kuulutus

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman esitetyssä muodossa, mutta pyytää hankeeseen ryhtyvää huomioimaan esitetyt havainnot ja lisäämään ne osallistumis -ja arviointisuunnitelmaan.

Asian kokouskäsittely

Timo Aho esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esteellisyys Timo Aho
Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Parkanon tekninen lautakunta
§ 21 Metsästysmajan kokoontumistilahakemus
Esittelijä Oraluoma Tarmo

Nerkoon Metsästäjät hakee metsästysmajan (PRT 103963264N) salitilaa ja viereisen vanhan metsästysmajan tupaa kokoontumistilaksi. Nerkoon Metsästäjät on toimittanut hakemukset ja pohjapiirustukset tiloista.

YMA 1007/2017 §20 mukaan kokoontumistila on oltava sen käyttötapa huomioon ottaen tarkoituksenmukaisesti suunniteltu ja rakennettu. Kokoontumistilassa samanaikaisesti oleskelevien henkilöiden aiottu enimmäismäärä muodostuu kokoontumistilan yhteenlasketusta henkilömäärästä. Tilan ominaisuuksille asetettavat vaatimukset määräytyvät aiotun henkilömäärän mukaan. Kokoontumistilan enimmäishenkilömäärä on laskettava eri huonetilojen ominaisuuksien mukaan siten, että kiintein istuimin varustetussa huonetilassa henkilömäärä määräytyy istuinpaikkojen lukumäärän mukaan. Myös huonetilan, jossa ei ole kiinteitä istuimia, mutta tilan kalustus on esitetty hyväksyttävissä suunnitelmissa, enimmäismäärä määräytyy istuinpaikkojen määrän mukaisesti. Huonetilojen, joissa ei ole kiinteitä istuimia eikä esitetty kalustusta, henkilömääräksi on laskettava kaksi henkilöä neliömetriä kohden. Laskettaessa henkilömäärää huonealan neliömetriä kohden, ei mukaan lueta vaatesäilytys-,keittiö-, peseytymis, -wc- ja varastotilaa.

Kyseisessä hakemuksessa henkilömääräksi on haettu vähintään150 henkilöä salitilaan, kun kalusteet eivät ole paikoillaan. Kun kalusteet ovat paikoillaan salitilan henkilömäärä on istuin paikkojen lukumäärä 82 henkilöä.

Uloskäytävien vähimmäismäärä on laskettava uloskäytävän kautta poistuvien henkilöiden lukumäärän perusteella. Poistumisalueen henkilömäärä voidaan jakaa eri uloskäytävien osalle ja uloskäytävien leveydetlasketaan yhteen. Henkilömääränä on käytettävä suurinta poistumisalueelle suunniteltua henkilömäärää. Jos samaan uloskäytävään liittyy useita poistumisalueita, uloskäytävän leveys on mitoitettava henkilömäärältään suurimman poistumisalueen mukaan. Uloskäytävän leveyden on oltava vähintään 1200 mm ja korkeuden 2100 mm. Poistumisalueella, jonka henkilömäärä on enintään 60 henkilöä, voi toinen uloskäytävä olla vähintään 900 mm. Henkilömäärän ollessa yli 120 uloskäytävien yhteenlaskettu vähimmäisleveys lasketaan lisäämällä 1200 mm 400 mm kutakin seuraavaa 60 henkilöä kohden.

Uloskäytävään johtavan sisäisen käytävän leveys määrätään kuten uloskäytävän leveys käytävää kulkevan henkilömäärän mukaan (35§).

Kyseisestä salista johtaa useita uloskäyntejä. Suoraan salitilasta johtaa ovi 10x21 ulos. Eteisen kautta uloskäynnille on matkaa noin 8 metriä ja uloskäynnin leveys on 14x21. Lisäksi salista pääsee poistumaan keittiön ja pukuhuoneen kautta, joista molemmista johtaa uloskäynnit 10x21. Myös kyseisiin tiloihin johtavat ovet ovat kooltaan 10x21. Jokaiselle uloskäynnille matka on alle 30 metriä.

YMA 1007/2017 mukaan tilalle voidaan kalusteiden ollessa pois tilasta laskea neliöiden 102 m2 mukaan 2 henkilöä/m2. Tällöin henkilöitä voisi tilassa oleskella 200 kappaletta yhtä aikaisesti. Poistumisreittien ovileveyksien yhteenlaskettu vähimmäisleveys tulee tässä tapauksessa olla vähintään 2400 mm+ 400mm+ 400mm= 3200 mm. Tilan poistumisreittien ovileveyksien yhteenlaskettu leveys on 4400 mm, joten poistumismäärä ja leveydet riittävät kyseiselle henkilömäärälle. Kalusteiden ollessa paikollaan henkilömäärä on kalustuksen istuinpaikkojen määrä.

Rakennuksen toisessa kerroksessa on huonetila, jossa on mahdollista majoittua. Tämän tilan osalta majoittumisessa tulee noudattaa ohjetta tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa. Tilapäismajoituksella tarkoitetaan lyhytaikaista majoittumista tiloissa, joita ei ole hyväksytty voimassa olevassa rakennusluvassa yöpymis-tai majoituskäyttöön.

Oheisena palotarkastajan lausunto 5 296.


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokoontumistilan käyttöön esitettyjen suunnitelmien perusteella. Kokoontumistilassa voi yhtäaikaisesti oleskella 200 henkilöä kalusteiden ollessa poistettuna tilasta. Kalusteiden ollessa paikoillaan tilan henkilömäärä on yhtä kuin istuinpaikkojen määrä, ei kuitenkaan yli 200 henkilöä. Kokoontumistilassa tulee noudattaa palotarkastajan lausunnon määräyksiä ja ohjeita.

Toisen kerroksen huonetilan käyttämisessä majoitukseen tulee noudattaa ohjetta Tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa (liitteenä). Tilaa ei varsinaisessa rakennusluvassa ole hyväksytty majoitus-ja yöpymiskäyttöön. Tilapäismajoitukseen soveltuvat tilat ja niiden henkilömäärä voidaan määritellä palotarkastuksen yhteydessä. Kohteessa tulee suorittaa erityinen palotarkastus ja tämän jälkeen rakennustarkastajan lopputarkastus ennen tilojen ottamista kokoontumistila- ja majoitus-ja yöpymiskäyttöön.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Nerkoon Metsästäjät ry.
§ 22 Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta
Esittelijä Oraluoma Tarmo

Riikonen Group Oy (os. Teollisuustie 14 Kihniö) on 10.2.2022 jättänyt Kihniön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisen ilmoituksen koeluontoisesta toiminnasta. Koeluontoinen toiminta koskee kierrätysprosessin kehittämistä turvekoneiden romuttamisessa.

Ilmoituksen mukaan Riikonen Group Oy kuuluu samaan Tampereen Ko-nepajat Oy –konserniin johtavan turvekonevalmistajan Peatmax Oy:n kanssa. Siten tehtaalla on laaja kokemus laitevalmistuksesta, laitteiden peruskunnostuksesta ja käytöstä poistosta.

Koeluontoinen toiminta koskee turvekoneiden romutusta. Valtioneuvoston asetus turvekoneiden romutuspalkkiosta (27.1.2022) edellyttää, että turvekoneiden romutuksesta vastaavalla yrityksellä tulee olla ympäristölupa tai vastaava toimintaan. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksesta yhtiö on päätynyt tekemään romutuksesta ilmoituksen koeluontoisesta toiminnasta ympäristönsuojelulain 119 § mukaisesti. Ilmoitus koeluontoi-sesta toiminnasta tulee tehdä 30 vuorokautta ennen toimintaa.

Koeluontoinen toiminta käsittää turvekoneiden romutusta enimmillään 30 päivän ajan. Toiminnan tarkoituksena on pilotoida korkean kierrätysas-teen energiatehokasta käytettyjen koneiden jälkikäsittelyä. Koetoiminnan seurauksena yhtiön kyky kasvaa myös muiden työkoneiden ja laitteiden ympäristöystävällisen kierrätyksen osaajana.

Ilmoituksen mukaan toiminta ei aiheuta erityisiä päästöjä eikä vaikuta ympäristöön normaalista tuotannosta poikkeavalla tavalla. Toiminta ei edellytä myöskään poikkeavia suojelutoimia.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Riikonen Group Oy:n ilmoituksen koeluontoisesta toiminnasta seuraavin ehdoin:

1. Koeluontoinen toiminta koskee turvekoneiden romutusta. Koeluontoisesta toiminnasta syntyvät jätteet tulee ensisijaisesti valmistella uudelleenkäyttöä varten ja toissijaisesti kierrättää tai hyödyntää muulla tavoin.

2. Vaarallisia jätteitä sisältävät koneet ja laiteet tulee purkaa tiloissa, missä vaarallisten jätteiden pääsy viemäriin tai maaperään on estetty tiiviillä alustalla/pinnoitteella ja öljynerotuskaivolla.

3. Vaaralliset jätteet tulee varastoida katetussa tilassa tiiviillä alustalla ja ne tulee pakata ja merkitä asianmukaisesti. Nestemäiset vaaralliset jätteet tulee varastoida reunakorokkeellisessa tilassa.

4. Hyödynnettäväksi ja loppukäsittelyyn menevät jätteet saa luovuttaa vain sellaisille vastaanottajalle, joilla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä.

5. Koeluontoisen toiminnan aikana romutetuista koneista tulee pitää kirjaa, joka tulee pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle. Kirjanpidosta tulee ilmetä ainakin tiedot romutetuista turvekoneista, romutuksen tuloksena syntyvistä jätejakeista ja jätemääristä, jätteiden toimittamisesta hyötykäyttöön tai loppukäsittelyyn sekä koeluontoisesta toiminnasta saadut kehitystiedot kierrätyksen osalta.

Päätöksen perustelut

Koeluontoinen toiminta voidaan hyväksyä, koska toiminta ei poikkea oleellisesti konepajan normaalista toiminnasta eikä erityisiä ympäristövaikutuksia aiheudu. Koeluontoinen toiminta on tarpeen koneiden kierrätyksen kehittämiseksi.

Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 85, 119, 122, 190 §

Jätelaki (646/2011) 8, 16, 17, 118 §

Tekninen lautakunta 12.3.2018

Asian kokouskäsittely

Koeluintoisen toiminnan aloituspäivä on 12.3.2022 ja kesto 30 päivää.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Riikonen Group Oy / Juhani Lehti
§ 23 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat
Esittelijä Oraluoma Tarmo
 • Investointien tilanne
  - Koivikon rivitalo valmistumassa
  - Ojaniemen alue; skeittiparkin rakennusmateriaalin valinta ja tarjouspyyntöjen lähettäminen, kaukalon pohjan työt jatkuvat keväällä
  - Koivikon alueen asemakaavan muutos valmis; Teollisuustien rakentamista aloiteltava, pururadan sähkökaapeleiden kaivu maahan
  - Keskusteltiin teknisen toimen tilasta ja tehtävistä
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 24 Muut asiat
Esittelijä Oraluoma Tarmo
 • Saapuneet kirjeet
  - Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa. Luvan haltija Tuomo Vainio, Hämeenlinna.
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Wiinamäki Petteri Puheenjohtaja
Sillanpää Niina Varapuheenjohtaja
Oraluoma Tarmo Käyttäjätunnus on suljettu. Esittelijä
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Kuusela Rami Käyttäjätunnus on suljettu. Tarkastajat
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Aho Timo Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Kivioja Antti Osallistujat
Kuusela Rami Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Vierre Ulla Osallistujat