Kunnanvaltuusto

Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
Varapuheenjohtaja
Kärkelä Pilvi
2. Varapuheenjohtaja
Toivonen Katri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Koivistoinen Hannu, Mäkipää Lea
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Hellgren Jussi, Jokioja Tiina, Koivisto Juha, Koivistoinen Hannu, Korkiakoski Mika, Mäkinen Heikki, Mäkipää Lea, Markkola Juha-Matti, Niemi Marjo, Pusa Leila, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Varajäsenet
Annala Hanna, Haapamäki Arsi, Koskinen Jari, Kuusela Satu, Kuusisto Kosti, Laitala Sirkka, Leinonen-Jokioja Sami, Nevanperä Mikko, Niemenmaa Nina, Oksanen Silja, Rahkola Jaana, Törmä Noora
Muu osallistujat
Leino Lotta, Liukku Petri, Myllyniemi Tuula, Shemeikka Olivia, Sillanpää Matti, Törmä Marita
Kokousnumero
2 / 2021
Kokouspäivä
21.6.2021
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
19:00
Kokouspaikka
Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 21.6.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 22.6.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on toimitettu 16.6.2021. Kokouskutsu on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.
Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 20 valtuutettua ja 1 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Hannu Koivistoinen ja Lea Mäkipää. Pöytäkirja tarkastetaan 21.6.2021 ja pidetään nähtävänä 22.6.2021 kunnan tietoverkossa ja kunnanvirastolla klo 12-15.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Koivistoinen ja Lea Mäkipää.

§ 15 Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tarkastuslautakunta 18.5.2021 § 7

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUS TILIVELVOLLISILLE

KuntaL 125 §.n tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastaja esittelee vuoden 2020 tilintarkastuskertomuksen kokouksessa.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2020.

Päätös: Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2020.

Liite 1 tilinpäätös 2020, Liite 2 tilintarkastuskertomus 2020

Edeltävä kohta
§ 51 Tilinpäätös 2020
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää tilikauden 2.751.082,68 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. tuloutetaan tehdyt poistoerot 280.669,24 euroa.

2. tilikauden ylijäämä 3.031.751,92 euroa siirretään taseen edellisten kausien yli- /alijäämä –tilille. Edellisten vuosien ylijäämää on taseessa 1.824.755,40 euroa.

3.kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020.

4.vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Osastopäälliköt esittelivät asiantuntijoina hallintokuntansa tilipäätöksen.

§ 16 Vuoden 2020 arviointikertomus

Tarkastuslautakunta 18.5.2021 § 8

ARVIOINTIKERTOMUS 2020

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta (KunL 121.5§).

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2020 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta vuodelta 2020.

Tilintarkastajan toimesta laadittu luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. (Kuntal. 121 §). Vaikka arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä, se on syytä käsitellä tilintarkastuskertomuksesta erillisenä asiana.

Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa Kuntal. 121.5 §: mukaisen lausunnon 15.9.2021 mennessä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. (Kuntal. 121 §). Vaikka arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä, se on syytä käsitellä tilintarkastuskertomuksesta erillisenä asiana.

Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5 §:n mukaisen lausunnon 15.9.2020 mennessä.

Liite 3 Arviointikertomus 2020

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää tarkastuslautakunnan ehdotuksesta seuraavaa:

  • merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedokseen.
  • velvoittaa kunnanhallituksen antamaan KuntaL 121.5 § mukaisen lausunnon 15.9.2021 mennessä arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin.
Päätöksen lisätiedot
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Hallintokunnat

§ 17 Muutokset hallintosääntöön

Liite 4 muutosehdotukset, Liite 5 valtuustoryhmien esitys

Edeltävä kohta
§ 109 Muutokset hallintosääntöön
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää liitteen 5 mukaisesti, että kokouspalkkiota korotetaan 45 eurosta 50 euroon ja, että vuosipalkkioita korotetaan 10 % pyöristäen lähimpään euromäärään. Lisäksi päätetään, että myös kunnanhallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin kunnanvaltuuston varapuheenjohtajalle.

Hallintosäännön § 67 viimeinen lause muutetaan muotoon "Määräraha ja tuloarvio otetaan talousarvioon nettomääräisenä."

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi
palkkatoimisto

§ 18 Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kunnanvaltuustolle

Tarkastuslautakunta 18.5.2021 § 10

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt saapuneet sidonnaisuusilmoitukset kokouksissaan ja päättänyt niiden julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa.

Hallintosäännön 80 § mukaan tarkastuslautakunnan on annettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle hallintosäännön 80§ mukaisesti.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle hallintosäännön 80§ mukaisesti.

Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kunnan www.sivulla kohdassa päätöksenteko.

Liitteenä 6 ilmoitukset ja muutosilmoitukset

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 19 Kuntavaalien 2021 tulos

Kuntavaalien 2021 tulos

Keskusvaalilautakunta on 16.6.2021 kokouksessaan vahvistanut Kihniön kuntavaalien tuloksen.

Vaalilain 95 §:n mukaan:

"Kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen 3. päivänä vaalipäivän jälkeen viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan.

Kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä:

1) julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi;

2) annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi; sekä

3) annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen määräämällä tavalla."

Kuulutus vaalin tuloksesta on nähtävänä kunnan sähköisellä ilmoitustaululla sekä julkaistaan Ylä-Satakunta lehdessä.

Liitteenä 7 valitut ja varavaltuutetut vertausluvuittain.


Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen kuntavaalin 2021 tuloksen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 20 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Valtuustolle tiedotettavat asiat voidaan kirjata tähän asiakohtaan.

Päätösehdotus

Merkitään muut asiat tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Valtuuston puheenjohtaja kiitti kuluneesta valtuustokaudesta luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Lisäksi muisteltiin valtuustokauden merkittäviä päätöksiä sekä valtuustosta poisjäävien luottamushenkilöhistoriaa ja muistettiin heitä ruusuin.

Keskusteltiin soteuudistuksesta.

Merkiittiin tiedoksi uuden valtuuston kokousaika 23.8.2021