Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto

3.3.2021

#1570

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1 / 2021
Kokouspäivä 3.3.2021
Kokouksen alkuaika 14:00
Kokouksen päättymisaika 15:15
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 3.3.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 4.3.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat. Opiskelija Tiina Törmä oli tutustumassa vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan 3.3.2021 ja pidetään nähtävänä 4.3.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marita Välimäki ja Nina Niemenmaa.

§ 3 Vanhus- ja vammaisneuvoston lausunto Pirkanmaan alueelliseen hyvinvointikertomukseen ja painopistealueisiin
Muut osallistujat Perälä Anne

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus- ja suunnitelma 2021–2024 linjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet vuosille 2021-2024. Sen toimeenpano käynnistyy kesällä 2021. Valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvien hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyttyä asiakirjaan tehdään tarvittavat päivitykset. Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on keskeinen työväline Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen suunnitelman toimeenpanossa väestötason hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi. Alueellinen hyvinvointikertomus ja – suunnitelma on laadittu yhdessä kuntien, sairaanhoitopiirin ja eri sidosryhmien kanssa.

Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation tavoite Pirkanmaalla on väestötasolla hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja siten vaikuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitykseen. Positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan yhdensuuntaisia ja eri toimijoiden yhteistyössä toteuttamia toimenpiteitä alueellisella tasolla, kunnissa ja Pirkanmaan erikoissairaanhoidossa. Järjestöillä on tärkeä rooli asiakas- ja tutkimusnäkökulman nostajana.

Kunnat laativat valtuustokausittain omat laajat hyvinvointikertomuksensa , jotka perustuvat kunnan oman väestön hyvinvointi- ja terveystietoihin. Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024:n valmisteluprosessin aikana on välivaiheiden valmistuttua niiden tiedot välitetty hyödynnettäväksi kunnan hyvinvointityössä Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkoston kautta. Alueellisen hyvinvointikertomus ja -suunnitelman toimeenpanosuunnitelmassa on ehdotukset, miten alueellisten kaikkia kuntia koskevien painopisteiden ja niiden tavoitteiden toimeenpanoa voi toteuttaa kunnissa. Kunnan hyvinvointityö koskee kaikkia toimialoja, joten asiakirjasta toivotaan laajaa keskustelua eri toimielimissä.

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024 päivitetään lausuntojen saavuttua, jonka jälkeen sen käsittelee ja hyväksyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri pyyttä jakelussa mainittuja kuntia ja muita tahoja antamaan lausuntonsa Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024:sta. Lausuntoa pyydetään erityisesti asiakirjan luvussa 4.3. esitetyn toimeenpanosuunnitelman sisällöstä.

Lausunto pyydetään toimittamaan 26.3.2021 mennessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kirjaamoon kirjaamo@pshp.fi

Kihniön kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto antaa lausunnon kunnanhallitukselle.

Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä alustaa asiaa

Liite 1 Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus

Päätösehdotus

Kihniön Vanhus- ja vammaisneuvosto antaa lausunnon:

Ehdotus Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja suunnitelmasta on laaja ja pienen kunnan näkökulmasta haasteellinen sinänsä toteuttaa. Kunnan oman suunnitelman laatimiseen löytyy kuitenkin ajatuksia, joita voidaan käyttää suunnittelun apuna.

Kihniön vanhus- ja vammaisneuvosto pitää tärkeänä painopisteenä Elintavoilla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja tavoitteena ikääntyneiden toimintakykyä parantavan toiminnan kehittämisen.

Osallisuutta ja vaikuttamista tulisi laajentaa lisäämällä kunnan hyvinvointityöryhmään sekä vanhus- ja vammaisneuvoston että nuorisovaltuuston edustajat.

Digitaaliset (sähköiset) palvelut lisääntyvät nopeasti. Monille ikääntyneille kynnys niiden käyttämiseen on korkea. Lähituen ja koulutuksen saaminen sähköisten palveluiden käytössä ja käyttöönotossa korostuu seuraavalla suunnittelukaudella.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 4 Muut asiat

- 22.4. alustavasti sovittu Ikäihmisten liikenneturvallisuusluento Puumilaan

-Muut esilletulevat asiat

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi mahdolliset muutokset.

Päätöksen lisätiedot

Päätettiin siirtää liikenneturvallisuusluento syyskuulle, esitetään päiväksi 23.9.21

Pidetään seuraava kokous toukokuussa, jolloin arvioidaan loppuvuoden toiminnan mahdollisuuksia.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Kärkelä Pilvi Puheenjohtaja
Niemenmaa Nina Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Niemenmaa Nina Tarkastajat
Välimäki Marita Tarkastajat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Myllyniemi Tuula Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Nieminen Kirsti Osallistujat
Välimäki Erkki Osallistujat
Välimäki Marita Osallistujat
Perälä Anne Muu osallistujat
Hyvinvointikoordinaattori
Törmä Tiina Muu osallistujat
Opiskelija