Kunnanvaltuusto

Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
Varapuheenjohtaja
Kärkelä Pilvi
2. Varapuheenjohtaja
Toivonen Katri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Markkola Juha-Matti
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Hellgren Jussi, Jokioja Tiina, Koivisto Juha, Koivistoinen Hannu, Korkiakoski Mika, Mäkinen Heikki, Mäkipää Lea, Markkola Juha-Matti, Niemi Marjo, Pusa Leila, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Varajäsenet
Annala Hanna, Haapamäki Arsi, Koskinen Jari, Kuusela Satu, Kuusisto Kosti, Laitala Sirkka, Leinonen-Jokioja Sami, Nevanperä Mikko, Niemenmaa Nina, Oksanen Silja, Rahkola Jaana, Törmä Noora
Muu osallistujat
Liukku Petri, Myllyniemi Tuula, Sillanpää Matti, Törmä Marita, Yli-Lankoski Jemina
Kokousnumero
5 /2020
Kokouspäivä
7.12.2020
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
19:55
Kokouspaikka
Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 7.12.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 8.12.2020
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on toimitettu 2.12.2020. Kokouskutsu on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.
Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 19 valtuutettua ja 1 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 37 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Hannu Tiainen ja Juha-Matti Markkola. Pöytäkirja tarkastetaan 7.12.2020 ja pidetään nähtävänä 8.12.2020 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Tiainen ja Juha-Matti Markkola.

§ 38 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.9.2020 mukaan

Liitteenä 1 hallintokuntien osavuosikatsaukset. Osastopäälliköt esittelevät asiaa.

Edeltävä kohta
§ 164 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.9.2020 mukaan
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee liitteen 1 mukaiset osavuosikatsaukset tietoon saatetuksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Asiantuntijoina kuultiin osastopäälliköitä.

§ 39 Määrärahamuutokset vuoden 2020 talousarvioon

Edeltävä kohta
§ 166 Määrärahamuutokset vuoden 2020 talousarvioon
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että esitetyille tulosalueille ja investointeihin tehdään seuraavat muutokset:

Kunnanhallitus

Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueelle kustannuspaikka Sote -ulkoitus varataan lisämäärärahaa 70.000 euroa.

Verotuksen kustannuksiin varataan lisämäärärahaa 500 euroa kustannuspaikalle Maksuosuudet valtiolle / verotus.

Lisäykset investointeihin

  • paineviemärin saneeraukseen Sulkuejärven rannalla 46.000 euroa
  • Liikuntareitin ja Käskyvuoren alueen kunnostushankkeeseen 10 000 euroa
  • Pyhäniemen kehittämishankkeeseen 10 000 euroa
  • Suutarinpihan SVOP-sijoitus 103.300 euroa
  • Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:n pääoma ja SVOP-sijoitus 875.000 euroa
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi
Taloustoimisto, hallintokunnat

§ 40 Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman hyväksyminen

Liitteenä 2 talousarvio ja taloussuunitelma. Osastopäälliköt esittelevät hallintokuntansa ehdotukset.

Edeltävä kohta
§ 165 Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman hyväksyminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 2 mukaisen talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.

Päätöksen lisätiedot

Keskustelun aikana valtuutettu Hellgrén esitti, että teknisen lautakunnan talousarvioon sisältyvä "vanhan kansankoulun" purkurahan 40.000 e käyttötarkoitukseksi joko purkutyöhön tai koulun säilyttämiseksi aloitettavan hankkeen omarahoitusosuudeksi. Valtuutettu Tiainen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi nimenhuutoäänestyksen Kunnanhallituksen ehdotus JAA ja Hellgrénin äänestys EI. Äänestyksessä annettiin 17 JAA ääntä ja kaksi EI ääntä. Kaksi valtuutettua oli poissa äänestyksestä. Äänestyksen perusteella todettiin hallituksen esityksen päätösehdotuksen tulleen asian päätökseksi. Valtuutetut Tiainen ja Hellgrén jättivät eriävän mielipiteen. Liitetään pöytäkirjaan. Osastopäälliköt esittelivät hallinnonalansa ehdotukset. Kunnanjohtaja esitti yleiskatsauksen talousarvioon. Päätösehdostus hyväksyttiin.

§ 41 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän varajäsenten täydentäminen

Edeltävä kohta
§ 171 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän varajäsenten täydentäminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määrämään kristillisdemokraattien valtuustoryhmään kolmannen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Vaalituloksen perusteella kolmas varajäsen on Saija Pystykoski.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 42 Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille

Edeltävä kohta
§ 170 Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että se vastaanottaa Raahen kaupunginvaltuuston esittämän haasteen koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja pois kitkemiseksi sekä kutsuu tähän mukaan kaikki kihniöläiset.

Lisäksi Kihniön kunnanvaltuusto kiittää Raahen kaupunginvaltuustoa saamastaan haasteesta ja toivottaa asialle hyvää menestystä.

Päätöksen lisätiedot

Keskustelun aikana Keskustan valtuustoryhmä esitti asiaan toivomuspontena seuraavaa:

Esitämme, että koulussa varattaisiin viikkotasolla yksi tunti vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen kehittämiseen. Vuorovaikutustaitoja nostettaisiin esiin suunnitellusti niin, että henkilöstön työaikaa olisi siihen varattu. Toteutus voisi tapahtua projektiluontoisesti läpi oppiaineiden.

Ponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin oheisella lisäyksellä.

Tiedoksi
Raahen kaupunki

§ 43 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Valtuustolle tiedotettavat asiat voidaan kirjata tähän asiakohtaan.

Päätösehdotus

Käydään mahdollisista muista asioista keskustelu ja merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.