Kunnanvaltuusto

Puheenjohtaja
Kärkelä Pilvi
Varapuheenjohtaja
Kärkelä Pilvi
2. Varapuheenjohtaja
Toivonen Katri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Toivonen Katri
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Hellgren Jussi, Jokioja Tiina, Koivisto Juha, Koivistoinen Hannu, Korkiakoski Mika, Mäkinen Heikki, Mäkipää Lea, Markkola Juha-Matti, Niemi Marjo, Pusa Leila, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Varajäsenet
Annala Hanna, Haapamäki Arsi, Koskinen Jari, Kuusela Satu, Kuusisto Kosti, Laitala Sirkka, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula, Nevanperä Mikko, Niemenmaa Nina, Oksanen Silja, Rahkola Jaana, Törmä Noora
Muu osallistujat
Liukku Petri, Sillanpää Matti, Tuominen Juha, Yli-Lankoski Jemina
Kokousnumero
4/2020
Kokouspäivä
19.11.2020
Kokouksen alkuaika
18:00
Kokouksen päättymisaika
18:50
Kokouspaikka
Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 19.11.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 20.11.2020
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on toimitettu 13.11.2020. Kokouskutsu on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.
Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 16 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Katri Toivonen ja Mika Korkiakoski. Pöytäkirja tarkastetaan 19.11.2020 ja pidetään nähtävänä 20.11.2020 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katri Toivonen ja Jari Alkkiomäki.

§ 31 Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:n perustaminen

Liite 1 liiketoiminnan kauppakirja, jonka liitteet 1.1 AFRY, yhtiöittämisselvitys, 1.2. siirtyvän omaisuuden luettelo, 1.3. perustamislainan velkakirja, 1.4. sopimus pääomasijoituksesta, 1.5. siirtyvät sopimukset. Liite 2 perustamissopimus, jonka liitteet 2.1. selvitys apporttiomaisuudesta 2.2. yhtiöjärjestys.

Edeltävä kohta
§ 151 Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:n perustaminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että

  • Kihniön kunta perustaa tytäryhteisön nimeltään Kihniön Vesi ja Lämpö Oy, ja merkitsee kaikki sen osakkeet.
  • se hyväksyy esitetyn yhtiöjärjestyksen sekä perustamissopimuksen sekä hyväksyy
  • Kihniön kunnan ja perustettavan tytäryhtiön Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:n välisen liiketoiminnan kauppakirjan sekä kaupan rahoittamiseksi sovitun perustamislainan velkakirjan ja pääomasijoitussopimuksen.
  • kunta myöntää yhtiölle viideksi vuodeksi 60 000 euron kassalainan. Korkona käytetään 12 kk euribor viitekorkoa, miinusmerkkistä korkoa ei huomioida. Lainasta laaditaan erillinen velkakirja.
  • kunnanjohtajalle myönnetään oikeus tehdä asiakirjoihin pieniä teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia.
Esteellisyys
Koivistoinen Hannu, Niemi Marjo (perustettavan yhtiön hallituksen jäsen ja varajäsen)
Päätöksen lisätiedot

Hannu Koivistoinen ja Marjo Niemi esittivät esteellisyytensä käsiteltävvään asiaan ja poistuivat esteellisenä, eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Keskustelun aikana Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti pohjaehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen. Ehdotus raukesi kannattamattomana. Valtuutettu Alkkiomäki toimitti esityksen kirjallisena ja jätti eriävän mielipiteen (liitetään pöytäirjaan). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi.

Asiantuntijana tämän asian ajan oli Juha Tuominen klo 18.05-18.25

§ 32 Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos

Liite 3 perussopimus ja oheismateriaalina perussopimusluonnos mihin on tehty muutokset.

Edeltävä kohta
§ 152 Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 3 olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 33 Asemakaavan muutosehdotus tiloilla Taide-Tanhua ja Sarkamaa

Liite 4 kaavaselostus ja kaavakartta

Edeltävä kohta
§ 154 Asemakaavan muutos tiloilla Taide-Tanhua ja Sarkamaa
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavamuutosehdotuksen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi
Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy

§ 34 Talousarvio- ja taloussuunnitelma-asetelman hyväksyminen

Liite 5 Talousarvio- ja taloussuunnitelma-asetelma

Edeltävä kohta
§ 134 Talousarvio- ja taloussuunnitelma-asetelman hyväksyminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että talousarvio- ja taloussuunnitelma-asetelma hyväksytään liitteen 5 mukaisena.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 35 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Valtuustolle tiedotettavat asiat voidaan kirjata tähän asiakohtaan.

Päätösehdotus

Käydään mahdollisista muista asioista keskustelu ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Merkitään tiedoksi, että Kihniön kunnalle on myönnetty kuntien harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 260.000 euroa vuodelle 2020.