Kunnanvaltuusto

Puheenjohtaja
Kärkelä Pilvi
Varapuheenjohtaja
Kärkelä Pilvi
2. Varapuheenjohtaja
Toivonen Katri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Niemi Marjo, Pusa Leila
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Hellgren Jussi, Jokioja Tiina, Koivisto Juha, Koivistoinen Hannu, Korkiakoski Mika, Mäkinen Heikki, Mäkipää Lea, Markkola Juha-Matti, Niemi Marjo, Pusa Leila, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Soininen Kalle, Törmä Leila, Wiinamäki Petteri
Varajäsenet
Annala Hanna, Haapamäki Arsi, Koskinen Jari, Kuusela Satu, Kuusisto Kosti, Laitala Sirkka, Leinonen-Jokioja Sami, Nevanperä Mikko, Niemenmaa Nina, Oksanen Silja, Rahkola Jaana, Törmä Noora
Muu osallistujat
Liukku Petri, Myllyniemi Tuula, Perälä Anne, Sillanpää Matti
Kokousnumero
3/2020
Kokouspäivä
11.11.2020
Kokouksen alkuaika
18:00
Kokouksen päättymisaika
19:10
Kokouspaikka
Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 11.11.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 12.11.2020
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on lähetetty 4.11.2020. Kokouskutsu on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.
Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 17 valtuutettua ja 3 varavaltuutettu. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtajana tässä kokouksessa toimii valtuuston 1. varapuheenjohtaja valtuuston suostumuksella.

§ 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Leila Pusa ja Marjo Niemi. Pöytäkirja tarkastetaan 11.11.2020 ja pidetään nähtävänä 12.11.2020- kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 19 Hyvinvointiraportti 2019

Liite 1 Hyyvinvointiraportti 2019

Edeltävä kohta
§ 106 Hyvinvointiraportti 2019
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että se merkitsee liitteenä 1 olevan hyvinvointiraportin 2019 tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Hyvinvointikoordinaattori esitteli asiaa kokouksessa klo 17.05 - 17.20.

§ 20 Lausunnot tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa

Tarkastuslautakunta 8.9.2020

6 § HALLITUKSEN SELVITYS VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUKSEN AIHEUTTAMISTA TOIMENPITEISTÄ

Kunnanhallituksen tulee KuntaL 121.5§ mukaisesti antaa kunnanvaltuustolle lausunto vuoden 2019 arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Kunnanvaltuusto on käsitellyt vuoden 2019 arviointikertomuksen kokouksessaan 15.6.2020. Kunnanvaltuusto on tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti edellyttänyt, että kunnanhallitus antaa selvityksen arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä 1.9.2020 mennessä.

Selvitys toimitetaan kirjallisena tarkastuslautakunnan jäsenille ennen kokousta. Selvityksen sisältöä esitellään päätöksen 5§ yhteydessä.

Ehdotus:Tarkastuslautakunta käsittelee kunnanhallituksen antaman selvityksen ja päättää sen antamisesta kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:Tarkastuslautakunta käsitteli kunnanhallituksen antaman selvityksen toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vuoden 2019 arviointikertomuksen havaintojen johdosta.

Kunnanhallituksen antama selvitys annetaan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Edeltävä kohta
§ 93 Lausunnot tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa
Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan esitys:

Kunnanvaltuusto käsittelee ja merkitsee tiedoksi kunnnahallituksen antaman selvityksen vuoden 2019 arviointikertomuksessa esille tuoduista havainnoista.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 21 Kiinteistöjen vaihtokirjan hyväksyminen / teollisuusalue / Koskela

Liite 2 kiinteistöjen vaihtokirja

Edeltävä kohta
§ 136 Kiinteistöjen vaihtokirjan hyväksyminen / teollisuusalue / Koskela
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättä hyväksyä liitteenä 2 olevan kiinteistöjen vaihtokirjan.

Lisäksi kunnanvaltuusto päättää, että kunnanjohtajalle myönnetään oikeus tehdä kauppakirjaan pieniä teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia.

Esteellisyys
Ala-Katara Severi (Hallintolaki 28.1.)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Severi Ala-Katara poistui esteellisenä kokouksesta, eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa.

Tiedoksi
Asianosaiset, taloustoimisto

§ 22 Elena Uusitalon eronpyyntö luottamustoimesta ja vapautuvan luottamustoimen täyttäminen

Edeltävä kohta
§ 96 Elena Uusitalon eronpyyntö luottamustoimista ja vapautuvien luottamustoimien täyttäminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päätää, että:

  • Elena Uusitalolle myönnetään ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  • Valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kyykystä-ylös yhteislistan varavaltuutetuksi Taina Hollon.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin Taina Hollo. Valtuuston puheenjohtaja kutsui Kyykystä-ylös yhteislistan varavaltuutetuksi Taina Hollon.

Tiedoksi
Valitut, taloustoimisto

§ 23 Jukka Uusitalon eronpyyntö luottamustoimesta ja vapautuvien luottamustoimien täyttäminen

Edeltävä kohta
§ 97 Jukka Uusitalon eronpyyntö luottamustoimista ja vapautuvien luottamustoimien täyttäminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että:

  • Jukka Uusitalolle myönnetään ero tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä
  • kiinteistötoimitusten uskotun miehen luottamustoimesta ja hänen tilalleen valitaan uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Tarkastuslautakunnan varajäseneksi ja kiinteistötoimitusten uskotun miehen luottamustoimeen valittiin Hannu Tiainen.

Tiedoksi
Valittu, palkkahallinto

§ 24 Vuoden 2021 tuloveroprosentti

Edeltävä kohta
§ 139 Vuoden 2021 tuloveroprosentti
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää Kihniön kunnan tuloveroprosentiksi 21,50 % vuodelle 2021.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi
Verohallinto, Kuntaliitto

§ 25 Kiinteistöverot vuodelle 2021

Edeltävä kohta
§ 138 Kiinteistöverot vuodelle 2021
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto vahvistaa vuodelle 2021 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

1. yleinen 1,10

2. vakituiset asuinrakennukset 0,55

3. muut asuinrakennukset 1,10

4. yleishyödylliset yhteisöt 0,44

5. voimalaitokset 2,85

Lisäksi valtuusto päättää, että rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erillistä veroa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi
Verohallinto, Kuntaliitto

§ 26 Kihniön kunnan talouden sopeuttaminen

Edeltävä kohta
§ 141 Kihniön kunnan talouden sopeuttaminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy esittelytekstissä mainitut talouden tasapainottamistoimenpiteet.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi
valtiovarainministerio@vm.fi

§ 27 Talouden toteuma 1.1.-30.6.2020

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kunnan talouden toteuma annetaan tiedoksi valtuustolle puolivuosittain. Hallitus tarkastelee talouden toteumaa kuukausittain.

Edeltävä kohta
§ 101 Talouden toteuma 1.1.-30.6.2020
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee talousarvion toteuman (liite 3) ajalta 1.1.-30.6.2020 tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 28 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Valtuustolle tiedotettavat asiat voidaan kirjata tähän asiakohtaan.

Päätösehdotus

Käydään mahdollisista muista asioista keskustelu ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Kyykystä ylös yhteislistan valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen kotihoidon työntekijän vakanssin lisäämisestä lapsiperheiden kotipalveluun Kihniön kotihoidossa. Aloite lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valtuutettu Tiainen kysyi terveyskeskuksen tilojen suunnitelmista. Tilatyöryhmä on kokoontunut asian johdosta. Suunnittelua jatketaan. Asiaa esitteli perusturvalautakunnan yta varapuheenjohtaja sekä kunnanjohtaja.