Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

MIKSI jätevesien käsittelyä pitää tehostaa?

Vesien rehevöityminen on vakava ongelma koko Suomessa. Kun jätevedet puhdistetaan asiallisesti kaikkialla, asuinympäristön ja rantojen hygieeniset haitat vähenevät ja vesien rehevöityminen hidastuu.

Haittojen torjumiseksi talousjätevesien käsittelystä on annettu uudet, valtakunnalliset määräykset valtioneuvoston asetuksella, joka tuli voimaan 1.1.2004. Ne koskevat kiinteistöjä, jotka ovat vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella.

MISSÄ jätevesien käsittelyä pitää tehostaa?

Uusien määräysten mukaan puuttellista jätevesien käsittelyä tulee tehostaa muun muassa
  • vakituisesti asutuilla kiinteistöillä
  • loma-asunnoilla, joilla vettä käytetään runsaasti
  • karjatiloilla, joilla syntyy maitohuonejätevesiä
  • maaseutuelinkeinoyrityksissä
  • kun kiinteistöllä tehdään rakennuslupaa edellyttäviä töitä.
MILLOIN puhdistuksen on vastattava uusia vaatimuksia?
  • 1.1.2004 jälkeen rakennettavissa kiinteistöissä alusta pitäen
  • ennen asetuksen voimaan tuloa rakennetuissa kiinteistöissä vuoteen 2014 mennessä
  • heti, kun vanhaa jäteveden käsittelyjärjestelmää tehostetaan tai laajennetaan tai rakennetaan uusi järjestelmä
Kiinteistön haltija voi poikkeusluvalla saada viiden vuoden jatkoajan jätevesijärjestelmän kunnostamiseen vuoden 2014 jälkeenkin. Esimerkiksi vanhusten 1-2 hengen talouksissa tilanne voi olla ikääntymisestä johtuen kohtuuton. Lykkäystä voi hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta vasta siirtymäajan loppuessa.

MITEN edetään?

Jokaisen kiinteistön haltijan on huolehdittava, että kiinteistöllä on
  • selvitys jätevesijärjestelmästä
  • jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje
Tämä vaatimus koskee myös kiinteistöjä, joissa ei ole vesikäymälää.

Jos kiinteistölle rakennetaan uusi järjestelmä tai vanhaa tehostetaan, jätevesijärjestelmästä on laadittava suunnitelma. Jos kiinteistöllä on suunnitelma jätevesijärjestelmästä, erillistä selvitystä ei tarvita.

(Lähde: Hyvä jätevesien käsittely -opas)

Tietoa erilaisista jätevesien käsittelyjärjestelmistä saat mm.