Maisematyölupa

Maisematyöluvan vaativat seuraavat toimenpiteet:
 • maisemaa muuttava maanrakennustyö
 • puiden kaataminen
 • muu edellisiin verrattava toimenpide
Lupa on tarpeen vain asemakaava- ja kieltoalueella sekä yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa on niin määrätty. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Maa-ainesten ottamiseen muulla alueella tarvitaan yleensä maa-aineslain mukainen lupa.

1. Lupahakemus
 • Maisematyölupaa hakee se, joka omistaa tai hallitsee aluetta
 • Hakemuslomake täytetään yhtenä kappaleena, allekirjoittajina kaikki alueen haltijat.
2. Selvitys siitä, että hakija hallitsee toimenpidealuetta
 • Todistetaan jollakin seuraavista asiakirjoista: lainhuutotodistus, kauppakirjajäljennös, vuokrasopimusjäljennös tai muu vastaava asiakirjajäljennös, jäljennöksen tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistama.
 • Jos hakija ei yksin omista toimenpidealuetta, on lisäksi oltava valtakirja muilta osakkailta.
3. Ympäristökartta
 • Toimenpidealue kaava-alueella: virallinen ote asemakaavasta.
 • Toimenpidealue kaava-alueen ulkopuolella: virallinen ote pohjakartasta.
4. Hakemuksesta tiedottaminen ja naapurien kuuleminen
 • Hankkeesta kuullaan naapureita. Hakija voi suorittaa kuulemisen rakennusvalvonnasta saatavalla lomakkeella, muussa tapauksessa viranomainen suorittaa kuulemisen ja perii siitä maksun.
5. Suunnitelmat kolmena sarjana
 • Piirustusten tulee olla Suomen Rakentamismääräyskokoelman A2 mukaan laadittuja ja ne taitetaan kokoon A4.
Maisematyöluvan hakemuslomake

Selvitys naapurien kuulemisesta maa-ainesten ottoa koskevasta lupahakemuksesta