Päivähoitomaksut


PÄIVÄHOIDON MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET 1.8.2014


1. Päivähoitomaksujen määräytyminen

Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992).

Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen sekä bruttotulojen mukaan tulorajan ylittävästä osasta seuraavasti:

Perheen koko                 Tuloraja, e/kk           Korkein maksuprosentti
2 hlöä                                1355                                11,5 %
3 hlöä                                1671                                  9,4 %
4 hlöä                                1983                                  7,9 %
5 hlöä                                2116                                  7,9 %
6 hlöä                                2248                                  7,9 %


Perhe voi halutessaan antaa suostumuksen korkeimpaan päivähoitomaksuun, tällöin tulotodistuksia ei tarvitse toimittaa. Päätös korkeimmasta päivähoitomaksusta on voimassa toistaiseksi. Mikäli perhe ilmoittaa tulonsa, voidaan maksu tarkistaa vastaamaan perheen ansioita. Tarkistus tehdään aina seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Perhe voi hakea myös ns. tilapäistä hoitoa. Tilapäisellä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, kun tarve on satunnaista, enintään 5 pv/kk. Hoitomaksuna peritään yli viisi tuntia päivässä kestävästä hoidosta 20 euroa€/pv ja alle viisi tuntia kestävästä hoidosta 12 euroa/ pv.

2. Perheen koko

Perhekokoon otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat (avio- tai avopuolisot) sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan päivähoidon perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

3. Maksu perustuu bruttotuloihin

Päivähoitomaksu määräytyy perheen kuukausitulojen mukaan. Maksua määrättäessä otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa, avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Lomaraha (5 %) lisätään tuloksi.

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut. Niiden maksamisesta on esitettävä hyväksyttävä kuitti.

Mikäli kuukausitulot vaihtelevat, otetaan keskiarvo pidemmältä ajanjaksolta. Yksityisyrittäjien tulee toimittaa erillinen selvitys yrityksen tuloista.

Mikäli tarvittavia liitteitä päivähoitomaksun määrittelyä varten ei toimiteta, asiakkaalle voidaan määrätä maksimimaksu.

4. Palvelun tarve

Perhe voi valita kokopäivähoidon (yli 5 t/pv), osapäivähoidon (korkeintaan 5 t/pv) tai esiopetuksen ulkopuolisen hoidon. Vuorohoidossa on huomioitava, että vuorokauden vaihtuminen aiheuttaa uuden hoitopäivän. Mikäli lapsi tarvitsee maksuttoman esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, maksu peritään osapäivähoidon maksun mukaan. Osapäivähoidon maksu on 60 % kokopäivämaksusta eli enintään 169,80 euroa€. Mikäli esiopetuksessa olevan lapsen päivittäinen hoitoaika vaihtelee, otetaan huomioon kahden viikon keskimääräinen hoitoaika. Jos kahden viikon hoitoaika jää alle 50 tunnin, peritään 60 % kokopäivähoidon maksusta. Jos esioppilaan hoitoaika on yli 50 tuntia, peritään 80 % kokopäivähoidon maksusta.

5. Sopimuspäivät ja vuorohoito

Jos lapsen hoidontarve on jatkuvasti säännönmukaisesti lyhyempi, voidaan käyttää sopimuspäiviä. Kuukausittaisten hoitopäivien lukumääräksi voidaan sopia 6-16 päivää. Sopimus tehdään vähintään kolmen kuukauden ajaksi.

Mikäli todellinen käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, peritään sopimuksen mukainen maksu. Jos hoitopäiviä on käytetty sovittua enemmän, maksu peritään koko kuukauden maksuna. Muutosta sopimuspäivien lukumäärään haetaan kirjallisesti.

Vuorohoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka tapahtuu arkipäivien klo 6.00-17.30 ulkopuolella. Perhe voi käyttää vuorohoitoa ainoastaan vanhempien opiskelusta tai työssäolosta johtuvista syistä tai muusta erityisestä syystä. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten vanhempien tulee toimittaa päivähoitoon kirjallinen työnantajan todistus epäsäännöllisestä työ- ja opiskeluajoista sekä työvuorolistansa.

6. Korkein ja alin maksu

Maksu voi kokopäivähoidossa olla enintään 283 euroa kuukaudessa lasta kohti. Alle 26 euron kuukausimaksua ei peritä.

Osapäivähoidon maksu on 60 % kokopäivämaksusta eli enintään 169,80 euroa kuukaudessa.

Korkein päivähoitomaksu peritään, kun perheen tulot ylittävät tietyn tulorajan:

Perheen koko                   Tuloraja euroa/kk
1-2 hlöä                                   3816 €/kk
3 hlöä                                      4682 €/kk
4 hlöä                                      5565 /kk
5 hlöä                                      5698 /kk
6 hlöä                                      5830 /kk

7. Sisaralennus

Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin päivähoidossa oleva lapsi. Kun samasta perheestä on useampi lapsi hoidossa, ikäjärjestyksessä seuraavasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta määrätään samansuuruinen maksu kuin nuoremmasta, kuitenkin enintään 255 euroa. Muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen ensimmäiselle lapselle määrätystä maksusta.

8. Maksun muutos

Perheen olosuhteissa ja tuloissa tapahtuvista muutoksista ilmoitetaan päivähoitotoimistoon. Päivähoitomaksua muutetaan, mikäli perheen yhteenlasketut tulot muuttuvat vähintään 10 %, maksu osoittautuu virheelliseksi tai perheen koko muuttuu.

Maksun muutos tulee voimaan muutosta seuraavan kuukauden alusta. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Päivähoitomaksujen korotukset sidotaan indeksiin ja tehdään kahden vuoden välein.

9. Heinäkuun maksu

Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden 1.8.–-31.7. välisenä aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Maksu voidaan periä kuitenkin kahdeltatoista kuukaudelta, jos lapsi on hoidossa toimintavuoden aikana kaikkina kuukausina.

10. Perhepäivähoidon maksuhyvitys

Perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmat voivat saada hyvityksen hoitomaksuun, jos he järjestävät varahoidon itse perhepäivähoitajan loman aikana. Hyvitys koskee päiviä, joita ei ole varattu hoitopäiviksi.

11. Poissaolot

Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa koko kuukauden, ei maksua peritä. Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.

12. Päivähoidon alkaminen ja päättyminen

Kun hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään varattujen hoitopäivien mukaan. Mikäli lapsi on poissa esimerkiksi sairauden vuoksi varatulta hoitopäivältä, katsotaan myös tällainen päivä hoitopäiväksi. Irtisanominen tehdään kirjallisella lomakkeella.

13. Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen

Päivähoidon asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista koskevissa asioissa otetaan yhteyttä sivistytoimenjohtaja Matti Sillanpäähän 044 7541 202.

14. Erääntynyt päivähoitomaksu

Päivähoito laskutetaan jälkikäteen. Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyskorkoa korkolain mukaan. Maksamaton muistutuslasku siirtyy eräpäivän jälkeen perintätoimistolle. Päivähoitomaksuun vaikuttavista tulojen tai perheen olosuhteiden muutoksista on aina ilmoitettava viipymättä tarvittavine liitteineen perhepäivähoidon ohjaajalle.

15. Tiedustelut

Päivähoitolaskuun ja maksun määräytymisperusteisiin liittyvissä kysymyksissä antaa lisätietoja perhepäivähoidon ohjaaja Marita Kompsi 044 754 1231, sähköposti: marita.kompsi(at)kihnio.fi.