Kotihoidon asiakasmaksut

Kotona annettava tilapäinen kotihoito
Tilapäisestä kotihoidosta  voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäisestä kotihoidosta peritään
14,70 €, jos kotikäynnin suorittaa lääkäri tai hammaslääkäri ja 9,30 €, jos kotikäynnin suorittaa muu henkilö. Tilapäisestä kotihoidosta ei saa periä erikseen maksua sellaiselta henkilöltä, joka on jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon piirissä.

Kotona annettava jatkuva ja säännöllinen kotihoito
Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta  voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu.
Kotona annettavan hoidon ja palvelun kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä tarkoitetun maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat 1.1.2015 alkaen seuraavat:

Henkilömäärä Tuloraja euroa/kk Maksuprosentti
1 563 35
2 1039 22
3 1628 18
4 2014 15
5 2438 13
6 2799 11


Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 
342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Kuukausimaksun määrään vaikuttaa lisäksi käyntien lukumäärä viikossa.

Intervallihoito 1.1.2015 alkaen 38,10 €  hoitopäivältä. Ei kerrytä maksukattoa.

Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut
Kun kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005)
4 §:n 1 momentissa (muutos 950/2006) tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi hoitoa, joka korvaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, hoidettavan maksettavaksi tulee 11,30  € päivältä.