Lastensuojelu


Lastensuojelu jakautuu ehkäiseviin toimenpiteisiin, avohuollon palveluihin ja tukitoimenpiteisiin, huostaanottoon ja sijaishuoltoon. (www.stm.fi)

Lastensuojelun tarpeisiin vastataan Kihniössä pääosin omana toimintana: mm. tehostettu perhetyö, päivähoito-, tukiasunto-, tukihenkilö- ja tukiperhetarpeet.

Ehkäisevät toimenpiteet

Yhteiskunnan lapsiperheille tarjoamat palvelut ja taloudellinen tuki auttavat perheitä heidän kasvatustehtävässään. Äitiys- ja lastenneuvolat, päivähoito, koulun psykososiaalinen oppilashuolto, kouluterveydenhuolto ja nuorisotyö tukevat lapsen ja nuoren kasvua ja perheen hyvinvointia ja siten ehkäisevät lastensuojelun tarvetta. Usein niiden henkilöstö havaitsee
ensimmäisenä asiakkaiden ongelmatilanteet.

Avohuollon palvelut

Kunnan sosiaaliviranomaisten on lastensuojelulain mukaan tuettava perhettä ja lasta tai nuorta avohuollon tukitoimin, jos kasvuolot vaarantavat lapsen tai nuoren terveyttä ja kehitystä tai jos lapsi tai nuori itse vaarantaa käyttäytymisellään terveyttään tai kehitystään. Taloudellisten vaikeuksien tai asunto-ongelmien vuoksi kunnan on järjestettävä perheelle riittävästi taloudellista tukea ja korjattava asunto-oloihin liittyvät puutteet. Muihin lastensuojelutoimiin ryhdytään vasta, jos tilanne ei näin korjaannu.

Avohuollon tukitoimet

Lastensuojelun avohuollossa tukitoimet räätälöidään yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeiden ja tilanteen mukaan. Halutessaan perhe voi saada tukihenkilön tai tukiperheen.

Avohoidon tukitoimena lapsi voidaan sijoittaa lyhytaikaisesti perheeseen tai laitokseen ilman huostaanottoa, jos tilanteen arvioidaan korjaantuvan lyhyen ajan kuluessa. Myös koko perhettä voidaan kuntouttaa esimerkiksi päihdehuollon laitoksessa. Muita tukitoimia ovat esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelu, päivähoito, terapiapalvelut, lapsen tukeminen koulunkäynnissä, harrastuksissa sekä ammatin ja asunnon hankkimisessa.

Avohuollon tukitoimet edellyttävät huoltajien ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumusta.

Huostaanotto ja sijaishuolto

Lapsen huostaanottoon ja sijaishuoltoon turvaudutaan vain, jos kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä, eivätkä avohuollon toimenpiteet riitä tai ole mahdollisia ja sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.

Huostaanotto voidaan toteuttaa joko kiireellisenä turvaamistoimenpiteenä tai varsinaisena huostaanottona, joka tarkoittaa yleensä lapsen pidempiaikaista sijoittamista kodin ulkopuolelle.

Huostaanotto päättyy viimeistään nuoren täytettyä 18 vuotta. Se voidaan lakkauttaa aikaisemminkin huostaanoton syiden poistuttua, jos ratkaisu ei ole vastoin lapsen etua. Kunnan sosiaalitoimella on velvollisuus tukea lasta ja nuorta huostaanoton päätyttyä, kunnes nuori täyttää 21 vuotta.

Sosiaalityöntekijän puhelinaika ma-pe klo 9:00 - 9:30 puh. 044 7865 313 tai 044 7865 343 tai 03 44 331

Lastensuojelun päivystys

Kiireellisissä lastensuojeluasioissa ota yhteys sosiaalityöntekijöihin / sosiaaliohjaajiin virka-aikana ma-pe klo 8-16 puh. 03 44 331 / Parkanon kaupungintalon vaihde. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystäjään saat yhteyden soittamalla hätäkeskukseen 112.